Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Diabetes Center of Excellence

Diabetes Center Karolinska (DCK)

Bakgrund
Diabetes ökar dramatisk i alla åldrar och därmed följdsjukdomarna och lidandet för patienten och kostnaderna för samhället. Något måste göras för att hejda utvecklingen av en av våra största folksjukdomar. Diabetes mellitus och metabola sjukdomar hör till ett av Karolinska Institutets och därmed Karolinska Universitetssjukhusets viktigaste profilområden baserat på framgångsrik och konkurrenskraftig forskning samt bred klinisk kompetens.

Bildandet av Diabetes Center Karolinska
Karolinska sjukhusets dåvarande sjukhusdirektör Maj-Len Sundin beslöt oktober 2003 att skapa Diabetes Center Karolinska för att sammanföra all unik kompetens inom vård, diabetesforskning och pedagogik som finns vid Karolinska sjukhuset. Samtidigt beslöts att som chef för den kliniska forskningen och undervisning vid Diabetes Center Karolinska utse Kerstin Brismar, prefekt, professor, överläkare och chef för diabetessektionen, kliniken för endokrinologi och diabetologi vid Karolinska sjukhuset, och som chef för den experimentella forskningen vid Diabetes Center Karolinska utse professor Per-Olof Berggren, chef för experimentell endo-krinologi vid Rolf Lufts Centrum för Diabetesforskning vid Karolinska sjukhuset, och bitr prefekt vid Institutionen för Molekylär Medicin, Karolinska Institutet. Dåvarande rektor vid Karolinska institutet, professor Hans Wigzell, gav sitt bifall till bildandet av Diabetes Center Karolinska.
Den 1 januari 2004 slogs Karolinska Sjukhuset och Huddinge Universitetssjukhus samman och Karolinska Universitetssjukhuset bildades. Vid den officiella invigningen av Diabetes Center Karolinska (DCK) den 11 maj 2004 invigningstalade både Karolinska Universitetssjukhusets sjukhusdirektör Cecilia Schelin Seidegård och Karolinska Institutets rektor, professor Harriet Wallberg-Henriksson.

Visioner och mål
Visionen för Diabetes Center Karolinska är att bli ett världsledande diabetesforskningscentrum och att utveckla nya koncept för diabetesbehandling. Övergripande mål är att förbättra prevention, diagnostik och behandling av diabetes mellitus samt minska sendiabetiska komplikationer och öka välbefinnandet för patienten. Målen skall uppnås genom nära samarbete mellan grundforskning och klinisk forskning samt genom undervisning och utveckling av pedagogik. För att möjliggöra kraftsamling kring diabetesrelaterade problem och bli värlsledande måste mer tid skapas för forskning och resurser tillföras. En samlad kompetens och excellens inom diabetesforskning har möjlighet att attrahera större anslag för forskning och utvecklingsarbete samt rekrytera seniora excellenta forskare med komplementär kompetens.

Hur verksamheten ser ut idag vid Karolinska Institute/ Karolinska Universitetssjukhuset
Aktiviteten vid DCK spänner över hela spektrat av diabetesrelaterade problem, såsom epidemiolog, prevention, genetik, fysiologi, patofysiologi och behandlingsforskning. Idag arbetar här mer än 200 personer (forskare, doktorander och laboratorieassistenter) med klinisk forskning och grundforskning. Exempel på pågående forskning är betacellens patofysiologi och mekanismer för insulinfrisättning, riskmarkörer för autoimmun diabetes, genetiska orsaker till typ 2 diabetes och till diabetskomplikationer. Dessutom sker läkemedelsutveckling. Till Diabetes Center Karolinska är knuten forskning kring transplantation av pankreas och ö-celler (A.Tibell Centrum för kirurgisk vetenskap f transplantation, Karolinska, Huddinge).

Doktorander 2001-2003
Totalt 62 stycken varav 10 disputerat under denna period. Forskargruppsledare: doktorander; * K Brismar: Jacob Grünler, Sergiu-Bogdam Catrina, Lars Kärvestedt, Neda Rajamand, Henrik von Horn * P-O Berggren: Tilo Moede, Jia Yu, Over Cabrera, Nancy Dekki, Andreas Fernström, Jenny Johansson, Martin Köhler, Lena Lilja, Slavena Mandic, Rebecka Nilsson, Daniel Nyqvist, Hua Qiu, Vladimir Sharoyko, Sabine Uhles, Dominic-Luc Webb, Irina Zaitseva, Wie Zhang, Fan Zhang * S Efendic: Ioulia Appelskog, Galina Bryzgalova, BeeHon Goh, Sofia Nordman, Kenan Cejvan, Jeanette Kuhl, Therese Edholm * C-G Östenson: Jie Chen, Emilie Agardh, Hoa Nguyen Khanh, Camilla Andersson, Hind El-Rayha, Eva-Carin Långberg * G Norstedt: Nina Ståhlberg, See Tong (Jacob) Pang, Åsa Tellgren, Kristina Linder, Louisa Cheung, Elisabeth Rico-Bautista * I Kockum: Karin Åkesson, Anna Möllsten, Anna Svenningsson, Trinh Thi Thai Hanh, Elisabeth Ekelund, Pernilla Holm * V Grill / A Björklund: Zuheng Ma * C Sanjeevi: Mehran Ghaderi, Aija Shtauvere-Brameus, Liene Nikitina-Zake, * Giovanni Gambelunghe, Manu Gupta, Laura Berzina * A Tibell: Anne Sörenby, Torbjörn Lundgren, Goasheng Wu.

Publikationer 2001-2003.
Totalt 213 stycken. Se fullständig referenslista på
http://www.diabetolognytt.com/update/index.html
Anslag: 2001 40 milj. kr, 2002 38 milj. kr, 2003 41 milj. kr.

Diabetes Center Karolinska
har som specifika mål att: 1.- attrahera större anslag för forskning och utvecklingsarbete, genom gemensam projekansökan ( tex ALF, EU-anslag, JDF, NIH,VR, Center of Excellens) 2.- rekrytera seniora forskare (forskargruppsledare) med komplementär kompetens 3.- stimulera grundforskning, klinisk forskning och translations-forskning inom diabetes genom att skapa 3-5 åriga forskar-assistenttjänster, doktorandtjänster samt kombinationstjänster för kliniska forskare (diabetessjuksköterskor, dietister, kuratorer, läkare och psykologer). 4.- verka för utveckling av pedagogik i patientundervisningen 5.- upprätta patientregister för klinisk forskning 6.- upprätta biobanker (blodprov och DNA) för klinisk forskning och grundforskning 7.-stimulera och stödja prospektiva kliniska studier av väl definierade patient-populationer 8.- vara ett kompetenscentrum för kliniska forskare dit man kan komma med kliniska frågeställningar och diskutera forskningsprojekt 9.- erbjuda doktorander vid t.ex KI, KTH och SU kurser och projekt som del av forskar-utbildning i diabetesrelaterat forskningsämne 10.- vara en lärarresurs för preklinisk och klinsk grundutbildning 11.- sprida kunskap till personal på sjukhus och i primärvården med föreläsningar och kurser. 12.- sprida kunskap till patienter/allmänheten med återkommande föreläsningar>

Specifik plan
för vidareutvecklingen av diabetesforskningen. Anordna återkommande konferenser för forskare inom Diabetes. Identifiera samarbetsprojekt med komplementära kompetenser tex inom diabeteskomplikationer, angiogenes, immunologi-inflammation, oxidativ stress, djurfysiologi, genomik, proteomik samt strukturbiologi. Betydelsefulla förutsättningar är bl a stora patientmaterial (mer än 2800 patienter med diabetes kontrolleras vid Karolinska universitetssjukhuset) och tillgång till transgena djurmodeller.
Sammanfattningsvis kommer Diabetes Center Karolinska att snabbare möjliggöra translationsforskning och implementering av resultat i vården. Samling och fokusering kring profilområdena diabetes och metabola sjukdomar kan attrahera stora anslag och göra oss mycket starka och konkurrenskraftiga internationellt.

Kerstin Brismar prof DCKTill Förstasidan - Diabetolognytt.com