Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

Kvalitetsssäkring av diabetes i öppenvården
Av Jonas Tovi, Stockholm.


Trots att datajournaler nu funnits i primärvården under flera år har det än så länge sällan varit möjligt att få ut medicinskt användbara uppgifter för t.ex. kvalitetssäkring.

Det finns ett stort behov av kvalitetssäkring av vården, men utan effektiva möjligheter att ta fram data ur datajournalerna är det inte praktiskt möjligt och för arbetsamt att utföra detta arbete för hand. I en HSN-rapport från 99 fastställdes att kvalitetssäkring av diabetesvården skulle ske vid landstingets alla vårdenheter och att uppgifter skulle lämnas till det Nationella Diabetesregistret (NDR).

Data från journal
I södra Stockholm har vi under året tagit fram ett kvalitets-säkringsverktyg som hämtar uppgifter från datajournalen, Biosis. Målet för vårt arbete var att kunna ta fram - uppgifter om varje läkares och sköterskas egna diabetiker, - nödvändiga listor för att t.ex. kunna patienter som inte genom-gått ögon- eller fotkontroller inom lämpliga tidsintervall, - rapport för att kunna diskutera kvaliteten av vårdcentralens diabetesvård och - rapport till det NDR. Kvalitetssäkringen måste dessutom ske med ett minimum av ansträngning från läkaren, sköterskan och sekreteraren. Listor och rapporter ska vara enkla att ta fram.

Biosis
Biosis datajournal finns på ca 130 vårdcentraler i Sverige och hos oss sedan 1994. Biosis är väl-strukturerad och sökordsbaserad och använder sig av en effektiv databashanterare (Microsoft SQL-server).

Kvalitetsindikatorer
De parametrar som beskriver kvaliteten av diabetesvården hade tagits fram av Svensk förening för diabetologi. De flesta uppgifter fanns redan på olika ställen i Biosis datajournal. Vissa uppgifter var dock svårare att få fram, såsom uppgift om diagnosår, diabetestyp (1 eller 2) och rökning. Dessa uppgifter är antingen inbakade i journaltexten och därför oåtkomliga för sökning eller finns inte.

Det är också svårt att finna uppgifter om när fot- och ögon-kontroller utförts och vad dessa undersökningar visat. Likaså, är det svårt att få svar på frågorna i NDR-blanketten rörande kompli-kationer (fråga 12-19, http:// www.ldc.lu.se/NDR/ regblankett.doc). Vi var därför tvungna att införa en viss strukturering av journalskrivningen och lägga till en checklista i Biosis. Checklistan innehåller frågor om debutår, typ av diabetes, rökning, egen-kontroller, huruvida fot- och ögonkontroller skett inom rekom-menderad tidsintervall och så NDR:s frågor om komplikationer. Alla frågor besvaras med kryss i ja-eller nej-ruta. Svaren visas sedan i laboratorielistan, där även uppgift om vikt och längd skrivs in. Två nya sökord infördes i journal-texten. Under dessa kodas om patienten har/inte har diabetiska ögonbottenförändringar (1 eller 0) och uppgift om fotriskgrupp.

Rapportverktyg
   En databas över vårdcentralens diabetiker skapas genom att med rapportverktyget söka alla patienter som har en diabetes-diagnos och för dessa hämta uppgifter från olika delar av journalen, såsom journaltexten, läkemedelslistan, laboratorielistan och checklistan. Listas sorteras efter behandlande läkare och kan därefter delas ut till de olika läkarna / vårdteamen på vård-enheten. Från listan skapas sedan en gemensam rapport över vårdcentralens alla diabetiker. Nödvändiga listor över patienter med vissa karakteristika, tex högt blodtryck, ej ögonkontrollerade, kan tas fram. Dessutom tas med lätthet rapport till det Nationella DiabetesRegistret fram i det dataformat som krävs.

    Vi provade kvalitetssäkrings-verktyget på en vårdcentral för att se att det fungerade. Rapporterna kan hämtas från det lokala intranetet med en knapptryckning och kan vid behov levereras i Excel-format. Samtliga vårdcentra-ler inom området har utbildats för att kunna använda kvalitets-verktyget under hösten och har satt igång med kvalitetsarbetet. Det har bland medarbetarna på de olika vårdcentralerna mötts med stor entusiasm att kunna få fram relevanta uppgifter i alla fall om diabetes. Fler diagnoser lär följa.

Förberedelser
    Att arbeta med kvalitetssäkring kräver ett noggrant förbe-redelsearbete och god samverkan med leverantören av datajourna-len. Det krävs även en hel del pengar, vilket vi även fick av beställaren i vårt område. Vi är nöjda med de uppgifter vi kan få ut av kvalitetssäkringsverktyget. Vi är även nöjda med att verktyget är utvecklingsbart och att det verkty-get tillåter uttag av en mängd olika rapporter och listor användbara för kvalitetssäkringen. Är du intresserad av att höra med kan du vända dig till undertecknad.

Jonas Tovi, med dr, distriktsläkare
Hornstulls VC,
Stockholm.
E-post: jonas.tovi@klinvet.ki.se
Jonas ingår i Nationella Diabetesregistrets styrgrupp som representant för allmänmedicin.

[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]


Till Förstasidan