Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Journaliststipendium Diabetes
Bästa reportage om diabetes


Ansök senast den 18 mars 2002

Diabetesstipendiet har instiftats för att sprida kunskap om diabetes och riskerna med felaktigt eller otillräckligt behandlad diabetes. Priset delas ut som ett erkännande till bästa nominerade svenska reportage, artikelserie, radio- eller TV-inslag om diabetes.

Diabetes är en av de stora växande folksjukdomarna i Sverige med minst 350 000 kända fall. Därutöver tillkommer cirka 100 000 människor som har symptom, men är ovetande om att de har sjukdomen. Därför utlyser Eli Lilly AB i samarbete med Svenska Diabetesförbundet ett journaliststipendium.

Stipendiet riktar sig till yrkesverksamma journalister inom press och etermedia. Stipendiesumman är

15 000 kronor. Priset delas ut varje år. Om inget prisvärt bidrag finns förbehåller sig juryn rätten att inte dela ut något pris.

Diabetesstipendiet utannonseras i tidningen Journalisten.

Juryn består av minst fem ledamöter, som inte kan utses till pristagare. Juryns enskilda medlemmar har förslagsrätt. Som juryns ordförande fungerar ordföranden i Svenska Diabetesförbundet. Juryn är beslutsmässig när minst tre av ledamöterna är närvarande. Följande personer ingår i juryn:

  • Stefan Leufstedt, ordförande i Svenska Diabetesförbundet · Christian Berne, professor, Uppsala
  • Stig Attvall, docent, Göteborg · Tord Ajanki, medicinjournalist · Peter Wiman, produktchef, Eli Lilly Sweden AB

De ledamöter som deltar i slutsammanträdet har rösträtt. Vid lika rösttal har ordföranden utslagsgivande röst.

Vem kan söka? Alla journalister som har medverkat i tryckta, eter- eller nätburna medier, vilkas utbud når en allmän publik i Sverige, kan komma ifråga för journaliststipendiet. Det gäller såväl fria medarbetare, som fast anställda på tidning, förlag eller programföretag.

Stipendiet kan ges till en enskild person eller en definierad arbetsgrupp (redaktion, reportageteam).

Nominering Fri förslagsrätt råder; det är tillåtet att föreslå sig själv.

Förslaget ska innehålla den nominerades och förslagsställarens namn, adress samt telefonnummer och upplysning om vilka artiklar, tidning eller program du vill nominera samt tidpunkt för införandet.

Underlag i form av urklipp, band med mera underlättar stipendienämndens bedömning. Ange om du önskar materialet i retur efter stipendienämndens slutmöte.

Ansökan om stipendiet ska vara nämnden tillhanda senast den 18 mars 2002 på följande adress:

Diabetesstipendiet
Box 30037
104 25 Stockholm


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com