Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

NDR-nytt, www.ndr.nu

Stor satsning -stort ansvar

I stort sett alla landsting var representerade vid NDRs Informations och Utbildningsmöte för NDRs koordinatorer, som ägde rum på Arlanda 24 januari 2002.

Syftet med mötet var att diskutera koordinatorernas roll, införande av KAS, kvalitetsansvarig sjuksköterska, landstingsvis och framför allt att demonstrera www.ndr.nu. NDR har i år fått ett rikligt finansieringsbidrag från Beslutsgruppen för nationella kvalitetsregister (som är en gemensam grupp för Socialstyrelsen, Landstingsförbundet och Svenska Läkaresällskapet.) Detta möjliggör ett fortsatt intensifierat arbete med att förbättra och stimulera till användning av NDR, men innebär också stort ansvar att alla medverkar till detta förbättringsarbete.

NDR - Patientens rättighet!

Stefan Leufstedt, ordförande i Svenska Diabetesförbundet säger: "Vi anser att det är en rättighet för alla med diabetes att få ta aktiv ställning till om man vill vara med och bidra till ett väl fungerande och användbart Nationellt kvalitetsregister," Stefan säger vidare att förbundets medlemmar förväntar sig: "Att vårdgivarna engagerar sig i att förklara och beskriva fördelarna med NDR, då kommer förmodligen i stort sett alla som tillfrågas att svara ja."

Koordinatorns roll

Hur når man ut till nya användare? Ett förslag som kom upp på mötet var att via diabetesråden eller liknande, som finns i de flesta landsting, informera om och stimulera arbetet med NDR. Ett koordinatorsnätvärk med primärvårdsläkare ökar också möjligheten att nå fler vårdenheter. Kontakta gärna Tomas Fritz, primärvårdshandläggare för NDR, tomas.fritz@telia.com ni som önskar medverka som koordinator för primärvården.

KAS

En kvalitetsansvarig sjuksköterska per landsting! Måtet är nästan nått tack vare Ulla-Britt Löfgren, sekr i SFSD, svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård. KAS ska, precis som koordinatorn, informera och inspirera arbetet med NDR.

KAS samarbetar med koordinatorn samt är kontakperson för sitt område gentemot landstingskoordinatorn, NDRs kvalitetskoordinator och NDRs rikshandläggare. KAS kan också bygga upp ett nätverk med de sjuksköterskor som arbetar aktivt med NDR-registrering.

www.ndr.nu är född!

Från att ha skrivit kontrakt med det IT-företag som NDR samarbetar med, till dags dato har det förflutit endast 4 månader. Vi har redan nu en första version av www.ndr.nu och några utvalda vårdcentraler och medicinkliniker är pilotplatser och har alltså redan börjat registrera on-line. Nu kommer också arbetet med att skapa lösningar för hämtande av data från elektroniska journaler att intensifieras. Detta innebär att det tidsödande dubbelarbetet försvinner.

Hur gör man?

Ni som inte har registrerat tidigare kan börja redan nu och använda den pappersblankett som är baserad på den elektroniska modellen. Den hämtas hem från www.ndr.nu eller www.ldc.lu.se/ndr , klicka på "regist reringsblankett för år 2002".

Ni behöver också ett vårdgivar-ID. Detta delas ut av Agneta Sternerup-Hansson på LDC, agneta.sternerup-hansson@ldc.lu.se Användarnamn och lösenord för att registrera via www.ndr.nu delas också ut av Agneta Sternerup-Hansson. Information om detta finner ni på NDRs hemsida hos LDC, www.ldc.lu.se/ndr eller på 1:a sidan på www.ndr.nu som också har en länk till LDC. Vi hoppas kunna starta registrering direkt på nätet för alla i början av kvartal 2. Fortlöpande information kommer att finnas på bägge webbsidorna.

Nationellt kvalitetsregister!

Större delen av landets medicinkliniker deltar redan nu i NDR. Antalet primärvårdskliniker är emellertid fortfarande lågt, ca 15%. Men med den stora satsning som nu pågår för att förenkla registreringsförfarandet och tillhandahålla aktuella resultat online ställs stora förhoppningar på att NDR kommer att ses som ett mycket attraktivt kvalitetsinstrument men också leva upp till namnet Nationellt kvalitetsregister även för primärvården.

Karin Westlund
Kvalitetskoordinator NDR
karin.westlund@medic.gu.se

Soffia Gudbjörnsdottir
Rikshandläggare NDR
soffia.gudbjornsdottir@medic.gu.se


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com