Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Så här noggranna ska P-Glukos-resultaten vara!

Nationella kvalitetsmål för glukosmätningar anges här som mål för noggrannheten, det vill säga hur mycket ett mätresultat får avvika från det sanna glukosvärdet hos patienten. Kravet på noggrannhet varierar med syftet med mätningen. Fem olika kvalitetsnivåer har specificerats, varav fyra gäller mätningar som görs ofta. Man kan inte känna till ett sant glukosvärde hos en patient utan att mäta det på något sätt. När man ska kontrollera noggrannheten hos ett resultat från en glukosmätning måste det därför uttryckas som maximal avvikelse från en mer säker metod.

 guld
Jämförelsemetod: 95 % av glukosresultaten ska vara inom ±7 % från resultaten med en referensmetod. Kvalitetsnivån behöver normalt inte uppnås i klinisk praxis, men ska eftersträvas när man använder metoden som jämförelsemetod för att utvärdera andra metoder.

 

silver
Diabetesdiagnostik: 95 % av glukosresultaten ska vara inom ±10 % från en jämförelsemetods resultat. Med korrekt provhantering och en bra metod kan denna kvalitetsnivå uppnås på sjukhuslaboratorier och primärvårdslaboratorier. Kvalitetsnivån ska uppnås vid diagnostik av diabetes för patienter som ligger i gränsområde och i andra situationer som kräver god klinisk säkerhet.

brons

Diabetesuppföljning: 95 % av de enskilda glukosresultaten ska vara inom ±20 % från en jämförelsemetods resultat. Kvalitetsnivån ska uppnås vid glukosmätning i sjukvården för uppföljning av patienter med känd diabetes.

jarn

Egenmätning: 95 % av de uppmätta glukosresultaten ska vara inom ±25 % från en jämförelsemetods resultat. Kvalitetsnivån ska uppnås när diabetespatienten själv mäter med sin egen mätare.

Kvalitetsmålen har, efter ett initiativ från Svensk Förening för Diabetologi (SFD), utarbetats av EQUALIS i samarbete med olika företrädare för laboratoriemedicinen i Sverige, bl.a. Svensk Förening för Klinisk Kemi (SFKK) och två av EQUALIS expertgrupper, den för Allmän Klinisk Kemi och den för Patientnära analyser. Förslaget antogs av ovanstående organisationer samt Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård (SFSD) och Svenska Diabetesförbundet vid ett möte i Arlanda den 20 december 2007. EQUALIS har också tagit fram en vägledning för laboratorier för hur man ska kunna styrka att kvalitetsmålen uppfylls. I det dokumentet förklaras kvalitetsklasserna också mer ingående. Bland annat anges särskilda kvalitetsmål för låga resultat under 4,2 mmol/L. Laboratorierna uppmuntras också att ange kvalitetsmålen i analyssvaren t.ex. P-Glukos (±10 %) = 6,5 mmol/L. Detta ska då tolkas som att den sanna koncentrationen med 95 % sannolikhet ligger mellan 5,8 och 7,2 mmol/L.
Synpunkter på kvalitetsmålen lämnas till EQUALIS (www.equalis.se), telefon 018-69 31 45

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com