Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Utveckling och stimulans av Diabetesvården inom Allmänmedicin Värmland

Bakgrund
2003 registrerades cirka 25% av diabetikerna inom allmänmedicin Värmland och endast 19 av 35 vårdenheter registrerade. Internmedicin i Värmland har en hög registreringsfrekvens för sina diabetiker gentemot NDR. Kunskapsnivån bland vårdgivarna är hög men borde kunna utvecklas och framförallt med tanke på tidigare hög amputationsfrekvens borde samarbetet med fotterapeut och kärlkirurg, infektion, ortoped, ortopedtekniker och diabetolog förbättras. Värmland har en ojämn samt liten tillgång till Dietist inom allmänmedicin.

Landstinget i Värmland genomför centrala åtgärder
Vårdcentralerna i Värmland är organiserade under gemensam länsledning och denna tillsätter en styrgrupp. I denna styrgrupp ingår läkare från länsledningen samt NDR-koordinator, diabetessköterskor och fotterapeut. Denna styrgrupp får tydliga direktiv både vad gäller mandat och målinriktning (Se bifogad fil). Stimulanspeng beslutas (Se bifogad fil) och styrgruppen får i uppdrag att följa upp denna.

Effekter
Styrgruppen följer upp kriterierna för att enheterna skall få stimulanspeng, och får därmed till en unik konstruktiv dialog med Verksamhetscheferna. Inom styrgruppen delas detta uppdrag upp genom att respektive yrkesgrupp följer upp sin egen yrkeskategori. Nu har fotterapeuten fått en självklar roll inom diabetesvården. Stimulanspengen ersätter inte nedlagd arbetskostnad, men har varit viktig för att framhålla teamarbete. Antalet vårdenheter som registrerar ökar markant liksom antalet registrerade patienter. Nu registrerar 26 enheter mot tidigare 19. Under 2004 utbetalas cirka 750 000 i stimulanspeng.

Diabetesnätverk
skapas med representanter från alla vårdenheter och utgör styrgruppens kontaktyta ut mot vården. Från varje enhet är en läkare, en diabetessköterska samt en fotterapeut utsedd. Detta nätverk har träffats flera gånger med gemensam utbildning och erfarenhetsutbyte.
Fotterapeuten inom styrgruppen har bildat ett nätverk där hon är samordnare och kvalitetsuppföljare oavsett vårdens driftform. Fotterapeuterna skall med hjälp av ortoped och ortopedtekniker få förskrivningsrätt av ortopedtekniska hjälpmedel (Fötter) samt följa upp dessa. Under förutsättning att man genomgår och klarar utbildningsprogrammet samt utför årligt fotstatus samt riskindelar enligt NDR får man förskrivningsrätt. Fotterapeuten skall finnas tillgänglig för diabetesvården på vårdcentralen.
Diabetessköterskorna har sedan tidigare ett väl förankrat nätverk.

Vårdprogram för diabetesfötter
Tillsammans med internmedicinare, kärlkirurg, infektionsläkare, ortoped samt ortopedtekniker har ett vårdprogram för diabetesfötter framtagits. Tillsammans med ögonkliniken har samarbetet utvecklats och bättre rutiner för ögonbottenfotografering och informationöverföring skapats.
Framtiden
En samordnare för ett Dietistnätverk har nu tillsatts och förhoppningsvis kan även Dietisterna förankras bättre i Diabetesvården och utgöra bättre stöd till Allmänmedicin framöver. Styrgruppen Diabetes Allmänmedicin Värmland ser tydligt att diabetesvården inom allmänmedicin Värmland fått ett kvalitetslyft under 2004
Utvecklingen fortgår och organisatoriskt kommer vi att vidareutveckla samarbetet med motsvarande styrgrupp internmedicin Värmland En arbetsgrupp tillsätts nu med uppgift att få till ett multidiciplinärt fotteam.


Hagfors 2005-01-25

Styrgruppen diabetes inom Allmänmedicin

Genom Christer Forsberg
NDR-koordinator
Allmänmedicin Värmland

Information från Landstinget i Värmland


Länsverksamheten allmänmedicin. Kriterier för att erhålla stimulansersättning för diabetesverksamhet på vc inom länsverksamheten allmänmedicin Värmland

1. Det ska finnas en specialistutbildad distriktssköterska/sjuksköterska inom diabetes motsvarande minst 10 högskolepoäng

2. Det ska finnas angivna läkare och distriktssköterska/sjuksköterska som diabeteskontaktpersoner på vc.

3. En fotvårdsterapeut ska vara knuten till vc och delta i fotterapeutnätverket vid vc i Värmland och utföra fotstatus och riskbedömningar enligt våra rekommendationer.

4. Vårdcentralens diabeteskontaktpersoner ska delta i mötena med diabetesnätverket vid vc i Värmland.

5. Vårdcentralen ska ha ett kallelsesystem vad gäller diabetespatienterna.

6. Diabetespatienten ska erbjudas minst ett läkarbesök och ett diabetessköterskebesök årligen och minst 80 % av dessa patienter har i verkligheten också gjort det 7. Minst 30 % av förväntade diabetiker i vårdcentralens population (4 %) ska ha registrerats i NDR enligt deras statistik den 31 oktober.
Om dessa kriterier uppfylls, får vc 250 kr för varje patient i upptagningsområdet som vc registrerar i NDR. Kriterierna är framtagna av diabetesnätverket i samarbete med AKO och fastställda av länsledningen för allmänmedicin den 4 maj 2004 Kriterierna ska reviders årligen.
Uppföljning: Punkt 1. Kerstin Nykvist och Ingela Magnusson, diabetesnätverket " 2. AKO " 3. Marie Bejmo " 4. AKO " 5.-7.Christer Forsberg
Mandat och uppdrag för styrgruppen diabetes AKO allmänmedicin Värmland:
… Samla kontaktpersonerna för diabetes ( allmänläkare, distriktssköterskor och fotterapeuter ) vid vc i V-d för disk, info och utbildning. … Samverka med andra aktörer inom diabetesområdet - fr.a. internmedicin/endokrinologens diabetes-nätverk - ex.vis samverkansöverenskommelser. … Stödja och underlätta implementering av nya rutiner på vc i V-d i samverkan med diabetesansvariga på vc. … Stödja och underlätta uppföljning av uppsatta kvalitetsmål - ex.vis NDR. … Arrangera utbildningsaktiviteter för vårdgivare inom allmänmedicin som deltar i diabetesvården.
Fastställd av Länsledningsgruppen allmänmedicin Värmland 27 jan -04

NyhetsINFO 2005 02 04
www red DiabetologNytt


|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com