Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Rapporter från WDD - World Diabetes Day 14 Oktober 2007

I FN resolutionen 61/225 lyfts diabetes fram som ett hot mot den globala hälsan, liksom infektionssjukdomarna malaria, tuberkulos och HIV. Det är första gången som en icke smittsam sjukdom får denna status. För närvarande finns 246 miljoner personer med diabetes runt om i världen, denna siffra förväntas öka till 380 miljoner år 2025. Diabetes lyfts i resolutionen fram som "en kronisk, invalidiserande och kostsam sjukdom som är kopplad till allvarliga komplikationer där sjukdomen utgör en stor risk för drabbade familjer, hela länder och hela världen".

Resolutionen leder till;

 • Att skapa en årligen återkommande världsdiabetesdag, 14 november.
 • Att uppmana alla FN länder och alla relevanta organisationer att på världsdiabetesdagen verka för att sprida uppmärksamhet kring diabetessjukdomen, diabeteskomplikationer, prevention och behandling av diabetes samt diabetesutbildning.
 • Att FN länderna bör utveckla nationella riktlinjer för prevention, behandling och vård av diabetespatienter och att dessa åtgärder skall vara i linje med den långsiktiga sjukvårdsutvecklingen. Hänsyn skall tas till internationella utvecklingsmål under FN's "Millennium Development Goals"
 • Att FN sekretariatet kommer att följa upp utvecklingen inom respektive land och FN organisationer.

Vad skall resolutionen användas till?
Utöver att visa solidaritet med den del av världen som har en sämre utbyggt sjukvård än Sverige har FN resolutionen avsikt att skapa fokus på diabetes, stimulera forskningen inom området, skapa bättre villkor för diabetikerna och ge en större förståelse för sjukdomen.
Detta kommer även vara till nytta för diabetiker i Sverige och kan kanske i förlängningen att minska utgifterna för diabetesvården och diabetesrelaterade sjukdomar.

Första av FN erkända WDD
Initiativet till att arbeta för en FN resolution kommer från en 17-årig kvinna med diabetes bosatt i Australien, Clare Rosenfeld. Värdens Diabetesdag har firats sedan 1991 i samarbete mellan IDF och WHO (World Health Organisation), men först i o m FN resolutionen är det en FN erkänd dag så som AIDS-dagen 1 december.
Tema för WDD 2007 och 2008 är barn och ungdomsdiabetes. Målsättningen är att inget barn med diabetes skall behöva dö pga sjukdomen.
För att sprida kunskap kring diabetes finns 20-talet IDF ungdoms ambassadörer, dessa kommer från världens alla hörn och har till uppgift att resa runt och berätta om sin sjukdom och undervisa andra ungdomar samt ta kontakter med offentliga myndigheter i respektive land.
Den 14 november 2007 blev WDD firad runt om i hela världen, som en symbol för enigheten kring diabetes belystes över 250 byggnader i blått. Exempel på byggnader är; Globen, The Empire State Building, The Sydney Opera House, The London Eye, Lutande tornet i Pisa m fl. Dessa kan ses på www.idf.org
Vidare samlades några hundra IDF delegater för att tillsammans bilda en blå ring i FN byggnadens trädgård. Den blå diabetescirkeln blev officiellt logon för diabetesdagen (WDD). Den blå cirkeln symboliserar en enighet kring diabetes. Symbolen kommer från en kampanj där alla diabetessällskap gick ihop för att stödja och arbeta för FN-resolutionen mot diabetes. Idag är symbolen knuten till världsdiabetesdagen (WDD). När man bär denna symbol visar man att man stödjer diabetes och det stora antal personer med diabetes runt om i världen.
Cirkeln symboliserar samhörighet. Den blå färgen är himlens blå, samtidig är det samma blåa färg som i FN-flaggan - en symbol för en organisation som står för samhörighet mellan nationer.
I New York och runt om i värden gjordes "diabetes-walks" med 246 steg som skulle symboliserade de människorna runt om i världen idag med diabetes.
Utöver detta hölls en reception på invitation av Bangladesh FN ambassadör (då Bangladesh spelade en stor roll i arbetet med resolutionen i FN's regi), paneldiskussion i det ekonomiska och sociala FN-rådets sal samt NGO (Non- Governmental Organizations) möte i Dag Hammarskjöldssalen i FN-byggnaden.
IDF paneldiskussion
inför FN-representanter
Key words från diskussionen:
Problemets omfattning och betydelse: 6 % av världen befolkning har diabetes, var 30:e sekund blir ett ben amputerat som en följd av diabetes, var 10:e sekund dör någon i diabetesrelaterade sjukdomar, urbaniseringen medför ökad utbredning av diabetes - även hos barn, livet för diabetiker är särskilt svårt i utvecklingsländer.
Påverkan av diabetes på ekonomin, privat och nationellt: Upp till 15-20% av ett hushålls totala ekonomi går åt för att behandla diabetes. Utvecklingsländernas allra fattigaste, "poor among nations and poor within nations" är hårdast drabbad. Behandling av diabetes är kostnadsbesparande i motsats till de flesta andra sjukdomstillstånd. Livsstilsförändringar är den bästa formen av prevention, Metformin kan användas i kombination med livsstilsförändringar till personer med ökad risk för att utveckla typ 2 diabetes. Världsbankens tillgångar är knutna till systemuppbyggnad t ex sjukvårdsystem men är ej tänkt som kopplat till en speciell sjukdom. En rapport från Världsbanken visar att 80% av dem i världen som utvecklar diabetes lever i utvecklingsländer och medelinkomstländer.
Consensus av handlingsplanen; prevention, utbildning, politiska handlingsplaner som skall utvecklas där de skall implementeras, multisektoriell tillgänglighet är nödvändigt (t ex planläggning av byar)

NGO-briefing inför FN-representanter och NGO-representanter
Key words från diskussionen:
Problemets omfattning och betydelse= som ovan.
Kombinationen av smittsamma sjukdomar och hög diabetesincidens utgör en dubbel börda för många länder. Viktigt att dessa sjukdomar ej konkurrerar om samma ekonomiska bidrag. För närvarande utgår endast 3 % av WHO:s ekonomiska bidrag till kroniska sjukdomar.
Makroekonomisk betydelse av diabetes kommer att vara betydande i utvecklingsländer. Insjuknandet sker i allt yngre åldrar och påverkar individer i yrkesverksam ålder med ansvar för familjeförsörjning.
NGO representerade runt om i världen och kan ha avgörande betydelse.
Prevention av typ 2 diabetes innefattar flera olika delar:

 • Politisk intervention
 • Utbildningsaktiviteter
 • Ramar som möjliggör val av ekonomisk, social och medicinsk natur

I utvecklingsländerna
Vid stadsplanering måste man därför hindra negativa effekter av urbanisering. Fysisk aktivitet i det dagliga livet måste stimuleras och byggas in i stadsplaneringen.

Sammanfattningsvis
Handlingsagendan avseende prevention, utbildning, politiska handlingsplaner skall utvecklas där det skall implementeras.

IDF- forum (endast för IDF medlemmar)
Att möta den globala diabetes epidemin? IDF har en strategisk plan med 10 punkter:

 1. Att nå ut till 10 milj människor med information om diabetessjukdomen.
 2. Att öka investeringarna i utvecklingsländerna med 20 %.
 3. Att nå ut med utbildning till en större andel av hälsopersonalen.
 4. Att få igenom en UN resolution vilket skett genom antagandet av resolutionen 61/225 år 2006 samt firande av resolutionen 2007.
 5. Att implementera UN resolutionen fr 2008 och framåt.
 6. Att översätta 50 % av de viktigaste utbildningsmaterialen till de 6 huvudspråken (engelska, franska, arabiska, kinesiska, ryska, spanska).
 7. Att fr år 2011 ha IDF global konferens vart annat år.
 8. Att öka IDFs omsättning.
 9. Att minska det globala insjuknandet i diabetes.
 10. Att öka bidragen (t ex via NGO) med 10 % per år.

IDFs plan från vision till handling:

 • Utge 4:e editionen av E-Atlas
 • Medverka till utveckling av nationella diabetes handlingsplaner
 • Fokusera och stödja en strategisk politisk aktion
 • WWD årligen
 • Utge Diabetes Voice på 6 språk
 • Utbildningsinsatser globalt och regionalt
 • Statistik, nationell hälsodata
 • Anställa en chef för fondförvaltning
 • IDF global möte vart annat år fr o m 2011
 • IDF styrelsemöte oftare 2 ggr årligen.

Punkterna ovan vad gäller implementering av såväl IDF's egen plan och FN resolutionen kan sammanfattas enligt nedan:

 • IDF kommer att understödja bildningen av Nationella Handlingsplaner och nationella politiska strategier för diabetes
 • Säkra utbildning inom diabetes
 • Monitorera och evaluera egna och andras aktiviteter

Därefter skedde grupparbete med fokus på IDFs roll nationellt, regionalt och globalt.IDF Postal Ballot.
Utöver fokus på FN resolutionen nämndes det även att IDF's Postal Ballot ej varit framgångsrik då alltför få röstat på ett korrekt sätt. En konsekvens av detta kan bli att IDF ej blir godkänt som en juridisk person enligt Belgisk lag, vilket är nödvändigt då IDF har huvudkontor i Belgien. Räkning av rösterna pågår fram till sista november, först då vet vi om röstningen fungerade.
Om ej tillräckligt röstdeltagande nås, är man tvungen att samla hela IDF's styrelse i oktober 2009 för att kunna godta stadgeändringarna.

Johan Jendle
Facklig sekreterare
Svensk Förening för Diabetologi

World Diabetes Day 14 november

Den 20 december 2006 antog Förenta Nationernas Generalförsamling resolution 61/225. Diabetes erkändes som en kronisk, handikappande och kostsam sjukdom med behov av att uppmärksammas över hela världen. 14 november firades 2007 inte bara som Världsdiabetesdagen (World Diabetes Day) såsom hittills utan också som FN-dag.
Tidigare WDD-dagar har fokuserat på diabetes och fetma (2004), diabetes och fotvård (2005) samt diabetes hos extra utsatta grupper (2006). År 2007 och även nu 2008 kommer arbetet runt WDD fokusera på att sprida medvetandet om FN-resolutionen samt uppmärksamma diabetes hos barn och ungdomar över hela världen.
Många barn i världen dör i anslutning till sin diabetesdebut och WDD vill verka för att öka medvetenheten om att både typ1 och typ 2 ökar hos denna åldersgrupp och understryka betydelsen av tidig diagnos och utbildning för att förhindra komplikationer och rädda liv.
I Sverige bildades en samarbetsgrupp mellan Barnläkarföreningens (BLF´s) Sektion för Endokrinologi och Diabetes, SFD, SFSD, Svenska Dietistförbundet och Svenska Diabetesförbundet för att arbeta fram en handlingsplan inför WDD 2007. RMP-redaktion, media & PR kontrakterades och med hjälp av sponsorer kunde ett omfattande arbete med informationsspridning via riks-, regional- och lokalmedia inom press, radio och TV genomföras.
Sammanlagt publicerades 105 artiklar/inslag och medieexponeringen uppskattades nå drygt 7.5 miljoner läsare/tittare. Syftet var att öka kunskapen om barn och diabetes samt extra uppmärksamma dessa barns behov av hjälp och stöd i skolan, visa på de brister som finns och tydliggöra skollagens tydliga budskap att barn med kronisk sjukdom som diabetes måste få sina speciella behov tillgodosedda. Enligt den pilotstudie som genomfördes inför WDD 2007 får cirka 50% av barnen med diabetes otillräcklig hjälp.
Under 2008 kommer ovanstående samarbetsgrupp genomföra en större studie på nationell nivå som avser att kartlägga hur förskola och skola svarar upp mot de krav som skollagen ställer. Resultatet kommer publiceras i anslutning till Världsdiabetesdagen 2008, också i DiabetologNytt senare.

Gun Forsander överläkare
Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Göteborg. Barndiabetes-
representant i SFDs styrelse

Världsdiabetesdagen genomfördes med ekonomiskt stöd från Novo Nordisk, sanofi-aventis, Eli Lilly, MSD, GSK, Pfizer och Medtronic.

 

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com