Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Diabetolognytts läsarundersökning

REKRYTERA NY MEDLEM TILL
SVENSK FÖRENING FÖR DIABETOLOGI

Namn, yrke och adress faxas till:
031-27 00 87

Eller Gör det här


Medlemsavgift 100 kr per år


Nu är DiabetologNytts läsarundersökning klar och sammanställningen visar att de flesta läsare är väldigt nöjda med tidningen.
Bland de 111 personer som har svarat på enkäten och som har valt att ange vilket yrke de har är 31 läkare och 66 är sjuksköterskor. Men läsekretsen består också av bland annat fotterapeuter, doktorander, tandläkare och psykologer. En del har svarat att de arbetar inom flera områden, men knappt hälften (46 personer) verkar inom primärvården och ungefär en fjärdedel har angett sjukhusvården som arbetsfält (26 stycken). Nästan lika många arbetar inom hälso- och sjukvården (23 stycken) och tio personer arbetar med forskning och utveckling.

Trogna läsare
Yrkestitel och arbetsfält verkar inte spela så stor roll för hur man läser tidningen och vad man tycker om den. De flesta av de som har svarat på enkäten är trogna läsare. 95 procent säger att de läser varje nummer och majoriteten har också svarat att de läser samtliga eller fler än hälften av tidningens sidor, och snudd på varenda läsare (98 procent) tycker att DiabetologNytt är en viktig informationskälla i arbetet.
På frågan "hur mycket av din kunskap om diabetes har du fått genom DiabetologNytt (svara med en siffra 1 - 5)" är svaren ganska spridda och det verkar som att man har tolkat frågan lite olika. Vissa har till exempel tolkat "din kunskap" som den egna totalkunskapen om diabetes, andra som ny kunskap kring forskning. Men hälften av de som har svarat har angett en trea som svar på frågan, medan en fjärdedel har angett en femma.
Mer överens är man kring tidningens syfte. Nästan alla (96 procent) tycker att DiabetologNytts främsta syfte är att informera om vad som händer inom svensk och internationell diabetologi. De allra flesta (86 procent) tycker inte heller att tidningen kan ersättas av någon annan typ av information. Några kommer med förslag på hur tidningen kan kompletteras, och de flesta av dessa efterlyser information på Internet eller nyheter från tidningen via mail. Några säger dock att de inte vill ha papperstidningen utbytt mot en nättidning. Kanske är det några av läsarna som fortfarande saknar kunskap om att att tidningen även finns på nätet? Adressen är www.diabetolognytt.com och uppdateras dagligen med ny information på www.diabetolognytt.com/update/index.htm.


Är DiabetologNytt en viktig informationskälla för dig i ditt arbete?

Stort läsarförtroende
Till redaktionens stora glädje har de flesta av läsarna stort förtroende för tidningen. 95 procent har angett en fyra eller en femma som svar på frågan "hur bedömer du DiabetologNytts trovärdighet?". 65 procent har gett det högsta betyget, en femma.
95 procent av läsarna har också gett ett högt helhetsbetyg till tidningen. 26 procent tycker att tidningen är "bra" och 69 procent tycker att den är "mycket bra".
DiabatologNytt tackar alla som har svarat på enkäten och hoppas att Du som läsare även i fortsättningen kommer med synpunkter på hur Du vill ha Din tidning!


Om du ger ett helhetsbetyg på DiabetologNytt, tycker du att DN är mycket bra, bra, ganska bra, ganska dålig eller dålig?

Hur bedömer du DiabetologNytts trovärdighet?


Red (HM)


Kommentar
Efter att sammanställningen har gjorts har ytterligare ca 80 svar inkommit med ungefär samma utseende som enkätsammanställningen. En läsare vill ha ännu mer struktur i tidningen och det kommer vi att eftersträva framöver.

STORT TACK till Dig som svarat!

Red DiabetologNytt

Kommentarer


"SFD har haft stor betydelse i utvecklingsarbetet inom den kliniska diabetologin inte minst genom de regelbundna symposierna som belyst centrala delar av vårt ämnesområde. Redan när vi grundade vår förening 1987 insåg vi emellertid att vi behövde en egen tidning för att kunna sprida aktuell kunskap inom vårt område. DiabetologNytt kom ut med sitt första nummer och blev snabbt ett kraftfullt instrument i utvecklingsarbetet med egna artiklar inom angelägna områden, referat från den medicinska litteraturen samt rapporter från nationella och internationella möten och kongresser.
Med sin redaktör och redaktörassistent har tidningen nått nya höjder vad gäller såväl papper- som internetupplagan. Dagens Diabetes är dessutom tillgänglig dygnet runt på nätet utan lösenord http://www.diabetolognytt.com/update/index.html. Pappersupplagan är emellertid också mycket välkommen och efterlängtad hos landets diabetesteam och cirkulerar runt i personalgrupperna under flitigt läsande och diskuterande. DiabetologNytt har varit en nyckelfaktor för vår förenings exempellösa framgång med nu närmare 4000 medlemmar och spelar således stor roll för utvecklingen av svensk diabetologi."

Göran Blohmé

Synpunkter från en läsare av DiabetologNytt


Allmänt är jag imponerad av Diabetolognytt - det finns både bredd och djup. Jag tycker också att den "mänskliga" och "mjuka" ton DiabetologNytt ofta förmedlar är mycket bra - i vilka andra specialistföreningars tidningar skrivs att vi ska ta vara på livet och varandra?

Claes-Mårten Ingberg
Örebro landsting

 


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com