Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Bokrecension - Evidence-Based Diabetes Care

Evidence-Based Diabetes Care, författare Gerstein och Haynes, förlag BC Decker, tryckt juli 2001, 573 sidor, pris ca 1 000 SEK - ett "måste" för varje diabetesenhet med utbildning och undervisning, till bibliotek och cirkulationslista på universitets-, centralsjukhus och större vårdcentraler

Svar på viktiga frågor

Den stora utmaningen inom diabetesvården är att kommunicera ut vetenskapliga resultat till diabesteamen, till den enskilda diabetespatienten, och dessutom utan alltför stor tidsfördröjning. Boken "highlightar" på ett föredömligt sätt evidens från klinisk forskning avseende diagnos, prognos och behandling av diabetesrelaterade medicinska utmaningar. Arbetet vänder sig till klinikern och forskaren som ofta ställer sig frågan; "vad finns det för evidens att ögonbottenscreening och laserbehandling förhindrar blindhet? vad finns det för evidens bakom ACE-hämmare och prevention av diabetisk nefropati? vad finns det för EBM kring att ha 8-10 E insulin per timme vid DKA istället för högre insulindoser?"

EBM ranking

Den viktigaste litteraturen sammanställs i tabellform på ett lättöverskådligt sätt, med EBM ranking, och med 50-tal aktuella referenser efter varje kapitel. Graden av evidens "rankas" så att läsaren snabbt kan se hur kraftfull EBM som ligger bakom uttalandet för att man skall förstå styrkeindikationen av konklusionen. Bra sammanfattningar finns i slutet av varje kapitel. Patofysiologi och biokemi lämnas åt sidan för att klinisk diabetes skall kunna prioriteras. Såväl barn- som vuxendiabetes tas upp ingående. Rikligt med grafer, tabeller och illustrationer lättar upp läsningen. Absolut och relativ riskreduktion tas upp liksom numbers needed to treat (NNT) från samtliga större studier av EBM-värde.

Nivån av EBM graderas från högsta "level 1" till lägsta "level 4". Exempelvis värderas rökning som level 1 avseende progression av diabetisk nefropati, mikroalbuminuri är en viktig riskfaktor för diabetisk nefropati (=level 1), och i njurkapitlet ges samma höga "level" av EBM att ACE-hämmare reducerar graden av diabetisk nefropati hos patienter med mikroalbuminuri.

Strategi kring metabol kontroll tas upp ur utbildningssynpunkt, hemblodglukos finns med liksom EBM-diskussioner kring psykologi och pedagogik. Begreppet evidens diskuteras i de 5 första kapitlen inklusive begreppet prognos, hur skall ett problem lösas genom EBM och underlag kring skrivning guidelines utifrån EBM. I de 29 följande kapitel diskuteras diabetes A till Ö. Med boken följer en unik elektronisk databas av abstracts from nyckelstudier kring orsak, diagnos och behandling, ett 10 års långt databasarbete från Mcmaster Universitet.

Hälsoekonomi och diabetes

Även om vi kanske upplever att EBM kännetecknar större delen av diabetologin, så blir man ödmjuk då man läser boken - det finns fortfarande stort utrymme för fortsatt forskning och utveckling.

Hälsoekonomi borde ha funnits med, haft ett eget kapitel, och ha kopplats till EBM, precis som i de Nationella Riktlinjerna för kranskärlssjukdom från Socialstyrelsen 2002. En ny planerad version 2003 av Nationella Riktlinjer för Diabetes kommer också ha samma högt ställa krav, speciellt i dessa tider då vertikal och horisontell prioritering diskuteras från politiker och beslutsfattare. Diabetes har ett företräde då internationellt välrenommerade hälsoekonomer, prof Bengt Jönsson med medarbetare, i synnerhet gjort många vetenskapliga publikationer inom detta nya och tvärvetenskapliga fält.

Boken rekommenderas starkt till Dig som förbereder diabetesundervisning, men även för alla andra med intresse och ansvar för diabetespatientvård. Du blir mer entusiastisk, engagerad och "dedicated".

stig attvall@medicine.gu.se


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com