Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka


NDR-nytt - www.ndr.nu



100 000 personer med diabetes registrerade under år 2004!
Årsrapporter finns nu tillgängliga on-line när Du läser detta! Vi koncentrerar oss i på att bl.a redogöra för årets NDR-möte för landets alla landstingskoordinatorer och KASar samt på det nyss avslutade NDR-IQ projektet.
Årets NDR-möte ägde rum den 11 jan 2005. Fokus på mötet var bl.a patientmedverkan i registret och öppenhet i redovisning av resultat.

NDR - en guldgruva!
Marianne Olsson från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och chef för Sektionen för verksamhetsutveckling inom hälso-och sjukvård samt socialtjänst gav sin syn på kvalitetsregister: Kvalitetsregister är en guldgruva, anser hon, och att register ska ingå i den vanliga vården. Marianne Olsson ser NDR som en "nyckelbiotop; där diabetes finns, finns också många andra sjukdomar" och att "NDR är ett av de allra viktigaste av alla idag befintliga register". NDR befrämjar förbättringsarbete tvärprofessionellt och tvärorganisatoriskt, Marianne Olsson berättade också att SKL gör en satsning i fem landsting där man kartlägger och undervisar i hur man arbetar med registerdata. Svenska kvalitetsregister är unika i världen och är en resurs som ger möjlighet till lärande på flera olika plan.

Patientmedverkan - patientupplevelse
är ett ämne som blivit allt mer aktuellt. Livskvalitet - Hur skall det mätas? Det finns ett frågeformulär som omfattar fem frågor - EQ5D. Dessa frågor är oberoende av diagnos. Stefan Leufstedt från Svenska Diabetesförbundet efterfrågar formulär för diabetesrelaterad livskvalitet och som kan ge en bild av patientupplevd vårdkvalitet. Det bestämdes att en arbetsgrupp skulle bildas och träffas under våren för att starta arbetet med denna viktiga fråga.
Staffan Lindblad, registerhållare för Svenska Reumatoid Artrit registret beskrev hur man låter patienten delta aktivt i registret genom att på mottagningen använda en pekskärm för att där besvara frågor om sitt hälsotillstånd, smärtupplevelse etc. Detta har lett till att läkaren har kunnat utvärdera sin patients hälsa snabbare och fått en mer samlad bild av sjukdomsförloppet och givna behandlingar samt fått information som tidigare inte alltid varit efterfrågad.

Öppen redovisning
Anders Dybjer, verksamhetschef, medicinkliniken Halmstad beskrev hur det kan vara "Att få sin klinik öppet granskad." I mars 2004 blev registerdata från Riks-HIA avseende hjärtinfarktvården i Sverige från 2001-2002 offentliga. Medicinkliniken i Halmstad uppmärksammades i TV av Uppdrag granskning, där man visade att 1-årsdödligheten efter hjärtinfarkt låg på en högre nivå i Halmstad än medelvärdet i riket. Anders Dybjer anser att öppen redovisning är mycket viktig både ur patient- och vårdgivarperspektiv. Vid mötet beslutades att NDR data från medicinklinikerna ska redovisas öppet i den årliga rapporten till Socialstyrelsen i sept 2005. Redovisningen kommer till att börja med visa måluppfyllelse gentemot de nationella riktlinjerna för några utvalda parametrar och i första hand för patienter med debutålder < 30 år. Tolkningssvårigheterna är något mindre i denna patientgrupp än i den med debutålder > 30 år. Målsättning är att också kunna redovisa resultat från primärvården landstingsvis under år 2006. En enkät gjord av Hans Arnqvist, Linköping, visar att av 47 primärvårdsenheter i Östergötland var 33 st odelat positiva till öppen redovisning. Flera röster gjorde sig hörda för öppenhet vilket anses kunna höja kvaliteten både i vården och i registret. Stor enighet rådde om att data bör visas öppet i största möjliga utsträckning.

Direktöverföring
Vad gäller direktöverföring av data finns det för närvarande flera olika lösningar. En standard som kallas GPIC kommer att användas i ett pilotprojekt inom Västra Götalandsregionen. (för detaljbeskrivning se NDRs årsrapport 2004 till SoS)

Typ av diabetes
Efter omröstning beslutades att alternativet graviditetsdiabetes tas bort.

NDR-IQ, ett projekt för kvalitetsutveckling av diabetesvården
NDRs första IQ projekt är just avslutat. Deltagare har varit tvärprofessionella team från 13 vårdcentraler och 5 medicinkliniker. Projektet startade under hösten 2003 och har innehållit en utbildningsfas, 6 mån och en uppföljningsfas, 12 mån.

Bakgrund, mål och metod
Enligt data från NDR blir diabetesvården allt bättre men det är fortfarande ett gap mellan den vård som presteras och de mål som beskrivs i Nationella Riktlinjer. Det projektgemensamma målet har varit att halvera respektive enhets gap, avseende HbA1c, blodtryck, blodlipider och rökning. Detta sker genom att lära sig nya synsätt och metoder att driva ett mätbaserat förbättringsarbete med stöd av NDR-data. Deltagarna har analyserat egna resultat, satt nya förbättringsmål och tillsammans analyserat vad som krävs för att nå de nya uppsatta målen. Detta har lett till handlingsplaner men också krav på mätning av hur förbättringarna lyckats. Kontinuerlig registrering i NDR on-line av samtliga patientbesök är således en förutsättning. Dessutom testas registrering av fysisk aktivitet och livskvalitet. Deltagande enheter har också kunnat formulera egna mål.

Vilka problemområden hittades
Inmatningsrutiner till NDR saknades för många enheter. För påtagligt många enheter saknades rutiner för uppföljning av de egna resultaten. Tre vårdcentraler tvingades avsluta sitt deltagande pga nedläggning, bristande stöd från ledningen respektive organisatoriska förändringar som omöjliggjorde fortsatt deltagande.

Summering
Enheterna har förbättrat sina resultat för måluppfyllelse för HbA1c, blodtyck och blodlipider mer än den resultatförbättring man generellt kan utläsa i NDR. Man har inte lyckats minska rökning eller öka fysisk aktivitet. Resultaten och förbättringen varierar mellan teamen, de team som regelbundet har analyserat sina data och aktivt arbetat fram åtgärdsplaner har nått de bästa resultaten. Arbetssättet och målet blir således fokus för förbättringsarbetet. Patientmedverkan har ökat genom diabetesprofilen, informationsbrev och livskvalitetindex. NDR-IQ har medverkat till att nya metoder och arbetssätt utvecklats som har lett till att fler patienter når behandlingsmålen.

Viktiga lärdomar
Registrering on-line ska vara en väl inarbetad rutin hos deltagande team. Tid för regelbundna teammöten bör schemaläggas. Stöd från verksamhetschef/huvudman är nödvändigt. NDR ska anpassas ännu bättre för att kunna följa förändringar över tid on-line.

Några röster från deltagande team:

"Projektet har medvetandegjort de mål och medel som är tillgängliga för att åstadkomma en bättre diabetesvård" "Men kan med små medel och utan större resurstillskott åstadkomma positiva förändringar i en verksamhet genom att studera och diskutera verksamhetens uppläggning" "NDR har i högsta grad blivit en naturlig del i det vardagliga arbetet" "Om man skall veta vad man gör, måste man mäta. Gör man förändringar måste man mäta om. Man måste vara beredd att kontinuerligt ändra sina rutiner efter resultaten"

Nytt NDR-IQ
NDR startar NDR-IQ2 i september 2005. NDR kommer att fortsätta bedriva IQ-kurser om medel beviljas. En målsättning är att kunna erbjuda IQ-kurser landstingsvis för att bli mer kostnadseffektiva och flertalet enheter ska kunna delta.

Utbildning för nybörjare
Datasal
Diabetesrådet i Västra Götaland och NDR har i samverkan med primärvården i Göteborg erbjudit de som arbetar som diabetessjuksköterska eller distriktsläkare till en utbildningseftermiddag. Vi har vänt oss till dem som redan registrerar och vill ha mer ut av registret och till dem som 2005 avser att börja registrera vårdcentralens patienter.

Program:
- Ett enkelt sätt att registrera och utvärdera diabetesvården på Din vårdcentral.
- Vi går igenom hur registrering sker "on-line" och Du får praktiskt öva på detta.
- Vi tittar också på hur man får ut rapporter från registret och hur man kan använda dessa som ett verktyg för förbättring av vårdkvaliteten på Din vårdenhet.
- Vi tittar också på hur man enkelt kan söka fram en viss målgrupp för riktad satsning i form av ex gruppaktivitet.


Fyra undervisningstillfällen erbjöds vilka snabbt blev fulltecknade så en kölista fick upprättas. Vi har kunnat ta emot 10 personer per gång i den datasal som finns till förfogande på NDRs kontor. Det har varit mycket uppskattat och vi hoppas från NDRs sida kunna fortsätta att erbjuda sådan "grundutbildning". Hör av Dig till oss eller till Din koordinator eller KAS om ni vill vara med!

Karin Westlund
Kvalitetskoordinator NDR
nytt tel nr: 031-749 91 81
karin.westlund@ndr.nu

Soffia Gudbjörnsdottir
Registerhållare NDR
soffia.gudbjornsdottir@medic.gu.se


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com