Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

Årets Diabetesteam 2000: Dagvårdsteamet vid Endokrinologiska kliniken, Universitetssjukhuset MAS


    Dagvårdsteamet vid Endokrinologiska kliniken, Universitetssjukhuset MAS, har utnämnts till Årets Diabetesteam 2000 och fått stipendiet på 40 000 kronor.

Genom att förändra vården och öka samarbetet med distrikts-läkarna har fler diabetes-patienter fått tillgång till specialist-vård. Stipendiet Årets Diabetesteam delas ut av Svensk Förening för Diabetologi med ekonomiskt stöd från Eli Lilly. ”Dagvårdsteamet vid Endokrinologiska kliniken, Malmö Allmänna Sjukhus, uppvisar ett väl strukturerat lagarbete samt en expanderande verksamhet i form av såväl diabetesdagvård och diabetesskola som samarbete med primärvården. Man har också påbörjat en tydlig dokumentation av process och resultat.” Så lyder motiveringen till Årets Diabetesteam 2000.

    Kerstin Berntorp, överläkare vid Dagvårdsteamet, berättar att beläggningen på dagvården har ökat med 60 procent sedan de förändrade sitt arbetssätt förra året. – Vi arbetar nu med kortare program och med enhetliga grupper, till exempel olika katego-rier av typ 2 diabetes (patienter med övervikt, tablett- eller insulin-behandling), yngre respektive äldre typ 1 diabetiker och patienter som behandlas med insulinpump. – Eftersom Malmö har en mycket stor andel invandrare med hög diabetesförekomst har vi också startat speciella program för invandrare, i första hand arabiskta-lande, där dialogen förs med hjälp av tolk. Vi utgår hela tiden från patienternas frågor kring sin sjukdom och vardag i undervis-ningen, säger Kerstin Berntorp.

    Dagvårdsteamet mäter effekten av behandlingen på olika sätt. Patienterna får fylla i ett formulär om sin livskvalitet både vid programstarten och efter ett år. Teamet följer också upp behand-lingen genom att kontrollera patienternas kroppsvikt, blod-tryck, långtidsblodsocker, blod-fetter, njur-funktion och äggvite-läckage i urinen – alla dessa faktorer ingår i det så kallade metabola syndromet som känne-tecknar diabetes. – Vi har uppmuntrat distriktsläkarna att remittera fler diabetespatienter till oss. Vårdcentralerna får sedan ta hand om de fortlöpande kontrollerna, men patienterna ska känna att de kan komma tillbaka till specialist-vården om de behöver. Stipendiet Årets Diabetes-team är en ära och det ger oss kraft att gå vidare, säger Kerstin Bern-torp. Stipendiet delades ut 19/10 i Göteborg vid höstmötet för Svensk Förening för Diabetologi.

Fakta om stipendiet
   Eli Lilly Sweden AB och Svensk Förening för Diabetologi delar årligen ut stipendiet Årets Diabetesteam. Stipendiesumman är 40 000 kronor. Syftet är att stimulera diabetesteamens utveck-ling i Sverige genom att vidare-utveckla metoder och material för patientundervisning, kvalitets-frågor eller andra innovationer. Det team som uppvisar det bäst genomförda projektet under året tilldelas stipendiet. Diabetes-team med läkare, diabetes-sjuksköterskor, dietist, fotvårds-specialist, sjukgymnast, psykolog och kurator eller delar av team kan söka stipendiet.

Svensk Förening för Diabetologi gratulerar!


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]


Till Förstasidan