Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi 


Diabetes & Dykning

Från Svensk Förening för diabetologi och hyperbar medicin.Rekommendation

Personer med tillstånd som kan leda till medvetandeförlust bör ej dyka. Många avråder därför insulinberoende diabetiker från att dyka.

Vad vet vi om dykning och diabetes? I och med att behandlingen av insulinberoende diabetes har effektiviserats och det idag finns batteridrivna fickinstrument för mätning av blodsockerhalten så har frågan om hinder för diabetiker att dyka ifrågasatts.

I England tillåter British Sub Aqua Club, BSAC insulinbehandlade diabetiker att dyka om de följer speciella regler. Divers Alert Network DAN genomför en studie för att undersöka om dykning påverkar blodsockret på ett annorlunda sätt än motsvarande fysiska aktivitet och köldstress.

I DANs omfattande utredningsmaterial rörande dödsolyckor inom sportdykning i USA framkommer inte att diabetes skulle vara överrepresenterat som dödsorsak. Svenska sportdykarförbundet sände under 1997 ut en remiss till instanser med intresse i frågan.

I samband med medicinska riksstämman i Göteborg i december 1998 anordnade Svenska Hyperbarmedicinska Sällskapet en debatt i ämnet där, förutom dykerimedicinska experter också diabetologerna Stig Attvall, Diabetescentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Johan Jendle, Endokrinologsektionen, Universitetssjukhuset Linköping deltog.

Sammanfattning av Svensk Hyperbarmedicinska Sällskapets diabetespolicy .

* Personer med insulin-och/eller tablettbehandlad (SU) diabetes löper risk för medvetanderubbning pga hypoglykemi (insulinkänning) som inte är förutsägbar. Detta kan leda till svårigheter att klara påfrestande situationer som uppstår i samband med dykning och leda till drunkningstillbud. Dessa personer har således en ökad risk för allvarlig dykkomplikation och skall normalt avrådas från alla former av apparatdykning.

* I noga utvalda fall kan dock sportdykning accepteras hos insulin- eller tablettbehandlade diabetiker. Detta kräver samförstånd mellan diabetolog och dykarläkare.

Följande förutsättningar måste också vara uppfyllda:

1 Att dykaren informeras om och till fullo är införstådd med de problem och risker som är förenade med dykning och diabetes.

2 Att dykaren bedöms ha tillräckligt gott omdöme för att ta konsekvenserna av ovanstående problem och risker.

3 Att de inskränkningar i dykverksamheten som rekommenderats i samråd mellan dykarläkare och patientansvarig diabetesläkare tydliggörs för dykaren.

4 Att dykaren regelbundet (minst 2 gånger per år) kontrolleras hos sin diabetesläkare, vilken vid behov konsulterar dykarläkare. Vid behov av konsult av dykerimedicinskt intresserad diabetolog kan Diabetescentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset kontaktas. Speciellt framtagen checklista för diabetolog kan erhållas via fax 031-27 00 87.

5 Att behandlande diabetesläkare tillser att dykaren alltid har uppdaterade, individuella förhållningsregler om och förståelse för hur hon/han skall förfara med sin diabetes vid dykning. Underlag för sådana kan erhållas från Svensk förening för Diabetologi,www.diabetolognytt.com/aterkommande/dykning.html

* Diabetiker som behandlas med enbart kost eller med kost och biguanid eller alfaglucosidashämmare löper inte någon ökad risk för hypoglykemi, men kan pga hjärt-kärlkomplikation, utgöra en riskindivid avseende dykning. Detta bör noggrant övervägas vid dykerimedicinsk bedömning. Säker dykning förutsätter att personen i fråga regelbundet kontrolleras av patientansvarig läkare med kunskap i dykerimedicin. Samråd med erfaren dykarläkare bör ske. Vid behov kan också Diabetescentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset konsulteras, stig.attvall@medicine.gu.se

* Det är väsentligt att den dykarläkare som inleder bedömningen klargör för behandlande läkare vilka medicinska påfrestningar och risker som är förknippade med dykning samt ger informativa och konkreta råd.

Övriga rekommendationer

* Diabetiker skall ha diagnosen typ 1/typ 2 diabetes noterad på sitt dykcertifikat.

* Kontroller hos behandlande diabetesläkare skall noteras i dyklogg.

* Diabetiker skall alltid dyka med parlina.
* Diabetiker rekommenderas att endast delta i särskilt anpassade dyk.

* Det är ett oavvisligt krav att dykkamraterna informeras om sjukdomen och dess konsekvenser.

* Intygsskrivande diabetesläkare bör ha utbildning i dykerimedicin. Svenska Hyperbarmedicinska Sällskapet poängterar dock att sjukdomar som kan medföra svårförutsägbar medvetandepåverkan i princip innebär kontraindikation mot dykning.

Göteborg 1998-11-25

Hans Grönkvist, leg läk, SHMS FTD-grupp, Försvarsmaktens

dykeriöverläkare

Stig Attvall, doc, Diabetescentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Johan Jendle, med dr, Endokrinologsektionen, Universitetssjukhuset Linköping

 

Kommentar

- Med anledning av detta policyuttalande vill jag förorda att de diabetiker som dyker tar del av ovanstående rekommendationer.

- Läkare som avser godkänna diabetiker för sportdykning bör vara diabetesläkare och utbildad i dykerimedicin alternativt remitera personen till läkare med dessa specialkunskaper före godkännande.

- Certifierande organisationer rekommenderas att införa rutiner för att i dykarlogg och certifikat markera förekomst av diabetessjukdom samt möjliggöra dokumentation av medicinsk uppföljning av sjukdomen hos diabetesläkare.

Från dykexpert Docent Hans Örnhagens www sida.

 

Aktuella www sidor om dykning

· http://hem.passagen.se/dykmed

· http://www.diabetolognytt.com/aterkommande/dykning.html


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan