Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Förslag till nya stadgar för
Svensk Förening för Diabetologi

Bakgrund till reviderade stadgar

En förenings stadgar innehåller formella krav och riktlinjer för föreningens verksamhet. Det är få medlemmar som nog läst stadgarna. Nu har SFDs styrelse bearbetat dessa. De ändringar som gjorts är dels rent språkliga men också en anpassning till föreningens nuvarande verksamhet. Förslaget kommer att diskuteras vid förenings årsmöte i april 2005 i Linköping och beslut fattas då hur de nya stadgarna skall utformas.

För SFDs styrelse Dic Aronsson
vice ordf SFD

STADGAR FÖR SVENSK FÖRENING FÖR
DIABETOLOGI

Associerad förening i Svenska Läkaresällskapet
§ 1
SvenskFörening för Diabetologi är en sammanslutning av läkare med behörighet att utöva läkaryrket i Sverige verksamma inom diabetologins område. Till associerad medlem kan även antas läkarstuderande liksom annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för diabetologin eller diabetologin närstående verksamhet.

§ 2
Föreningens ändamål är att: - främja diabetologin vad avser forskning, utveckling och hälso- och sjukvård - verka för medlemmarnas efterutbildning - ordna möten med föredrag och diskussioner inom diabetologins intressesfär - äga och förvalta Nationella DiabetesRegistret - utge DiabetologNytt som sitt officiella organ.
Som associerad förening inom Svenska Läkaresällskapet avger föreningen utlåtanden om och förslag i frågor som av Svenska Läkaresällskapet överlämnats för utredning. Vid handläggning av sådana ärenden som berör annan sektion inom Svenska Läkaresällskapet skall samråd med denna ske.

§ 3
Ansökan om medlemskap skall inges till styrelsen och avgöras av denna. Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligt anmäla detta till styrelsen som beviljar utträde. Medlem som under två på varandra följande år inte erlagt årsavgift anses ha utträtt ur föreningen.
Medlem som allvarligt skadat föreningens anseende kan uteslutas genom beslut av styrelse.Medlem som uteslutits ur Svenska Läkaresällskapet enligt dess stadgar, § 6, skall få sitt medlemskap i föreningen prövat av styrelsen.

§ 4
Till hedersledamot kan vid årsmötet på förslag av styrelsen kallas person som förtjänstfullt befrämjat föreningens syfte.
Till hedersledamot kan även inväljas annan för diabetologin intresserad person, likväl till utländsk ledamot inväljas person, som därav gjort sig förtjänt.

§ 5
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, sekreterare för vetenskapliga frågor, kassör samt minst fyra övriga ledamöter. Dessutom skall Registerhållare av Nationella DiabetesRegistret vara självskriven styrelseledamot.
Föreningen bör årligen hålla minst tre ordinarie styrelsesammanträden Vid styrelsemöte skall, liksom vid årsmöte, protokoll föras.
Föreningens styrelse väljs vid årsmöte. Samtliga styrelsemedlemmar skall vara ledamöter av Svenska Läkaresällskapet. Styrelseledamöter väljs på två år.
Ordförande, den ene sekreteraren, kassören jämte hälften av övriga styrelseledamöter väljs ena året, de övriga påföljande år.
Styrelsens förvaltning skall granskas av två revisorer som utses av årsmötet för ett år.
Uppgifter om föreningens funktionärer skall efter förrättade val snarast tillställas Svenska Läkaresällskapet.

§ 6
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två ledamöter gör framställning därom.
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande. Omröstning är öppen om ej annat begärs. Vid lika röstetal lägger ordförande utslagsröst.
Ärenden kan avgöras med skriftligt avgiven röst (percapsulam; brev, e-post) om hela styrelsen tillstyrker detta.
Beslut i ärenden som berör för Svenska Läkaresällskapet gemensamma angelägenheter skall snarast tillställas Sällskapets nämnd.

§ 7
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
Föreningens årsmöte äger rum under någon av månaderna mars, april eller maj på dag som bestäms av styrelsen. Kallelse till årsmötet tillställes medlemmarna skriftligen eller i DiabetologNytt minst fjorton dagar i förväg.
Förslag till val som skall förrättas vid föreningens årsmöte skall upprättas av en valberedning bestående av minst tre medlemmar.
Vid årsmötet skall föreningen föredragas styrelsens och kassörens årsberättelser liksom revisionsberättelse; besluta om ansvarsfrihet; fastställa årsavgiftens storlek för det kommande året; välja styrelseledamöter, två revisorer och en suppleant för dessa välja valberedning för ett år välja föreningens representant i Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling och suppleant för denne. Dessa skall vara ledamöter av Svenska Läkaresällskapet
Fråga eller frågor som föreningen önskar bli uppförda på fullmäktigemötes arbetsordning bör behandlas på ett föreningens ordinarie möte och tillställas Sällskapets nämnd minst två månader (dvs. under juli-augusti månad) före ordinarie fullmäktigemöte som hålls i oktober.
Vid föreningsmöte sker omröstning vid val öppet om ej annat begärs. Vid lika röstetal tillgrips lottning. Andra frågor avgörs genom öppen omröstning om sådan begärs. Vid lika röstetal har ordföranden för mötet utslagsröst.
Bordläggning av ärende skall ske om minst tio medlemmar så önskar. Då en fråga varit bordlagd får ytterligare bordläggning endast ske om föreningen så beslutar.
Extra föreningsmöte skall hållas när ordföranden eller styrelsen finner sådant påkallat eller då minst 10 medlemmar till ordföranden skriftligt begärt detta. Kallelse till mötet skall utgå till medlemmarna såsom angetts ovan.

§ 8
Ordföranden åligger att leda föreningens sammanträden och att i samråd med vederbörande sekreterare uppgöra föredragningslista till föreningens möten.
Sekreteraren svarar inom styrelsen för beredning av ärenden av facklig art; ärenden som aktualiserats av föreningen eller hänskjutits från Sällskapet, Svensk Internmedicinskförening, Sveriges Läkarförbund eller andra organisationer. Sekreteraren skall bl.a. sköta - korrespondensen inom sitt ansvarsområde - förvalta hit hörande delar avföreningens arkiv utarbeta förslag till årsberättelse i samråd med den vetenskapliga sekreteraren och kassören - tillställa föreningens medlemmar kallelse och föredragningslista minst fjorton dagar före årsmöte - inför extra årsmöte eller sammanträde om fackliga frågor kalla medlemmarna på enahanda sätt - föra protokoll vid styrelsens sammanträden
Den vetenskapliga sekreteraren svarar inom styrelsen för beredning av ärenden som rör vetenskapliga frågor och efter utbildningsfrågor aktualiserade av föreningen eller hänskjutna från Sällskapet, Svensk Internmedicinsk förening, Sveriges Läkarförbund eller andra organisationer. Den vetenskapliga sekreteraren skall även bl.a. - sköta korrespondensen inom sitt ansvarsområde - förvalta hit hörande delar av föreningens arkiv - svara för föreningens aktiviteter under Riksstämman.
Kassören svarar för föreningens räkenskaper och skall ombesörja utbetalningar i enlighet med föreningens och styrelsens beslut. Kassören skall också föra medlemsmatrikel.
Räkenskaperna skall överlämnas tillrevisorerna för granskning i så god tid att dessa till årsmötet kan avge skriftlig berättelse.

§ 9
I Föreningens namn upprättade handlingar och skrivelser undertecknas av ordföranden eller en av sekreterarna. Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.


§ 10
Envar ledamot av Svenska Läkaresällskapet äger tillträde till föreningens sammanträden med rätt att deltaga i förhandlingarna men endast medlemmar i Svensk Förening för Diabetologi äger rätt deltaga i föreningens beslut.

§ 11
Beslutom ändring av dess stadgar kan endast fattas vidårsmöte. Skriftligt förslag om ändring insändes minst två månader före årsmötet till styrelsen.
Förslag om stadgeändring skall, åtföljt av styrelsens yttrande däröver, tillställas medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet.
Förändring fordras att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet.
Beslutad ändring träder i kraft sedan Svenska Läkaresällskapet fastställt denna.


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com