Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Prevention av aterosklerotisk hjärtkärlsjukdom med lipidreglerande läkemedel


Info från Läkemedelsverket 1:2005. Prevention av aterosklerotisk hjärtkärlsjukdom med lipidreglerande läkemedel - Behandlingsrekommendation. Här med fokus på diabetes

Här diskuterar man att sista åren har nya viktiga studier kommit. Resultatet efter ett expertmöte oktober 2004 har blivit detta dokument, där man drar kliniska konsekvenserna av studierna. Dokumentet har tagit längre tid än vanligt pga omfattande diskussioner inom gruppen med svårighet kring konsensusuttalande pga att en hel del kollegor ville ha än mer kraftfull skrivning. Hösten 2005 kommer ett nytt möte kring aterosklerotisk hjärtkärlsjukdom inkluderande bl a livsstilsåtgärder m behandling av hypertoni och lipidrubbingar. Redan nu förespeglar man att detta mötet blir nog det sista kring en enskild läkemedelsgrupp för att förebygga aterosklerotisk hjärtkärlsjukdom, skriver man i inledningen.

Riskbedömning
Framingham-studiens population i USA anser man nu behöver uppgraderas med riskbedömning på framförallt på europeisk population - och nu finns sådana - längre fram i dokumentet skriver man att dessa screeninginstrument online kan ses som viktiga redskap i det preventiva arbetet, men att de kan aldrig ersätta det kliniska omdömet inför ställningstagande till behandling i det enskilda patientfallet.

* SCORE European Society of Cardiology www.escardio.org/initiatives/prevention/SCORE%20Risk%20Charts.htm * PROCAM International Task Force for Prevention of Coronary Heart Disease www.chd-taskforce.com * Riskscore www.riskscore.org.uk * The UKPDS Risk Engine www.dtu.ox.ac.uk/index.html?maindoc=/riskengine/ News: Version 2.0 is now available. Risk calculators based on equations from the Framingham Heart Study tend to underestimate risks for people with diabetes as this study included relatively few diabetic subjects. The UKPDS Risk Engine is a type 2 diabetes specific risk calculator based on 53,000 patients years of data from the UK Prospective Diabetes Study, which also provides an approximate 'margin of error' for each estimate. The UKPDS Risk Engine provides risk estimates and 95% confidence intervals, in individuals with type 2 diabetes not known to have heart disease, for:
* non-fatal and fatal coronary heart disease
* fatal coronary heart disease
* non-fatal and fatal stroke
* fatal stroke
These can be calculated for any given duration of type 2 diabetes based on current age, sex, ethnicity, smoking status, presence or absence of atrial fibrillation and levels of HbA1c, systolic blood pressure, total cholesterol and HDL cholesterol. Full details of the equations used have been published.
Riskfaktorer som beaktas på webben är kön, ålder, blodtryck, kol, HDL, LDL, rökning. Alla instrument utom SCORE inkluderar diabetes som riskfaktor. SCORE skattar risken för kardiovaskulär död som är väl korrelerad till risker för andra kardiovaskulära händelser. Alla 4 instrumenten anses fungera väl på svenska populationer.

Klinsika effekter vid behandling med statiner - diabetes
Dokumentationen har ökat, väldokumenterade studier primär- och sekundärpreventivt med olika riskfaktorprofiler inkl diabetes finns. Speciellt diskuteras i dokumentet att behandling med 10 mg atorvastatin (Lipitor®) per dag i CARDS, och med 40 mg simvastatin per dag i en subgrupp av patienter med diabetes i HPS minskade risken för hjärtkärlhändelser såväl primär- som sekundärpreventivt vid samtidig förekomst av ytterligare riskfaktorer (HPS, CARDS) som sekundärpreventivt (HPS).

Säkert
Statinbehandling är långtidssäker utan någon säkert påvisbar ökad cancerrisk, vilket är baserat på exposition av stora patientgrupper och kliniska långtidsstudier. Det stärks nu av nya långtidsresultat 10 år efter 4 S studiens avslutande vid behandling med simvastatin.

Samhällsekonomiskt
De avsevärt sänkta kostnaderna, 90% lägre pris för simvastatin efter patentutgång, har haft stor samhällsekonomisk betydelse.

Europeiska riktlinjer 2003
Dessa föreslår behandlingsindikation för individer med mycket hög risk vid ett kolesterol över 4.5 och LDL över 2.5 mmol/l.
Prevention av individer med diabetes utan känd hjärtkärlsjukdom Stödet för behandling med statiner förutom med livsstilsåtgärder, har påtagligt stärkts för personer med typ 2 diabetes utan känd hjärtkärl-sjukdom och med ytterligare minst en riskfaktor i form av rökning, hypertoni, mikroalbuminuri eller retinopati. Alla personer med diabetes typ 2 uppfyller dock inte dessa kriterier för behandling, skriver man. Vid typ 1 diabetes påverkas risken framförallt av förekomst av tecken på nefropati inklusive mikroalbuminuri samt sjukdomsduration.

Läkemedelsverket

 


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com