Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

"Unik studie" Kolhydrater istället för fasta vid planerad kirurgi

Av Olle Ljungqvist

Fasta från midnatt före operation har varit en förhärskande regel sedan många år. Detta infördes för att försäkra sig om god tid för magsäcken att tömma sitt innehåll för nedsövning och kirurgi. Denna rutin började ifrågasättas för cirka 15 år sedan och ny forskning har lett till att ett flertal anestesiologiska föringar i olika länder ändrat sina rekommendationer. Sedan 1995 rekommenderas även i Sverige de allra flesta patienter som skall genomgå planerade operationer att dricka klara drycker upp till 2 timmar före nedsövning inför operation. Denna rutin har medfört att många patienter inte behövt besväras av törst i väntan på operation. Runtinen har inte medfört någon ökning av aspirationer eller andra komplikationer. Det visar stora enkäter genomförda bl a i Norge och USA.

En helt annan anspekt

av fasterutinen har också nyligen uppmärksammats. Det gäller den metabola omställning som fastan innebär.

Normalt sett startar människor dagen med att äta och dricka. Detta intag av näring gör att kroppens ämnesomsättning ändras från det fastetillstånd som råder före frukost till ett tillstånd då kroppen i huvudsak lagrar energi. Eftersom de flesta äter med täta mellanrum pågår denna energilagring i princip hela dagen. Nya rön har visat att den omställning av ämnesomsättningen som tillförsel av kolhydrater givet före operation för att bryta fastan ger, också medför att kroppens blir mindre katabol postoperativt. Detta är visat för flera typer av kirurgi genom studier av postoperativ insulinresistens. Detta är en metabol omställning som i stora stycken påminner om typ 2 diabetes och som inträder hos annars helt friska individer som genomgår kirurgi, eller råkar ut för annan typ av kroppskada eller svår infektion.

Det postoperativa diabetestillstånd som inträder är övergående och försvinner spontant inom några veckor i okomplicerade fall. Vid större operationer inträder en större grad av insulinresistens. Oberoende av typen av operation eller blödning så har graden av postoperativ insulinresistens kopplats till längden av den postoperativa vården. Alldeles färska data från en stor studie i Belgien visar dessutom att om den postoperative insulinresistensen behandlas med intensiv insulinterapi intravenöst, så minskar mortaliteten hos postoperativa patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning. Sammantaget synes därför postoperativ insulinresistens vara en hämmande faktor för återhämtning och en kliniskt relevant variabel för studier av postoperativ metabol störning.

Preoperativ kolhydratbehandling

Studier med preoperativ kolhydratbehandling har visat sig avsevsärt minska graden av postoperativ insulinresistens. Detta sker vid såväl intravenös som oralt tillförd kolhydrat. Den senare behandlingen har givits med hjälp av en för preoperativt bruk framtagen dryck, med ett kolhydratinnehåll om 12.5%. Det ta är mer kolhydrat än vad som finns i t ex vanliga sportdrycker och försäkrar att insulin frisätts som svar på intag. Kolhydraterna i drycken är kopplade i kedjor för att minska dryckens osmolalitet vilket säkrar en snabbare passage genom magsäcken. Drycken är hittills given till ett flertal hundra patienter i forskningstudier och till cirka 5.000 patienter i kliniskt vardag. Inga komplikationer finns rapporterade.

Förutom att minska den metabola påverkan av kirurgi, har drycken visat sig minska såväl törst som hunger och oro preoperativt. De senare effekterna torde bero på glukos och insulin som visat sig ha effekter på serotoninfrisättning i CNS. Postoperativt känner sig förbehandlade patienter mindre trötta än de som fastat före operation. Detta kan vara en del av förklaringen till att patienter som förbehandlats med kolhydrater också visat sig ha blivit hemskrivna snabbare än patienter som fastat före operation.

Referens:

O Ljungqvist et al. Preoperative nutrition - elective surgery in the fed or the overnight fasted state. Clinical Nutrition 2001; 20 (suppl 1): 167-171.

Olle Ljungqvist Docent, Klinikchef, Magtarm Centrum Ersta sjukhus

Box 4622
116 91 Stockholm
fax: 08-7146665
email olle.ljungqvist@ersta.se


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com