Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

ndr
NDR-Nytt www.ndr.nu

Bästa NDR-vänner

NDR-möte i Göteborg
I januari hölls 2008 års NDR-möte för landets KASar och koordinatorer och var som vanligt mycket välbesökt. Mötet fokuserade på resultat i NDR och vi fick en ordentlig genomgång av hur data kan/ska tolkas samt termer och begrepp som percentiler, normaldistribution, standardavvikelse, konfidensintervall mm.
Därefter genomfördes praktisk undervisning i datasal i hur man tar fram sina data. Under rubriken ”Vilka ska registreras när” ledde Anders Nilsson en diskussion som kom fram till att ”alla ska registreras alltid”, dvs att också den patient som remitteras från PV till med.klinik för enstaka besök ska rapporteras till NDR på med.kliniken. Christian Berne var inbjuden talare och beskrev arbetet på Socialstyrelsen med de nya nationella riktlinjerna, vilket ska vara klart i sep. 2009. Bengt Lindblad berättade om arbetet med att göra Swediabkids till det webb baserade barn.NDR som gick i skarp drift 1 jan 2008. Detta innebär att man kan följa individens hela sjukdomsförlopp. Pernilla Dahlin, integrationskonsult från Siemens, beskrev hur IFK-projektet (informationsstruktur för kvalitetsregister) nu är sjösatt och i pilotdrift på Kärnsjukhuset i Skövde som använder sig av Melior.

NDR.IQ3
Som tidigare annonserats så startade NDR.IQ3 den 7-8 feb. 08 i Göteborg och seminarie nr 2 hölls i månadsskiftet mars-april. 23 enheter deltar och som tidigare gäller målet att halvera skillnaden mellan de egna resultaten och föreslagna nationella riktlinjer gällande HbA1c, blodtryck, kolesterol och rökning. Besöksmätning görs på ett begräsat antal patienter vilket innebär att man i ett formulär fyller i vilka åtgärder man har utfört eller hoppat över. Dessutom kommer för första gången en mätning av den patientupplevda vårdkvaliteten att genomföras, se vidare NDR.PQ nedan.

NDR.PQ patientupplevd vårdkvalitet
Idag saknas praktiska och konkreta förutsättningar för sjukvårdens huvudmän att arbeta med kvalitetsutveckling med utgångspunkt i och hänsyn till både det medicinska perspektivet och patientperspektivet. Begreppet hälsorelaterad livskvalitet har under senare år blivit alltmer centralt i diskussioner om planering, prioritering och utvärdering av hälso- och sjukvården.
Det finns ett behov av att mäta och kartlägga hälsa och livskvalitet i olika patientgrupper och vilket utfall olika interventioner genererar. NDR har därför startat ett forskningsprogram med flera externa samarbetspartner där NDR.PQ är ett av tre delprojekt som ingår i det av VinnVård finansierade projektet Improved usefulness of NDR-Improved diabetes care. Genom en enkätstudie till ett urval av cirka 2500 patienter som behandlas på de kliniker som nu deltar i NDR IQ 3 projektet, prövas ett för ändamålet framtaget frågeformulär. Formuläret bygger på etablerade tidigare testade formulär men innehåller också en del nya frågor för att belysa diabetikers hälsa och livskvalitet, samt hur man upplever den tillhandahålla servicen på mottagningen. Det har varit nödvändigt att konstruera ett nytt frågeformulär eftersom något befintligt som täcker projektets önskemål inte finns tillgängligt. Enkätstudien kommer att utvärderas och valideras och resultaten presenteras med genomsnittliga utfall, ej på individnivå, till deltagande mottagningar. Projektet är godkänt av Etisk Kommitté.

Årsrapporter
Enheternas efterlängtade årsrapporter för år 2007 är nu klara och nås via länk efter inloggning i www.ndr.nu. Den nationella årsrapporten med sammanställning av 2007 års data är också klar. Totalt rapporterades 180374 personer. Rapporten kommer att finnas på NDRs hemsida innan inloggning samt skickas i pappersformat till alla medlemmar i SFD tillsammans med barn-NDR.
Nytt för i år är landstingskartor som med färgindikatorer visar landstingets resultat i förhållande till rikets avseende uppnått behandlingsmål för HbA1c, bltr, blodlipider, makroalbumineri, andel ickerökare och genomgången amputation samt kontroll av ögonbotten- och fotstatus. Nytt är också redovisning per landsting i spindeldiagram vilka ger en omedelbar bild av landstingets resultat i förhållande till riket. En tredje nyhet är trendtabellerna som visar respektive landstings trend från år 2004 till år 2007 avseende ovanstående variabler. Synpunkter på presentationerna önskas och skickas till undertecknade. Titta också gärna i verksamhetsrapporten (kap. 17) som beskriver NDRs inre arbete under perioden maj 2007 till maj 2008 samt sammanfattning av 2007 års resultat, kap.20.

Landstingsresultat
Efterfrågan på landstingsdata ökar allt mer vilket är glädjande och ett tecken på ett ökat intresse för lokal tolkning av de regionala resultat man kan utläsa i NDR. För ändamålet har skapats en standardmall för att underlätta framtagandet av dessa data. Mallen omfattar antal pat, HbA1c<6,0%, kolesterol< 4,5, blodtryck < 130/80, antal behandlade med antihypertensiva och lipidsänkande läkemedel och ASA samt andel ickerökare och andel ögonbottenfotograferade. Resultaten redovisas per enhet och är för med.klin uppdelade i debut <30 år och > 30 år och för PV uppdelat efter behandlingsstrategi. Landstingsdata beställs via landstingets KAS eller koordinator och tas fram centralt på NDRs kansli.

Nya KASar och koordinatorer
Några KASar och koordinatorer har lämnat sina uppdrag och nya har tillkommit. Vi tackar de gamla och hälsar de nya mycket välkomna till ”NDRfamiljen”. Uppdaterade namnlistor med e-post adresser finns i www.ndr.nu efter inloggning samt i den nya årsrapporten för nationella resultat (kap 19)

Valfria frågor
Till sist vill vi slå ett extra slag för valfria frågor. De som finns redan kan ses i en lista efter inloggning och har Du ytterligare förslag skickas dessa till undertecknad KW.

Till sist önskar vi en trevlig sommar

Karin Westlund
Kvalitetskoordinator NDR
karin.westlund@ndr.nu

Soffia Gudbjörnsdottir
Registerhållare NDR
soffia.gudbjornsdottir@medic.gu.se

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com