Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Recension: Mat och Hälsa, en
faktabok från Livsmedelsverket

Denna inbundna faktabok är tryckt på Danagårds Grafiska AB, Ödeshög. ISBN: 91 7714 1768. Författare till boken är förutom representanter vid Livsmedelsverket även professorerna Nils-Georg Asp, Göran Hallman, Ingegerd Johansson, Stefan Rössner, Bengt Vessby och Anna Winkvist.
Boken riktar sig till dem, som förmedlar kunskap till andra. Det kan vara lärare, kostplanerare och kostarbetare, men också anställda i livsmedelsindustri- och handel. Boken ger aktuell kunskap om livsmedel. Eftersom intresset för mat är stort, det förekommer olika mattrender och det ibland sprids myter om mat, kan denna bok vara ett bra underlag för var vetenskapen står idag. Som medlemsland i EU tillämpar Sverige den gemensamma lagstiftningen på livsmedelsområdet.
Boken är indelad i åtta kapitel. Första kapitlet "Folkhälsa, matvanor och fysisk aktivitet" tar upp nationella folkhälsomål för mat och fysisk aktivitet, samband mellan folkhälsa och fysisk aktivitet samt livsmedelskonsumtion. I kapitlet "Bra mat för alla" tar man upp näringsrekommendationer, livsmedelsrekommendationer och symboler som underlättar valet av bra mat.
Man tar upp aspekter om mat för de olika ålderskategorierna t ex spädbarn, barn som fyllt 1 år, förskolebarn, skolbarn och för äldre samt för gravida och ammande. Övervikt och fetma, metabola syndromet, hjärtkärlsjukdom, cancer, osteoporos, tandsjukdomar och allergi och överkänslighet är exempel på sjukdomstillstånd som diskuteras i avsnittet "Samband mellan mat och sjukdom". Med "Hälsofaror med livsmedel" menar man matförgiftningar och parasiter. Galna kosjukan, naturligt förekommande skadliga ämnen och miljöföroreningar är andra faror som tas upp samt ämnen som bildas vid tillagning.
Ett avsnitt på cirka 30 sidor behandlar "Näringslära". Aktuella data presenteras om "Livsmedelsaspekter" som tillsatser i mat, berikning, förpackningsmaterial, hälsopåståenden, genmodifierade livsmedel, bestrålning, bekämpnings- och läkemedelsrester. Under "Livsmedelsverkets ansvar" ligger riskanalysprincipen, där en riskvärdering görs på vetenskaplig grund och åtgärder för att avlägsna eller minska risker vid hantering av livsmedel. En förmedling av kunskap om riskerna och åtgärderna ingår också i Livsmedelsverkets uppdrag.
Boken avslutas med kapitlet "Näringsrekommendationer", som är baserade på de gemensamma näringsrekommendationerna för Norden. En gedigen referenslista visar var den vetenskapliga dokumentationen finns, så att alla intresserade kan studera källorna.

Boken kan beställas från
Livsmedelsverket,
www.livsmedelsverket.se

Eva Olausson, dietist
Diabetescentrum, SU/Sahlgrenska

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com