Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

OGTT bör användas mer liberalt
Av Bo Ahrén, Lund


År 1997 förändrade den ameri-kanska diabetesföreningen (ADA) sina rekommendationer för diagnostik av typ 2 diabetes genom att föreslå att diagnostik skall bygga på analys av faste-nivån av glukos (1).

   Samtidigt infördes en ny diagnostisk entitet, impaired fasting glycemia (IFG), vilken definierades som ett faste (plasma) glukos överstigande 6,1 mmol/l men understigande gränsen för diabetes, 7,0 mmol/l. Den sedan länge använda orala glukostoleransen (OGTT) togs därmed bort som grund för diagnostik och rekommenderades att användas endast vid svår-värderade fall. Därmed förlorar man möjligheten att diagnosticera individer med nedsatt glukos- tolerans (impaired glucose tolerance, IGT), vilka har ett 2-timmars plasmaglukosvärde mellan 7,8 och 11,1 mmol/l.

OGTT mer frikostigt vid screening
    För att kunna stärka ett preventivt arbete att förebygga framtida insjuknande i diabetes och hjärt-kärlsjukdomar är det av vikt att kunna finna inte enbart individer med IFG utan även dem med IGT, eftersom IGT är ett förstadium till typ 2 diabetes. Om man inte mer konsekvent använ-der OGTT även vid screening-program riskerar man dock att missa denna möjlighet i en inte helt föraktlig grupp av individer. Exempelvis visade vi redan 1997 genom data från Malmö-studien att konkordansen mellan individer med IGT och IFG var låg (2). Genom jämförelse av resultaten hos 694 icke-diabetiska individer med icke normal OGTT fann vi att 26% hade enbart IFG, 54% enbart IGT och endast 20% både IGT och IFG.

    Vi fann vidare att den kardiovaskulära riskprofilen var likartad mellan dem som hade enbart IGT jämfört med dem som hade enbart IFG. Det är således ganska vanligt med förhöjt 2-timmars glukos-värde vid normalt fasteglukos. Då dessutom en del nya studier har visat att icke fastande glukos har stor betydelse för HbA1c-värdet och därmed för framtida morbiditet i kardiovaskulär sjukdom, kanske till och med större betydelse än fasteglukos (3), synes det vara problematiskt att vara restriktiv i användandet av OGTT. WHO har bland annat därför varit mer liberal än ADA vid diskussion angående rekommendationen att använda OGTT vid diagnostik av diabetes (4).

IDF hölls i Auditorio Nacional, Mexico City

IDF Mexico
    Vid den nyligen genomförda internationella diabeteskongressen i Mexiko diskuterades detta inte minst mot bakgrund av att vi där redovisade vår 10-års uppföljningsstudie från Malmö, vilken också publicerades ungefär samtidigt (5). Vi visade att insjuknandefrekvensen i manifest diabetes hos kvinnor i åldern 55- 57 år som uppvisar både IGT och IFG under en 10-årsperiod är 20%, medan motsvarande siffra vid normalt glukosvärde såväl i fastande som efter 2 timmar är 4%. Om man däremot har enbart IGT eller enbart IFG är insjuknandefrekvensen i båda grupperna 12%. Förhöjt 2-timmarsvärde, även utan samtidig förhöjning av fasteglukos, som riskfaktor för framtida insjuknande i typ 2 diabetes är alltså av samma digni-tet som förhöjt fasteglukos. Om man inte genomför OGTT missar man därför många individer vilka skulle kunna få en indikation på en ökad risk. Mot denna bakgrund synes en mer liberal syn på använ-dandet av OGTT även i screening-situationen vara befo-gad.

Professor Bo Ahrén
Department of Medicine, Lund University
fax +4646 222 0757
Bo.Ahren@med.lu.se

Referenser
1) American Diabetes Association (1998) Report of the expert committee on the diagnosis and clasification of diabetes mellitus (Committe Report). Diabetes Care 21 (suppl 1):S5-S19
2) H Larsson, G Berglund, F Lindgärde, B Ahrén (1997) Comparison of ADA and WHO criteria for diagnosis of diabetes and glucose intolerance. Diabetologia 41:1124-1125
3) A Avignon, A Radauceanu, L Monnier (1997) Nonfasting plasma glucose is a better marker of diabetic control than fasting plasma glucose in type 2 diabetes. Diabetes Care 20:1822-1826
4) KGMM Alberti, PZ Zimmet (1998) Definition, diagnosis and cliassification of diabetes mellitus and its complications. Part 1: Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Provisional report of a WHO consultation. Diabet Med 15:539-553
5) H Larsson, F Lindgärde, G Berglund, B Ahrén: Prediction of diabetes using ADA or WHO criteria in post-menopausal women: a 10-year follow-up study. Diabetologia 43:1224-1228

Svensk Förening för Diabetologi har nu 2.500 medlemmar
Våra sajter har 100.000 besök per månad!
Online-adresserna är: http://www.diabetolognytt.com Tidningen Diabetolognytt http://www.sdn.nu Svenskt Diabetologiskt Nätverk Nyhetsbrevet ges ut på 100% återanvändningsbara elektroner.

Ett deltagande i DiabetologNytts e-postlista innebär att Du får emailat väsentliga uppdateringar. Vill Du rekrytera nya kollegor till e-postlistan? Låt dem eller Du själv fylla i namn/epostadress på epostlistan med www-adress: http://www.diabetolognytt.com/MailList/ - och klicka därefter på ”anslut mig”. Om Du vill bli bortplockad från e-postlistan, gå in på samma www adress, skriv Ditt namn och e-postadress och klicka sedan på ”plocka bort mig”.


Red

 


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]


Till Förstasidan