Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Ordföranden har ordet

Kära DiabetologNytt-läsare


Välkommen tillbaka till detta nummer av vår tidning. Jag hoppas att Du tillhör den skara nöjda läsare som återkommande läser DiabetologNytt. Som Du minns gjorde vi en liten läsarenkät, och även om antalet svar var begränsat och bortfallet således stort, så visade undersökningen att de flesta läsare varit väldigt nöjda med tidningen. Nästan alla (96%) tycker att DiabetologNytts främsta uppgift är att informera om vad som händer inom svensk och internationell diabetologi, och de allra flera tycker inte att tidningen kan ersättas med annan typ av information. De flesta har stort förtroende för tidningen och så många som 65% har gett tidningen högsta betyg (=5 poäng på en skala 1-5). Jag ber att få gratulera tidningens redaktör Stig Attvall och medarbetare på redationen till dessa fina siffror. Även något som är bra kan kanske ytterligare förbättras.
DiabetologNytt fortsätter sin redovisning av framstående diabetscentra inom landet - denna gång är det Barndiabetesenheten vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, som dessutom nyligen fått förtjänstfullt pris för sina insatser. Vi presenterar också en historisk tillbakablick, där vi vill uppmärksamma framstående diabetologer från diabetologins "barndom" under första halvan av 1900-talet.

Vem kan bli medlem i SFD?
Frågan kom upp under vårt vårmöte i Linköping 7-8 april. För oss i föreningen är det lätt att svara på den frågan, nämligen alla som är diabetologisk intresserade. Det må vara läkare, sjuksköterska, dietist eller psykolog eller kurator i primärvård eller på sjukhus - men vi välkomnar också, som det står i våra nya stadgar, "annan medicinsk yrkesutövare eller företädare för diabetologin eller diabetologin närstående verksamhet". Som medlem i vår skara är man självklart berättigad att delta i våra vetenskapliga aktiviter men också i socialt umgänge (efter att ha betalat medlemsavgift/kongressavgift).

Vårmötet i Linköping
Vårmötet i Linköping blev till alla delar ett mycket lyckat och uppskattat möte med 350 deltagare. Mötet refereras på annan plats i tidnigen, men låt mig åter en gång få framföra föreningens stora tack till Hans Arnqvist och Jonny Ludvigsson för alla möda och all omsorg ni lagt ner på förberedelser och genomförandet. Flera av oss har varit i Linköping några gånger tidigare och bevisat möten arrrangerade av Arnqvist-Ludvigsson, men jag tror att årets möte blir svårt att överträffa! I samband med vårmötet hase föreningen också sitt eget årsmöte. - Låt mig i detta sammanhang också få framföra mitt stora tack till Er alla i styrelsen, ingen nämnd och ingen glömd, liksom till alla andra som arbetar med diabetesfrågor lokalt, regionalt och nationellt.

Ny info
Som ordförande i SFD kan en av mina uppgifter anses vara att informera om vad som sker inom diabetologin "landet runt" och då är det kanske främst dessa fyra informationer jag nu vill meddela.
1. Som alla säkert redan vet blir redovsiningen av NDR "öppen" på landstings- och sjukhusnivå vad gäller år 2004. För primärvården dröjer det ytterligare ett år. Bearbetningen av databasen pågår för fullt och en bilaga av årsberättelsen kommer nästa nummer av DiabetologNytt under början av hösten. Brev med information om egna data utskickas till samtliga vårdcentraler och sjukhuskliniker - och kan som tidigare tas ut från nätet.
2. Som alla säkert också känner till har föreningen gått ut med ett underlag/förslag till nya nationella riktlinjer för diabetes. En del mottagningar har redan tagit in förslaget i sina rutiner för sin verksamhet, åtminstone då det gäller blodlipider med kolesterol 4.5 mmol/l och blodtryck 130/80 mm Hg (vid diabetisk njursjukdom 120/70 mm Hg) - det är ju helt okontroversiellt. Förslaget kring nytt lägre behandlingsmål för HbA1c har väckt såväl "ros som ris" - och det tycker jag är utmärkt. Meningen med att gå ut med detta förslag var just att initiera en debatt och där har vi verkligen lyckats. Vad vi till sist enas kring då det gäller HbA1c får framtiden utvisa. Här är det än mer viktigt med individuella mål. Vi återkommer i denna fråga och den finns med vid Riksstämman i november - då ett symposium ägnas detta tema, "Förslag till lägre behandlingsmål i diabetesvården - men än mer individualiserade mål".
3. Nationella teamet, dvs företrädare för Diabetes-patientföreningen (Stefan Leufstedt, Svenska Diabetesförbundet), Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård (Margareta Nilsson, SFSD), Dietisternas Riksförbund (Yvonne Back-Holst, DRF), Svenska barnsläkarföreningesn sektion för endokrinologi och diabetes (Gun Forsander) och undertecknad har sammanträffat vid hitintills två tillfällen. Jag tror att vi tillsammans kan bli en bra samverkande kraft till diabetologins fromma. Bland flera viktiga frågor som diskuterade vill jag särskilt framhålla förslaget att inrätta ett nationellt pedagogiskt kompetenscentrum, för att kunna hantera det alltmer påtagliga bekymmer många av oss känner inför industrins (såväl vad gäller läkemedel som hjälpmedel) sätt att direkt och ibland mindre seriöst vända sig till patienter och patientorganisationer. Tanken är att bl.a. inventera och vid behov "certifiera" undervisningsinsatser som vänder sig direkt till patienten. Förslaget är lagt och bereds nu av respektive organsiation. Vi återkommer!
4. Till sist men inte minst en kommentar kring testremsor för analys av plasma-glukos. Det finns idag ett stort antal olika mätare och en bland många frågor är hur rimligt det är att patienten själv kan välja valfri mätare eller teststicka. I slutet av april arrangerades ett möte i Stockholm med representanter för oss själva d.v.s. professionen, för tillverkarna (Svensk instrument och diagnostikaförening = SINDIF), för de som betalar (Läkemdelsförmånsnämden = LFN), för tillsyn (Läkemelsverket) och sist men inte minst för kvalitet av mätarna (Equalis AB).
Mötet gav upphov till omfattande tankeutbyte. En bland flera reflektioner var att någon avvikelserapport från oss i vården där testremsorna gett felaktiga eller vilseledande information så vitt bekant hitintills aldrig rapporterats till Läkemedelsverket. Detta beror nog mindre på remsornas tillförlitlighet och mera på vår egen obenägenhet att rapportera. Därför en uppmaning till Er alla. När Ni får kännedom om att testremsor givit felaktig information, med följande risk till felbehandling, hör av Er! Direkt till Läkemedelsverket som tar hand om rapporten. En annan erfarenhet kommer från vårt grannland Norge, där man från 1/1 2006 kommer att kräva ny kvalitetsdeklaration baserad på mätningar utförda av patienterna själva. Det norska initiativet är lovvärt och mycket talar för att Sverige bör kräva likartad kvalitetesdeklaration.

Till sist mina allra bästa
diabetologska sommarhälsningar
till Er alla!

Ulf Adamson
Ordf SFDPÅMINNELSE!
Bästa Diabetolog-Nytt-läsare och Medlem i SFD!

Detta är en påminnelse om att betala medlemsavgiften. För endast 100 kronor får Du fyra nummer av den kunskapsdigra tidningen DiabetologNytt, tillgång till vår hemsida www.diabetolognytt.com och www.sdn.nu med totalt 11.000 sidor på nätet och med 110.000 besökare per månad. Dessutom kan Du deltaga i föreningens Vår- och Höstmöte till ett reducerat pris som medlem. Föreningen bevakar frågor av intresse för diabetesvården, rapporterar från nationella och internationella möten och ansvarar för det viktiga kvalitetsinstrumentet Nationella Diabetes Registret (NDR).

Dessvärre "glömmer" många att använda inbetalningskortet. Efter påpekande från vår revisor kommer nu av såväl ekonomiska som principiella skäl en uppstramning att ske. För att få fortsatt tillgång till tidning och medlemskap måste Du betala in 100 kr senast 050830. Om Du önskar avsluta Ditt medlemskap eller om något är oklart så kan Du skicka fax - faxnummer 031 27 00 87

Vill Du fortsätta Ditt medlemskap och få tidning etc: Vänligen BETALA DIREKT!

Med vänliga hälsningar

Åke Tenerz Kassör

PS. Om Du som läkare redan betalar automatiskt medlemsavgiften till SFD via Läkarförbundet kan Du vänligen bortse från dessa rader liksom inbetalningskortet. DS

 

 

 


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com