Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

 

HbA1c och Blodglukos:
Mål för metabol kontroll?


Fråga:
    I de nationella riktlinjerna finns angivet att god metabol kontroll för diabetes är HbA1c under 6.0% och B-glukos före måltid 4.4-6.1 och 5.5-8.0 mmol/ L efter måltid 1.5-2 tim.
    Hur ska man tolka de två olika måtten på ”god kontroll” när kan man säga egentligen att man har ”god kontroll”, är de satta blodglukosgränserna mer idealvärden att sikta mot, medan HbA1c är ett mer konkret mål, fullt möjligt att uppnå långsiktigt med en rimlig arbetsinsats från mig som har diabetes?

Svar av professor Christian Berne, Uppsala:
    Det finns som alla vet ett direkt samband mellan HbA1c och utvecklingen av komplikatio-ner till diabetes och HbA1c. Idealiskt skulle därför alla med diabetes ha ett HbA1c-värde som låg under gränsen för normalt, dvs under 5%. Samtidigt vet vi av erfarenhet att detta mål vid diabetes framförallt vid typ 1 inte är möjligt att uppnå, eftersom risken för svåra insulinkänningar blir oacceptabelt stor.


Man kan alltså säga att målet för den HbA1c-nivå som betraktas som god kontroll är en kompromiss, mellan hur bra HbA1c skall vara för att undvika komplikationer och lägsta möjliga risk för hypoglykemi. Den enskilde individens förmåga att uppnå god kontroll varierar mycket.

  För vissa upplevs det såsom tämligen enkelt, medan andra trots stora ansträngningar inte kommer ner till de låga HbA1c-värden som anges för mål för god kontroll. Ett annat sätt att formulera det för den enskilde patienten är att man skall försöka uppnå lägsta möjliga HbA1c med ett minimum av hypoglykemier och en upplevd god livskvalitet. Stämmer verkligen målen för HbA1c överens med de angivna målen för blodglukos.

Det är helt korrekt att dessa mål skiljer sig något. Målet för HbA1c är den långsiktiga blodglukoskontrollen, ett aktuellt värde speglar 6-8 veckor tillbaka i tiden. Målen för blodglukos är riktmärken som man som patient kan låta sig att ledas av när man själv utför tester och försöker styra in blodglukos på bästa sätt.

Skulle man varje dag under året ligga inom ovan angivna värden för blodglukos före och efter varje måltid, är det sannolikt att HbA1c skulle hamna betydligt lägre än 6.5%. Nu vet vi att den stabilitet i blodglukos oftast inte är möjlig.
Från formeln medelblod-glukos = 2 x HbA1c i procent 3.6 finner man att ett HbA1c på 6.5% motsvarar ett medelblod-glukos på 9.4 mmol/L, över även för denövre blodglukoskontrollen för god kontroll.

Denna formel stämmer väl överens med en uträkning som grundats på en stor mängd, tusentals, uppmätta värden och som har jämförts med stor mängd uppmätta HbA1c-värden under många år i den amerikanska DCCT-studien. Jag har själv försökt räkna om detta till ett diagram till vår svenska metod HbA1c som bfogas här intill och diagrammet stämmer väl överens med den agivna formeln. Jag har dessutom i praktiken haft tillfälle att testa det här sambandet.

Två av mina patienter, en med HbA1c omkring 6% och en med HbA1c omkring 7%. De hade lagrat cirka 500 blodsocker-värden var i sin hemdator och beräknat medelvärden. När dessa jämfördes med uppnådd HbA1c visade det sig att de hamnade på den linje som anges i diagrammet. Man kan alltså säga att sambandet i diagrammet och det som angetts i frågan är ett bra riktmärke för den som är intresserad att jämföra HbA1c och egena blodsockervärden.

[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabete Update]
Till Förstasidan