Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Första kursen i Omvårdnad vid
Diabetes 16-30 HP i Malmö!

Under höstterminen 2007 har den första kursen i Omvårdnad vid Diabetes 16-30 HP gått på Malmö Högskola, Fakulteten för Hälsa och Samhälle. Kursen har planerats och genomförts i samarbete med Endokrinologiska kliniken, UMAS. Kompetensbeskrivning och förslag till utbildning för legitimerad sjusköterska med specialisering i diabetesvård för sjuksköterskor (SFSD, SSF, 2006) ligger till grund för kursplanen och vi granskade även kursplaner och schema från kurser i Uppsala och Vänersborg.
Kursen gick på halvfart och var förlagd på fredagar, 7/9-14/12. Kursen bestod av 23 studenter, diabetessjuksköterskor från hemsjukvård, primärvård, specialistsjukvård och från privata vårdgivare. Kursdeltagarna kom från hela södra Sverige, från Växjö ner till Ystad.
Kursen syftade till att ge fördjupade kunskaper inom medicinsk vetenskap och omvårdnad med inriktning mot diabetesvård. Hälften av kursens innehåll hade en pedagogisk inriktning med fokus på patientutbildning, som innefattade en fördjupning i pedagogiska teorier.
Vi hade intressanta föreläsningar med pedagogiska teorier och patienters lärande, power, empowerment, attityder, compliance och coping, motiverande samtal och evidens baserad omvårdnad vid diabetes.

Vi började kursen med att reflektera över diabetessjuksköterskans roll och de pedagogiska förväntningarna på kursen. Kursdeltagarna skrev ner på OH hur de arbetade pedagogiskt vid kursstart och hur de trodde att de skulle arbeta pedagogiskt efter genomgången kurs. Dessa OH togs fram vid redovisningen sista kursdagen och diskuterades. De fick också reflektera hur de skulle implementera de nya kunskaperna på sina arbetsplatser.
Kursen innehöll fördjupning i diabetesrelaterade sjukdomar, hjärtinfarkt, stroke, gastropares, njurkomplikation och om diabetes och graviditet, prevention, repetition av fysiologi och patofysiologi och en gedigen genomgång av modern diabetesbehandling. Kursen innehöll också föreläsningar om aktuell forskning kring diabetes och om diabetes i ett mer globalt perspektiv och en intressant redovisning om tonåringar och deras förhållande till alkohol (magisteruppsats).
Vi hade bl.a. en interaktiv förmiddag med diskussion kring ett patientfall Elsa 78 år, som vi fick följa genom hela vårdkedjan, öppen vård - sluten vård - kommun. Panelen bestod av läkare från primärvård och kardiologklinik och sjuksköterskor från hemsjukvård och vårdavdelning
Examinationerna genomfördes i grupper om 3-5 studenter, dels enligt case metodik utifrån ett patientfall där fokus låg på den medicinska vetenskapen och dels genom redovisning av ett patientfall med fokus på diabetessjuksköterskans roll, omvårdnad och pedagogik.
Vårterminen 2008 kommer en andra kurs att genomföras 16-30 HP, 25/1-25/4. Schemat kommer i stort sätt att vara det samma, men hänsyn har tagits till en del av studenternas kommentarer från kursutvärderingen. Det fanns bl a önskemål om mer tid att delge varandra egna erfarenheter, mer tid till tolkning av blodglukosvärden och justering av insulin, mer tid att diskutera i grupp och inte bara i den grupp som man arbetar med sin examinationsuppgift. Det fanns också önskemål från mer långväga studenter att studietillfällena kunde ha varit två dagar i taget så att man kunde utnyttja kvällen till grupparbete. Det får bli en organisationsfråga på sikt för Malmö Högskola.
Det känns som en fantastisk förmån att ha fått vara med och planera och organisera denna kurs tillsammans med Anders Frid, överläkare på Endokrinologen, UMAS och enhetschef Carin Alm Roijer, Malmö Högskola. Det har varit en arbetsam men rolig termin med många intressanta föreläsare och så otroligt duktiga studenter och kollegor.
Malmö Högskola planerar att ha kurser i Omvårdnad vid diabetes för sjuksköterskor varje termin, så håll ögonen öppna när kurskatalogen kommer eller på:
www.studera.nu

Marianne Lundberg, Diabetessjuksköterska och kursansvarig lärare Endokrinologiska kliniken, UMAS marianne.lundberg@skane.se

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com