Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Studiebesök på LUCD

Efter sommaren 2004 påbörjade jag mitt uppdrag som koordinator för Pedagogiskt KompetensCenter för Diabetes i Västra Götaland - PKCD-VG. Syftet med PKCD-VG är bl a att förbättra det pedagogiska omhändertagandet av diabetespatienter i regionen och att förbättra förutsättningarna för utbildning och fortbildning för vårdpersonal och diabetes-patienter. Med anledning av detta åkte jag i oktober från Göteborg till Stockholm för ett två-dagars studiebesök på LUCD - Landstingets UndervisningsCentrum för Diabetes.

Det blev två mycket intensiva och givande dagar, och jag fick mycket matnyttigt att ta med mig hem till mitt fortsatta arbete. Mina ledsagare dessa två dagar var diabetessjuksköterskorna Lena Insulander och Åsa Jönsson, vilka båda har jobbat på LUCD sen ett antal år tillbaka.

Lite kort om LUCD
Inledningsvis så fick jag en genomgång av LUCD´s historia och organisation. Verksamheten startade för ca 25 år sedan efter initiativ av Rolf Luft, och personalstyrkan var då fyra personer. Under åren har den organisatoriska tillhörigheten växlat.
Senast var LUCD en enhet med eget budgetansvar under kliniken för endokrinologi och diabetologi på Karolinska sjukhuset, men sedan 2004 ingår LUCD i Livsstilsenheten på CeFAM (Centrum för Allmänmedicin). CeFam har ett uppdrag från Stockholms läns landsting men är också knutet till Karolinska Institutet när det gäller den forskning som bedrivs.
LUCD finansieras bl a genom kursavgifter och externa föreläsningar. Vad gäller kursavgifterna så är halva summan subventionerad av beställarna och den andra halvan betalas av vårdenheten.
LUCD´s uppdrag är att ordna utbildning av personal inom primärvården och Stockholms läns landsting kring allt som rör diabetes, och det inkluderar även kvalitetssäkring och organisationsutveckling. I och med att kommunerna har börjat ta ett större ansvar har man numera även börjat ta in kursdeltagare därifrån.

Personal
I dagsläget arbetar 9 personer heltid på LUCD, och förutom Lena och Åsa som jag nämnt tidigare så är dessa; Nuha Saleh-Stattin, Birgit Landgren och Lillemor Fernström, samtliga diabetessjuksköterskor, Alexandre Wajngot, läkare, Gillian Johansson, dietist, Ann Lindström, fotterapeut och Ann Nicolausson, sekreterare. Jag fick möjlighet att träffa samtliga av dessa för kortare eller längre samtal, vilket var intressant. Bland annat var jag med fotterapeut Ann ut till en vårdcentral där hon höll utbildning för personalen kring sådant som rör diabetesfötter, t ex hur man använder monofilament och hur man mäter ankeltryck.
Utöver sina arbetsuppgifter på LUCD jobbar de flesta kliniskt på t ex mottagning 2-4 dagar i månaden för att hålla sig med fräscha kunskaper samt att hålla sig ajour med den verksamhet och organisation som de arbetar med.

Administration
Sekreterare Ann Nicolausson ansvarar bland mycket annat för kurskatalogen som kommer ut en gång per år. En stor del av Anns arbete är kundregistret som innehåller namn på alla som har gått någon LUCD-kurs, samt uppgifter om vilken kurs de gick och när de gick den. På så sätt är det lätt att skicka ut direkt riktad information om kurser som kan vara lämpliga att gå lite senare, en slags påbyggnad. Registret innehåller nu 5000-6000 namn.

Primärvården och nätverk
Lena och Åsa berättade att det i Stockholm finns ca 140 olika vårdcentraler med olika sätt att arbeta, vilket naturligtvis kan komplicera upplägg av kurser och annat. På LUCD finns därför kontaktpersoner för olika områden, för att lättare veta hur man jobbar i respektive område.
Dessa personer är sammankallande för nätverk i "sina" områden, där DAS:arna (eller diabetesintresserade sjuksköterskor i de fall vårdenheten inte har en diabetessjuksköterska) och diabetessjuksköterskorna från mottagningarna på sjukhusen deltar. Totalt rör det sig om 8 nätverk med ca 200 sjuksköterskor och man träffas ca 2 gånger per termin, alltså ett tämligen omfattande system. För läkare är intresset för diabetesnätverk inte lika stort som bland sjuksköterskorna, men LUCD´s läkare Alexander Wajngot har tagit initiativ till två idag fungerande nätverk för diabetesintresserade allmänläkare.
Även för dietister så finns det två nätverk, ett för verksamma i primärvården och ett för sjukhusdietister. För fotterapeuter finns nätverket Skorådet, och kuratorerna i primärvården har också ett. I Stockholms primärvård finns ett visst motstånd mot specialisering (liksom på flera andra ställen i landet), vilket försvårar uppbyggnaden av bra diabetesvård med diabetesmottagning på vårdcentralerna. Nätverk är därför en mycket viktig del i arbetet för att dela kunskaper och erfarenheter om diabetes, samt för att få ta del av nyheter och tips och hjälp med att lösa problem som uppstår.

Kurser
När LUCD startades var primärvården i Stockholm under uppbyggnad, och de tog därför chansen till allt stöd de kunde få. På så sätt fick LUCD bra fäste i primärvården, och deras kurser var ofta mer eller mindre obligatoriska för personalen i primärvården. För t ex fotterapeuter som vill skriva avtal med med landstinget är det obligatoriskt att gå på LUCD´s kurs, men i övrigt är deltagande på kurserna frivilligt.
Deltagandet från olika områden skiljer sig eftersom de ekonomiska resurserna för utbildning varierar. Kurserna riktar sig till vårdpersonal; sjuksköterskor, undersköterskor, dietister, läkare, fotterapeuter, sjukgymnaster & kuratorer. Andelen sjuksköterskor som deltar är större än andelen läkare. En kurskatalog kommer ut varje år, och exempel på kurser som finns är:
* Lära för livet - Empowerment * Insulinbehandling vid typ 2 diabetes
* Möter du människor med diabetes från andra kulturer?
* Nationella diabetesregistret.

Beställda kurser
LUCD ordnar även beställda kurser som hålls externt, efter överenskommelse med den aktuella enheten. Man arbetar medvetet med att endast hålla kurser som man kan stå för, och undviker därför i möjligaste mån att delta i arrangemang där utrymmet är för litet för att kunna förmedla något givande.
Under de dagar jag var och hälsade på så pågick kursen Diabetes i primärvården. Målgruppen är läkare och sjuksköterskor, och jag fick möjlighet att sitta med på en föreläsning med dietist Gillian Johansson. Det blev en mycket givande förmiddag som gav en hel del matnyttigt att ta med hem. Ett talande inslag var de korgar med olika livsmedelsförpackningar, som tydligt illustrerade att det är inte helt enkelt att avgöra om ett livsmedel är "bra eller dåligt" ur diabetessynpunkt genom att bara kasta en blick på förpackningen. Det gäller att läsa innehållsförteckningen, men framför allt så gäller det att förstå vad den säger.
När man har gått en LUCD-kurs som pågår minst en heldag, så får man ett intyg. Dock skrivs inget intyg om man har missat för mycket av kursen (hur mycket det är beror på kursens längd.) Det finns möjlighet att komplettera missade delar nästa gång samma kurs går.

Informationsmaterial
LUCD tar även fram en del skriftligt material. En del tar de fram helt själva, annat i samarbete med industrin, och ytterligare annat faktagranskar de. Några exempel på material som LUCD har tagit fram är Blodsocker, mer än bara siffror (tillsammans med Roche) och Gruppundervisning för typ 2 diabetes (handledning för gruppledaren samt OH-bilder) (eget) och broschyren Till dig med typ 2 diabetes som ska börja testa ditt blodsocker (tillsammans med BD).
Att arbeta med diabetesutbildning av både patienter och personal är en utmaning som heter duga! Antingen kan den fullständigt slita ut Dig om Du saknar de rätta verktygen, eller så kan den ge Dig och Dina kollegor oerhört fantastiskt mycket tillbaka, under förutsättning att man arbetar medvetet och vet vad vi gör. LUCD har lyckats bra i sin viktiga roll i att göra diabetesutbildandet till vad det bör vara - utmanande, givande, inspirerande och lönsamt även på lång sikt!

Ovan är tänkt som inspiration till Dig som avser starta upp en motsvarande verksamhet regionalt som LUCD har gjort i Stockholmstrakten. Om Du har möjlighet så gör som jag gjorde, kontakta LUCD och fråga om du får hälsa på dem ett par dagar - eller hör av Dig till mig för diskussion hur vi startat upp vår verksamhet i Västra Götaland. Den är virtuell och finns också på nätet som en support till diabetsteamen i Västra Götaland med ansvar för 65.000 patienter med diabetes på 17 sjukhus och 150 vårdcentraler.

Kinna Helgesson
kinna.helgesson@vgregion.se
Koordinator PKCD-VG Diabetessjuksköterska
Diabetescentrum SU/Sahlgrenska
www.diabetolognytt.com/pkcdTill Förstasidan - Diabetolognytt.com