Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

Ordföranden har ordet

 


Ordföranden och Redaktören har ordet

Kära Vänner!

Våren och försommaren kommer sakta i år men har förhoppningsvis fått full fart när detta nummer av DiabetologNytt kommer ur pressarna.

Med sol och värme kommer nya krafter som stimulerar oss att ta tag i och utveckla diabetesvården. Tänk också på att ta hand om Dig själv och vårda Ditt eget redskap, utnyttja möjlighet till rekreation och pånyttfödelse.

SBU

Resultaten från den stora UKPDS studien har varit föremål för en något animerad debatt mellan SBU och företrädare för diabetesprofessionen. SBU borde framhålla än mer att UKPDS visar på betydelsen av en förstärkt multifaktoriell riskfaktorintervention, där inte bara den glukosmetabola kontrollen är viktig utan även reglering av blodtryck, lipidnivåer och nikotinmissbruk.

UKPDS skall ses som en väckarklocka i den dagliga vården av typ 2 diabetiker med aggressiva satsningar på många plan. Detta kräver en förstärkt organisation av diabetesvården.

Lipider

UKPDS visar att LDL-kolesterol är en av de viktigaste riskfaktorerna för utveckling av makrovaskulär sjukdom. Stora interventionsstudier har också visat att diabetiker i subgruppsanalyser har minst lika stor nytta av statinbehandling som icke diabetiker.

Förskrivning av statiner har också ökat lavinartat i Sverige och helt i enlighet med positiva uttalanden från prof Björn Beerman ansvarig för Läkemedelsverket och Nina Rehnqvist vid Socialstyrelsen. Man ser t.ex. en fördubbling under senaste året i Stockholms Läns Landsting. Hur stor del av denna förskrivning som kommit diabeteskollektivet till del är okänt men vårt Nationella Diabetes Register kommer att kunna ge svar på denna fråga.

Även om flertalet lipidstudier där diabetiker ingått som subgrupp studerat typ 2 diabetes finns ingen anledning att särskilja typ 1 och typ 2 diabetes i denna primär- såväl som sekundärpreventiva satsning vad gäller lipidbehandling. Även typ 1 diabetikern har en starkt ökad makrovaskulär risk i synnerhet vid samtidig diabetisk nefropati.

Läkemedelsförmånen

Enmansutredaren Olof Edhag har utrett den kommande läkemedelsförmånen och föreslagit att det fria insulinet skulle tas bort, att engångsmaterial och testmaterial skulle läggas inom högkostnadsskyddet och att flergångsmaterial av typ insulinpennor och insulinpumpar inte alls skulle omfattas av förmånen utan bekostas via ordinarie sjukvårdsbudget.

Svensk Förening för Diabetologi har beretts möjlighet att ta del av förslaget och avgivit ett yttrande som alla har kunnat ta del av på vår hemsida. Vi har sammanfattningsvis framhållit att modern kostnadseffektiv diabetesvård bygger på obegränsad tillgång

till såväl insulin som blodglukossänkande tabletter som egenvård vad avser bl.a. frekvent blodglukostestning och att åtgärder som begränsar tillgången till dessa hjälpmedel medför ökade långsiktiga kostnader för samhället. Vi säger även att de nationella behandlingsmålen endast kan nås genom adekvat egenvård och att tillgången till injektionshjälpmedel av såväl engångs- som flergångskaraktär inklusive insulinpump inte får begränsas.

Viagra och Xenical

Landstingen tar från och med 2002 över ansvaret för läkemedelskostnaderna och har slutit avtal med staten beträffande statsbidrag som kommer att ligga på c:a 20 miljarder SEK per år. En av pusselbitarna i detta avtal var subventioneringen av läkemedel mot fetma och erektil dysfunktion.

För att landstingen skulle acceptera avtalet krävde man att subventioneringen av dessa läkemedel skulle upphöra vilket också blev beslutet. Emellertid har man också sagt att möjlighet till dispens finns om behovet av dessa läkemedel orsakas av sjukdom.

Dessa dispensansökningar (se utkast till sådan ansökan längre in i tidningen) skall skickas till Socialdepartementet och sedan utredas av Läkemedelsverket med beslut därefter fattat av regeringen. Uppgiften med personnummer, impotens och övervikt blir därmed också en offentlig handling.

Vi får hoppas att Läkemedelsverket och regeringskansliet kommit på en bra logistik för sin handläggning av dessa ärenden då drygt 100.000 ansökningar torde strömma in. Fetma är en sjukdom enligt WHO och erektil dysfunktion orsakas i de allra flesta fall av sjukliga förändringar i nervfunktionen.

Nationella Diabetes Registret (NDR )

Stort intresse föreligger nu från alla tre grenarna av NDR - medicin, barnmedicin och primärvård ­ att öka deltagandet i vårt kvalitetsregister. Detta beror till del på att vi nu registrerar aktuell situation och att vi fört in några processfrågor.

Genom att registrera aktuell situation kan vi leverera utdata ett år tidigare än förut. Ännu mer kvalitetsdrivande blir register arbetet när vi sjösätter vår Online-registrering via nätet där varje enhet kan ha sitt material ­ i kodifierad form ­ ständigt tillgängligt för egen bearbetning och presentation och dessutom jämfört med sin vårdnivå. Då har vi nått ända fram med vårt registerarbete där registerdata utgör en aktiv del av enhetens dagliga kvalitetsarbete.

När detta läses har vi haft vårt endagarssymposium om NDR i Stockholm den 24 april i samband med årsmötet och vi har förhoppningsvis kunnat förmedla den entusiasm som nu präglar registerledningen.

Höstmötet

Diabetes ­ insulinbristsjukdomen är temat för föreningens höstmöte som går av stapeln i Linköping 10-11 oktober under ledning av Hans Arnqvist. Detta blir föreningens symposium nummer 22 och kommer att belysa många olika aspekter av diabetessjukdomen såväl i teori som i praktik. Boka in dagarna.

Årsmötet

När detta läses har vi haft vårt årsmöte och ny styrelse är vald. Som ordförande för vår förening har jag nu valt att träda tillbaka efter 5 händelserika och spännande år. Förening har utvecklats starkt under dessa år och vi har tagit en aktiv del i samhällsdebatten.

Jag vill framföra mitt varma tack till alla er som på olika sätt medverkat till denna framgång - och önskar den nya styrelsen lycka till.

Göran Blohmé Stig Attvall

Ordförande Redaktör


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan