Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

 

Ge redskapet HbA1C även
till patienten med typ 2 diabetes!


Av Melcher Falkenberg,
Linköping.

   Värdet av B-glukoskontroll i patientens eller vårdgivarens hand är ovärderligt. HbA1C ”blod-socker med minne”, som avspeglar blodsockernivåerna sex veckor tillbaka, är för personer med diabetes typ 2 att betrakta som ett viktigt instrument för att få kontroll över sitt liv och sin kroniska sjukdom. Erfarenheter från kliniker som låter personer med diabetes typ 1 själva styra sina HbA1C kontroller med resultat till såväl behandlingsteam som patient är mycket goda. Tiden är nu inne att lämna ut HbA1C provtagningen till personen med diabetes typ 2, som får sina kontroller i primärvården.

Erfarenheterna är goda
    Tyvärr går det ofta alltför lång tid mellan besöken i en ansträngd primärvård. Om patienten själv får ta ansvar för tidpunkten för provtagningen kommer motivationen att öka med sikte på ett blodsocker så nära det normala som möjligt. De värden som erhålles vid provtagning i samband med läkarbesök kan vid många tillfällen spegla en tillfällig försämring eller förbättring skapad efter att patienten i god tid erhållit kallelse till läkarbesöket. Vid sekundärsvikt skjuts dröjer en övergång till insulin oftast allt för länge.

Fyra remisser under året
    Låt personer med diabetes typ 2 erhålla fyra remisser för provtagning under året, när patienten själv önskar få detta utfört för få återkoppling på sin aktuella behandling.

Aktiva patienter driver på
    Ge patienten redskapet att i tid upptäcka sekundärsvikt och bidra till förbättrat beslutsunder-lag. Detta gäller terapijusteringar vad beträffar såväl motion, mat, tabletter som insulin. Provtagningsremisserna märks så att svaret skickas till såväl behandlingsteam som patient. Aktiva, kravinriktade patienter som får återkoppling är en de starkaste drivkrafterna för att utveckla diabetesvården.

De nationella riktlinjerna
    Detta ligger också i linje med de Nationella riktlinjerna för vård och behandling av diabetes. Där talas om individuella vårdöverenskommelser med patienterna. Detta pedagogiska förhållningsätt skall bland annat klargöra målsättningen och ge patienten möjlighet att följa upp resultatet av given behandling. Patienten skall därvid inte självklart bindas upp på återbesök för enbart kontroll av HbA1C. Detta kan överlåtas till patienten när man bedömer att detta är möjligt. Ge redskapet HbA1C även till personer med diabetes typ 2!

Melcher Falkenberg
Allmänläkare Docent.
Kungsgatans Vårdcentral
Linköping;
1979 - 1999 distriktsläkare,
vårdcentralen kisa

Från Läkartidningen 2000:97;(37) 4046.
Publiceras efter tillstånd från
författaren och Läkartidningen.


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan