Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

Kvalitetssäkring av
blodglukosmätningar


Checklista för hemblodsockerapparater

Rutiner finns på mottagningar och avdelningar för kvalitetssäkring av blodglukos-apparater med loggbok för användandet, speciellt ansvarig person, regelbundna kalibreringar och deltagande i kvalitetssäkringsarbete typ Equalis eller via centralt laboratorium. Det är också viktigt att vi regelbundet, varje år, eller oftare vid behov låter patientens egen hemblodsockerapparat bli kontrollerad så att den ger acceptabla mätvärden. Samtidigt under-söks att patientens teknik för att ta blodsocker är tillfredsställande.

    Från hemblodsocker-företagen finns stort intresse kring dessa frågor och sista året har dessa frågor diskuterats i samband med produktinformation med diabetesköterskor eller biomedicinska analytiker, då de senare på en hel del stora vårdcentraler har tagit sig an detta kvalitetsarbete.KATARINA.GRANSTROEM@roche.com har deltagit aktivt i dessa diskussioner och nedtill visas ett utkast till checklista använd gärna denna som freeware eller anpassa ytterligare till lokala förhållanden.

Kvalitetssystem
    Ett bra kvalitetssystem är en nödvändighet för att kunna garantera en god analyskvalitet (laboratoriekvalitet) varje dag året runt. HemoCues Glukos-instrument kvalitetssäkras i tre enkla steg enligt nedan rekommendation:

1. Apparatkontroll med kontrollkyvetten dagligen

2. Intern kontroll mot känt värde, daglig systemkontroll som kontrollerar hela systemet, dvs instrument, reagens och provtagarens teknik. En precisionskontroll som visar repeterbarheten på analysen.

3. Extern kontroll mot okänt värde som utförs 1 gång per månad till 1 gång per halvår. Kan vara lokal, från ex vis lokalt kem lab, nationellt från Equalis i Uppsala eller internationell.
Det är en kontroll som visar riktigheten på analysen, dvs att alla HemoCues instrument ger likartade svar på samma provmaterial.

Kvalitetssäkring måste omfatta hela förloppet från det att ett prov beställs tills att svaret är infört i patientens journal.

checklista för kvalitetskontroll

   Ett viktigt led i kvalitetssäkringen är utbildning av all personal som utför provtagning och analys-arbete. De olika kontrollerna utförs sedan regelbundet av analyserande personal och protokollförs för dokumentation och spårbarhet (enl SOSFS 1996:24). På så sätt får all berörd personal kontroll av sin egen teknik.

Från tidskriften Kuvetten,
HemoCue maj 2000/

Checklista för hemblodsockerapparater ett förslag.
    Denna utförs polikliniskt av diabetessjuksköterska eller på större vårdcentral av biokemisk analytiker (lab ass) åtminstone en gång per år eller vid behov liksom vid inläggningar pga svårigheter med metabol kontroll eller vid svängande blodglukosvärden. Patienten får behålla en kopia och originalet lämpligen till journalen eller att det anges i journalen att ckeckkontroll har skett utan anmärkning.
Checklistan har framtagits tillsammans med
Katarina Granström, Roche AB
och www red.

Red[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabete Update]
Till Förstasidan