Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

Ordföranden har ordet

 Ordföranden och Redaktören har ordet

Kära vänner
   
Välkommen åter till en höst och vinter med stort diabetologiskt intresse. Förhoppningsvis har sommaren varit om inte solrik så i alla fall fylld av trevliga aktiviteter tillsammans med familj och vänner. Nu är det dags att ta tag i alla utvecklingsspår inom diabetes-området som pockar på uppmärk-samhet.

Nationellt hypertonimöte
När detta läses har ett nationellt hypertonimöte redan avhållits i Stockholm den 7-8 september med vår förening som medarrangör tillsammans med Svenska Hypertonisällskapet och Svensk Förening för Medicinsk Angiologi. Mötet handlade om hypertonipatienten - riskpatienten och berör i allra högsta grad typ 2 diabetes där effektiv blodtrycks-behandling, ofta med flera läkeme-del, är minst lika väsentlig som den metabola kontrollen för prognosen vad gäller såväl hjärt-kärlsjukdom som retinopati och nefropati.

Många typ 2 diabetiker med hypertoni synes idag vara under-behandlade och få når målet 140/ 85 respektive 130/80 vid samtidig nefropati. Vårt Nationella Diabetes Register erbjuder här ett pedagogiskt bench-marketing-instrument genom fokusering på blodtrycket där varje klinik/ vårdcentral kan jämföra sig med sin vårdnivå och med tiden även sinsemellan inom samma landsting.

Detta nationella möte är praktiskt kliniskt inriktat och fokuserar på utredning, behand-ling och riskfaktorintervention och kommer därför att ha stor betydelse för målfokuseringen beträffande blodtrycket i den vardagliga sjukvården. Diabetes och Lipider Behov och möjlighet av intervention diskuterades 19-20/ 10 i Göteborg på SFDs höstmöte. I nästa nummer kommer en utförlig rapport från detta möte.

Nationella Diabetes Registret (NDR)
    Årets utdatarapport bearbetas just nu av utdatagruppen. Den försening som uppstått beror på sent inkommet material. Liksom
DiabetologNytt - Nr 4/5 2000 5 www.sdn.nu tidigare år försöker vi få in så många enheters material som möjligt innan rapporten skrivs men nu har vi satt stopp trots att vi vet att det kommer in material hela hösten - som skulle varit inne redan i våras. Vi får komplettera materialet i efterhand. Antalet registreringar ökar successivt även om ökningstakten skulle kunna vara högre. Vi har som tidigare meddelats ändrat och breddat registrets organisation för att öka intresset och vikänslan med registret.

    Tre underavdelningar -primärvård, medicin och barn-medicin - har nu var sin arbetsgrupp som skall utgöra kontaktyta och samtalspartner med sin målgrupp.
    Genom det förändrade frågeformuläret som skall använ-das från och med 2001 sker nu fokusering dels på vissa prevalens-indikatorer för kvalitet dels på vissa processfrågor.

    Vi går från kalenderårs-registrering till registrering av aktuell situation varvid utdata-rapporten kommer något år tidigare än med nuvarande rutin. Används pappersblankett görs registreringen lämpligen vid första besöket för året och blanket-terna kan matas in i hemmadatorn eller sänds in allt eftersom.

Görs registrering på diskett enligt ”lokala”NDR eller sker transport från eget dataregister kan överföring lämpligen ske sent på hösten. Då kan vi leverera utdata-rapporten redan nästföljande år på våren vilket ger ökad möjlighet att påverka den lokala kvalitets-processen - ett av NDR:s huvudsyften.

    Välkommen med på tåget mot god och kvalitetssäkrad diabetesvård.

Höst- och vinterhälsningar
Göran Blohmé
Ordförande

Stig Attvall
Redaktör


Vill Du bli medlem i Svensk Förening för Diabetologi (SFD)?

- och få DiabetologNytt 4 nummer per år och tillgång till www.diabetolognytt.com och www.sdn.nu med Svenskt Diabetologiskt Nätverk, DiabetoFax samt möjlighet till diabetologiskt nyhetsbrev om Du vill via email var 6:e vecka?

Kostnad 0 kr 2000 och 80 kr 2001. Alla inom diabetesteamet är välkomna att bli medlem i SFD. Faxa till 031 27 00 87 uppgifter om namn, adress och yrke, så blir Du medlem och får tillgång till en kontinuerlig fortbildningsmöjlighet inom diabetes.

[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabete Update]
Till Förstasidan