Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Ordföranden har ordet

Kära Medlem i SFD och Läsare av DiabetologNytt!

År 2004
Med stor sorg har vi alla tagit del av de tragiska händelserna i Sydostasien. Våra tankar går till de överlevande och skadade, men också till många anhöriga som kan ha förlorat nära och kära. Med stor oro inväntar vi ytterligare information om de saknade. Vi är medvetna om att bland dessa kan finnas såväl personer med diabetes som arbetskamrater.

SFDs höstmöte 21-22 oktober tillsammans med SFAM
Föreningens 27:e vetenskapliga möte i Stockholm gick av stapeln i oktober. Det var ett spännande möte eftersom fokus denna gång för första gången hade Diabetologi inom Allmänmedicin som tema.
Stort TACK Tomas Fritz, distriktsläkare i Gustavsberg, för allt arbete i samband med mötet, och inte minst för det stora lugn Du hela tiden spred kring Dig trots alla organisatoriska improvisationer in i det sista. Mötet blev enligt alla jag talat med en mycket stor framgång för vår förening och för vårt samarbete med Svensk Förening För Allmänmedicin (SFAM). Det är åtminstone min förhoppning att vi inom de närmaste åren skall kunna återupprepa ett vetenskapligt samarbetsmöte med allmänmedicin kring diabetes.

Riksstämman
Vår medverkan vid Svenska Läkarsällskapets Riksstämma i Göteborg höll hög vetenskaplig standard och innehöll också ett nytt moment i form av en fallbeskrivning, presenterat av Gun Jörneskog från Stockholm. Från styrelsen tror vi , att detta var ett uppskattat inslag bland de muntliga presentationerna. Vi vill gärna göra detta till en tradition.
Har Du ett intressant och tankeväckande patientfall - tag då kontakt med vår vetenskaplige sekreterare bjorn.eliasson@medic.gu.se! Vi vill gärna samla på oss lärorika patientfall också för kommande Riksstämmor.
Onsdagen under Riksstämman har under senare år varit den huvudsakliga Diabetesdagen, och i år avslutades den med med prof Andrew Hattersleys fascinerande högtidsföreläsning kring monogen diabetes och MODY gener. Därefter, trots den något sena timmen deltog drygt ett 100-tal personer i vårt livfulla minisymposium "Nya riktlinjer 2005 för insulinpumpbehandling" under ledning av Stig Attvall i samarbete med barndiabetessektionen och Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård (SFSD). Jag vill särskilt tacka våra representanter Britt-Mari Lidholm och Tor-Olof Mellgren från Läkemedelsförmånsnämnden (LFN), en för oss mycket viktig samarbetspart i dessa tider, för att de tog sig tid att medverka vid mötet. Mer om de nya riklinjerna på annan plats i tidningen. Vi vill dock understryka att de nya riktlinjerna för första gången i samma dokument förenar synpunkter från alla aktörer inom diabetesvården. I samband med mötet beslutades också att på likartat sätt samlas kring nationella riktlinjer vad gäller kontinuerlig glukosmonitorering. Sammankallade till denna grupp är Per-Eric Lins från Stockholm. Det är vår förhoppning att ett sådant dokument kan komma att presenteras till 2005 års Riksstämma.

Det Nationella Diabetesteamet
Under en av årets sista decemberdagar träffades det Nationella Diabetesteamet. Detta team bildades på initiativ av Svenska Diabetesförbundet för ett par år sedan men har hitintills spelat en blygsam roll. Kanske blir det annorlunda från och med nu!
Diabetes-teamet utgör av respektive ordförande för Svenska Diabetesförbundet (Stefan Leufstedt), ordförande för SFSD ( Margareta Nilsson) ordförande för Svenska Barnläkarföreningens sektion för Endokrinologi och Diabetes (Gun Forsander) samt ordförande för vår egen förening (undertecknad). Tanken är att vi, alla företrädare för diabetologin, regelbundet skall träffas för att dryfta frågor av gemensamt intresse. Syftet är "att skapa ett nationellt samtal, mellan patient och profession, om svensk sjukvård, för att tillsammans, eller var för sig, bättre kunna påverka utvecklingen till förmån för människor med diabetes och deras närstående". Detta syfte känns för oss alla som i hög grad angeläget.
En fråga, bland många, som vi diskuterade var att försöka upprätta under 2005 en allsidigt sammansatt nationell pedagogisk referensgrupp, med syftet att granska och godkänna undervisningsmaterial till patienter (informationsblad, böcker, videoinspelningar m.m.) från professionen själv, från patientföreningen liksom från industrin.
För år 2004 vill jag också uppmärksamma att en nya tidskrift för första gången sett dagens ljus, nämligen tidningen "Diabetesvård", utgiven av Svensk förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård. Välkommen Diabetesvård!

Vi går mot ljusare tider - trots allt
Ett nytt år! Nya utmaningar och förväntningar väntar. Jag vill först nämna något om vårt Nationella Diabetes Register (NDR), som går från framgång till framgång vad gäller uppskattning men inte minst också accepterande från vår egen profession. Ryktet säger att samtliga Landsting nu är med "på tåget". Gratulerar Soffia Gudbjörnsdottir, till Dig och Din stab för Ditt hängivna arbete med NDR.
En utmaning är däremot de önskemål om ökad öppenhet, krav som ställs från såväl patienter, vårdgivare liksom från Socialstyrelsen. Diabetologföreningens styrelse är i princip också tillskyndare av denna tanke och för framtiden är en öppen redovisning både angelägen och välmotiverad. Emellertid i ett uppbyggnadskede av NDR får vi skynda långsamt. Vår tanke är därför att öppna upp NDR i några steg, där ett första steg blir att tillsammans med professionen hösten 2005 ha en öppen redovisning för sjukhusklinikerna avseende utdata 2004 för vuxna med diabetes. NDR registreringen förbättras också innehållsmässigt år från år. För 2005 införs bland annat bukomfång och kliniska diagnoskriterier för olika typer av diabetes.

Nya stadgar
Föreningen åldras som vi alla, och har om jag räknat rätt, nu uppnått 18 års ålder. Vid genomläsning av föreningens stadgar upplevdes dessa som otidsenliga och delvis tilloch med helt felaktiga. Dic Aronsson har därför på styrelsen uppdrag förtjänstfullt reviderat stadgarna och med detta nummer av DiabetologNytt får du därför FÖRSLAG till nya stadgar. Om Du som medlem, så finner lämpligt kan stadgarna godkännas i samband med förenings årsmöte den 7 april i Linköping.
Med detta nummer av vår tidning kommer också kallelse och dagordning till föreningens årsmöte den 7 april. Boka redan nu in vårt vårmöte i Linköping. Ansvarig för mötet är prof Hans Arnqvist. Programmet är spikat, finns längst bak i tidningen, också tillgängligt på nätet http://www.hu.liu.se/SFD-SSSD_2005/welcome. Notera samtidigt att vårt vårmöte omedelbart följs av Skandinviska Sällskapets för Studier av Diabetes (SSSD) 40:e årsmöte - för de som så önskar är fredag eftermiddag den 8 april också gemensam för båda föreningarna. Man kan således bevista denna dag utan extra kostnad! Programmet denna eftermiddag är högintressant och berör "Highlights in Scandinavian Diabetes research".

Till sist
Som många säkert vet har det länge varit vår avsikt att SFD för framtiden skall vara en självständig sektion inom Svenska Läkare- Sällskapet. En framställning gjordes till sällskapets nämnd under år 2004, där vår förening i alla avseenden ansågs uppfylla de krav som ställs på en självständig förening. Avsikten var att inval skulle kunna ske i samband med fullmäktigemötet hösten 2004, men av olika skäl blev vår ansökan där bordlagd. Genom idogt arbete har vi bland annat fört diskussioner med vår systerorganisation Svenska Endokrinologföreningen och dess styrelse, och jag kan därvid meddela det för oss alla glädjande budskapet att vi nu från alla parter är varmt välkomna in i Läkaresällskapets gemenskap. Beslut fattas dock inte förrän hösten 2005.
Vad gäller vår egen tidning DiabetologNytt avser vi med början i detta nummer publicera en artikelserie om Center of Excellence för diabetesvård och först ut är Diabetes Center Karolinska. 11 maj 2004 skapades detta centrum genom sammanslagning av Karolinska Sjukhuset och Huddinge Universitetssjukhus. Tanken är att vi på detta sätt skall kunna förmedla en bild av forskningen inom Diabetolgin runt om i Sverige.

Till sist
God fortsättning på det nya året

Ulf Adamson
ordf SFDPÅMINNELSE!
Bästa Diabetolog-Nytt-läsare och Medlem i SFD!

Detta är en påminnelse om att betala medlemsavgiften. För endast 100 kronor får Du fyra nummer av den kunskapsdigra tidningen DiabetologNytt, tillgång till vår hemsida www.diabetolognytt.com och www.sdn.nu med totalt 11.000 sidor på nätet och med 110.000 besökare per månad. Dessutom kan Du deltaga i föreningens Vår- och Höstmöte till ett reducerat pris som medlem. Föreningen bevakar frågor av intresse för diabetesvården, rapporterar från nationella och internationella möten och ansvarar för det viktiga kvalitetsinstrumentet Nationella Diabetes Registret (NDR).

Dessvärre "glömmer" många att använda inbetalningskortet. Efter påpekande från vår revisor kommer nu av såväl ekonomiska som principiella skäl en uppstramning att ske. För att få fortsatt tillgång till tidning och medlemskap måste Du betala in 100 kr senast 040830. Om Du önskar avsluta Ditt medlemskap eller om något är oklart så kan Du skicka fax - faxnummer 031 27 00 87

Vill Du fortsätta Ditt medlemskap och få tidning etc: Vänligen BETALA DIREKT!

Med vänliga hälsningar

Åke Tenerz Kassör

PS. Om Du som läkare redan betalar automatiskt medlemsavgiften till SFD via Läkarförbundet kan Du vänligen bortse från dessa rader liksom inbetalningskortet. DS

 

 

 


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com