Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Forskning om diabetes inom svensk allmänmedicin i ett 25-års perspektiv

Peter M Nilsson 1, docent, Ulf Lindblad 2, docent, Bengt Scherstén 23, professor emeritus

1. Enheten för medicinens historia, Lunds universitet, Lund 2. Skaraborgsinstitutet, Skövde, samt Institutionen för samhällsmedicin, Malmö 23. F.d. Centrum för samhällsmedicin, Dalby-Lund

I Sverige har den medicinska specialiteten allmänmedicin vuxit fram under en 30-årig period präglad av stora förändringar och ett växande antal allmänläkare. Denna utveckling startade på allvar med inrättandet av tjänster för akademiska företrädare för ämnet, professorerna Bengt Scherstén i Dalby 1981 samt Gösta Tibblin i Uppsala-Tierp 1982. Ett viktigt kliniskt område för utvecklingen kom tidigt att utgöras av diabetes som omfattar en stor och växande patientgrupp i den öppna vården. Denna översikt syftar till att kortfattat beskriva utvecklingen av den ackumulerade forskningen och praktik med inriktning på diabetes i den svenska allmänmedicinen som den dokumenterats i form av akademiska avhandlingar, sett mot bakgrund av den mer allmänna utvecklingen i samhället och medicinen under denna period.

Teknisk utveckling av diabetesvården
En faktor av avgörande betydelse för utvecklingen inom diabetesområdet var att man på 60-talet började kunna bestämma glukos i blod och urin med enkla och snabba metoder. Detta möjliggjorde en förbättrad mer rationell poliklinisk uppföljning och kontroll av diabetespatienter och kom att utgöra en viktig faktor i uppbyggnaden av diabetesvården inom primärvård och vid introduktion av diabetessjuksköterskan i öppenvård på vårdcentral. Den första diabetessjuksköterskan i Sverige började sin verksamhet på Dalby vårdcentral redan 1968 då denna modell-vårdcentral startades under huvudmannaskap av Socialstyrelsen och dåvarande Malmöhus läns landsting.
Dalby vårdcentral kom att tillsammans med Tierps vårdcentral bli stilbildande för de moderna svenska vårdcentralerna med en struktur för team-arbete i primärvård. En annan viktig faktor vid sidan av glukosbestämningsmetoder och diabetessjuksköterskan i öppenvård var den nya satsningen på en utvecklad diabetespedagogik som gick ut på att få patienten medveten och intresserad för sin sjukdom för att på så sätt kunna ta större ansvar för egenkontroller. Vid mitten av 70-talet kom den första utgåvan av patientbroschyren "Att leva med diabetes" som sedan kom att följas av ett flertal liknande publikationer inom diabetesområdet men också inom andra sjukdomsområden.

Stor samling diabetesinriktade avhandlingar
Den allmänmedicinska forskningen med diabetesinriktning kom att skjuta fart under 80-talet, fr.a. manifesterad i ett växande antal avhandlingar. Av de hittills 310 dokumenterade allmänmedicinska avhandlingarna med diabetestema (se tabeller) kom c:a hälften från Institutionen för klinisk samhällsmedicin vid Lunds universitet, som under Bengt Schersténs ledning fick en klar profilering mot bl.a. typ 2 diabetes, hypertoni och hjärtkärlsjukdom. Avhandlingarna har sitt ursprung inom allmänmedicin och primärvård men illustrerar också den forskningssamverkan som skett med sjukhusbundna specialiteter. De kan utifrån sina respektive tema indelas i några huvudgrupper:

Metoder, diagnostik, epidemiologi
Studier av Per-Olof Bitzén (1,2) och Melcher Falkenberg (3-5) utvecklade screening av diabetes i primärvård. Detta fortsattes av Dan KG Andersson som studerade diabetesincidensen över tid i sitt upptagningsområde i Laxå (6-7). I detta geografiska område kunde även den prognostiska betydelsen av hyperglykemi för mortalitet studeras (8), där man fann att hyperglykemi fortfarande utgör en riskfaktor även för äldre individer. Detta stärker uppfattning om att diabetesbehandling är motiverad i alla åldersgrupper. Baserat på DISS- registret har diabetesincidens och validitet vid klassificering av diabetestyp i åldersgrupperna 15-34 år studerats av Bengt Littorin (9 ). I en annan studie har Jonas Lidfeldt kartlagt olika bakgrundsfaktorers inverkan på förekomsten av diabetes och dess förstadier, diagnosticerade genom oral glukostoleranstest hos medelålders kvinnor i Lund genom oral glukostoleranstest (10 ).

Behandlingsaspekter
Ett stort antal avhandlingar har tagit upp olika behandlingsaspekter, allt ifrån kostinterventioner (9,1011,12) till behandling med olika läkemedel, både sulfonurenider (SU) och metformin (131,142) samt insulinbehandling hos äldre (135,164).
Till detta kommer behandling av hyperinsulinemi vid det metabola syndromet hos hypertoniker (175,186) samt studier av hypertonibehandling vid diabetes. Skaraborgsprojektet har i populationsbaserade material beaktat samverkan mellan hypertoni och typ 2 diabetes avseende såväl patientnära perspektiv som förekomst, behandlingsresultat och prognos (19, 20EBH CJO), som patogenetiska aspekter inkluderande gemensamma genetiska markörer (21KB), inte minst från Skaraborgsprojektet (17). Data från det Nationella Diabetes Registret (NDR) har kunnat dokumentera en gynnsam trend för gradvis förbättrad blodtryckskontroll hos diabetiker med hypertoni, varav majoriteten behandlade inom primärvården (2218,1923). Detta har med största sannolikt bidragit till bättre överlevnad hos riskpatienter med hypertoni och diabetes, avspeglande en mer omfattande behandling på basen av högre satta ambitionsmål (204-262). En viktig faktor bakom dessa framgångar har varit existensen av fungerande diabetesteam med aktiva diabetessjuksköterskor (237-295) samt att olika nationella riktlinjer utgjort ett stöd för ökad klinisk medvetenhet om riskfaktorkontroll (26,2730,31). En grupp som kan vara svår att nå är patienter med diabetes som är födda utanför Sverige (28-3032-34). Bland många av dessa invandrarpatienter behövs riktade pedagogiska insatser för att befrämja behandlingsresultat.

Livsstilsåtgärders betydelse?
I flera avhandlingar har olika livsstilsåtgärder beskrivits för att förebygga eller behandla tidig typ 2 diabetes. Bland dessa arbeten märks arbeten från Mai-Lis Hellenius i Sollentuna (35), samt Lars-Göran Persson och Hans Lingfors i Habo (36,37). Här har man försökt att kombinera insatser för en bättre kost och motion för individer med hög kardiovaskulär risk, ofta med samtidig förekomst av bukfetma och rubbad glukostolerans.

Komplikationer
Flera avhandlingsarbeten har handlat om komplikationer till diabetessjukdomen. Det har bl.a. gällt den diabetiska skuldran (318,39-32) samt de vanliga och ofta farliga kardiovaskulära följdtillstånden till dålig metabol kontroll, t.ex. kroniskt förmaksflimmer (4033) (OBS: ej med i avhandlingen!), vilket legat bakom de trender som beskrivits för en förändrad förskrivningsprofil för läkemedelsbehandling (4134).

Sammanfattande synpunkter
Sammanfattningsvis finns det en kontinuerlig och allt snabbare utveckling inom diabetesområdet i svensk primärvård. Orsakerna till detta är mångfaldiga och står främst att söka i den metodutveckling som har förekommit (glukosbestämningsmetoder, diabetessjuksköterska, patientpedagogik), nya behandlingsmodeller (multipel riskfaktorkontroll), samt en tilltagande förekomst av typ 2 diabetessjukdomens egen ökningstakt i den åldrande svenska befolkningen.
Sammanlagt 31 avhandlingar har kunnat identifieras med direktanknytning till diabetes, med en bas inom allmänmedicinen. Detta är ett bevis på att allmänmedicinare verksamt kunnat bidra såväl till den kliniska som till den vetenskapliga utvecklingen på diabetesområdet. Under senare år har även framväxten av det svenska Nationella Diabetes Registret kunnat möjliggöras fr.a. genom stöd av läkare och sjuksköterskor i öppenvård. Fortsatt forskning har goda framtidsutsikter eftersom diabetes är ett växande problem som berör allmänmedicinen alltmera.

Sammanfattande punkter

  • Allmänmedicin utgör har en bred kontaktyta med diabetesrelaterade kliniska problem.
  • Diabetesforskning inom svensk allmänmedicin har under 25 år resulterat i hela 310 avhandlingar som spänner över breda kliniska områden.
  • Det finns frågeställningar inom diabetologi som inte kan besvaras med sjukhusbaserade metoder, utan där projekt måste bedrivas inom primärvård av allmänläkare och diabetessjuksköterskor.
  • Olika vårdnivåer kan och måste samarbeta för att utveckla diagnostik, behandling och uppföljning av patienter med diabetes.


Referenser
1.Bitzén PO, Scherstén B. Assessment of laboratory methods for detection of unsuspected diabetes in primary health care. Scand J Prim Health Care 1986;4:85-95.
2.Bitzén Per-Olof. On the early detection and treatment of non-insulin dependent deiabetes mellitus in primary health care. Avhandling. Lunds universitet. Dalby, 1988.
3.Falkenberg MG. Diabetes mellitus: prevalence and local risk factors in a primary health care district. Scand J Soc Med 1987;15:139-44.
4.Falkenberg Melcher. Diabetes mellitus and hyper- and hypothyroidism in a community. Avhandling. Linköpings universitet. Linköping, 1987.
5.Falkenberg M. Diabetes care in a rural primary health care district where patient education is given high priority, Metabolic evaluation. Fam Pract 1990;7:270-2.
6.Andersson DK, Svärdsudd K, Tibblin G. Prevalence and incidence of diabetes in a Swedish community 1972-1987. Diabetic Med 1991;8:428-34.
7.Andersson Dan. Diabetes mellitus in a defined population. Avhandling. Uppsala universitet. Uppsala, 1994.
8.Andersson DK, Svärdsudd K. Long-term glycemic control relates to mortality in type II diabetes. Diabetes Care 1995;18:1534-43.
9.Littorin Bengt. The Diabetes Incidence Study in Sweden (DISS). Ascertainment, risk factors, and problems with classification. Avhandling. Lunds universitet. Malmö, 2001.
10.Lidfeldt Jonas. Health in middle-aged women with emphasis on features of the metabolic syndrome and related markersr for diabetes. Women's Health in the Lund Area Studsy. Avhandling. Lunds universitet. Malmö, 2003.
11.Hagander Barbro. Fibre and the diabetic diet. An evaluation of the metabolic response to standardized meals. Avhandling. Lunds nds universitet. Dalby, 1987.
12.Gustavsson Kerstin. Metabolic effects of fibre-rich foods. Studies of vegetables, oats and wheat on glucose and lipid metabolism, and satiedty. Avhandling. Lunds universitet. Dalby, 1994.
13.Wåhlin-Boll Elisbeth. Kinetics-effect relations on glipizide. Avhandling. Lunds universitet. Dalby, 1986.
14.Hermann Leif Sparre. Metformin as monotherapy and combined with glibenclamide in patients with non-insulin dependent diabetes mellitus. Clinical studies of benefits and risks. Avhandling. Lunds universitet. Dalby, 1994
15.Tovi J, Furhoff AK, Lennerhagen P, Engfeldt P. Starting insulin therapy I in elderly non-insulin-dependent diabetic patients at a health care centre. Methodological and economic aspects. Scand J Prim Health Care 1997;15:18-91.
16.Tovi Jonas. Insulin treatment of elderly type 2 diabetic patients. Avhandling. Karolinska institutet. Stockholm, 1998.
17.Nilsson Peter. Metabolic disturbances in primary hypertension. Special focus on non-pharmacological treatment of hyperinsulinemia. Avhandling. Lunds universitet. Dalby, 1991.
18. Nilsson P, Lindholm L, Scherstén B. Lifestyle changes improves insulin resistance in hyperinsulinemic subjects. A one-year intervention study of hypertensives and normotensives in Dalby. J Hypertens 1992; 10:1071-8.
19.Erik Bøg-Hansen Erik. Hypertension in a dDefined pPopulation. The Skaraborg Hypertension and Diabetes Project. Avhandling. Lunds universitet. Malmö, 2002.
20.Östgren Carl-Johan. Avhandling (Ulf: komplettera) Type 2 diabetes in a defined population. The Skaraborg Hypertension and Diabetes Project. Avhandling. Lunds universitet. Malmö 2002.
21.Bengtsson Kristina. Avhandling (Ulf: komplettera) Genetic factors contributing to hypertension with emphasis on hypertension in type 2 diabetes. Avhandling. Lunds universitet. Malmö 2002.
22.Gudbjörnsdottir S, Cederholm J, Nilsson PM, Eliasson B; Steering Committee of the Swedish National Diabetes Register. The national Diabetes Register in Sweden: an implementation of the St. Vincent Declaration for Quality Improvement in Diabetes Care. Diabetes Care 2003;26:1270-6.
23.Gudbjörnsdottir S, Cederholm J, Nilsson P, Eliasson B, Berne C, Adamson U. Nationella diabetesregistret 1996-2003. Kvalitetsvärdering visar att diabetesvården har förbättrats. Läkartidningen 2004;101:3790-7
24.Östgren CJ, Lindblad U, Melander A, Råstam L. Survival in patients with type 2 diabetes in a Swedish community: Skaraborg hypertension and diabetes project. Diabetes Care 2002;25:1297-302.
25.Wändel Per. Diabetes in primary care. Quality of life, metabolic control, drugs and socioeconomic factors. Avhandling. Karolinska institutet. Stockholm 1997.
26.Wändell PE, Gafvels C. Patients with type 2 diabetes aged 35-64 years at four primary healt care centres in Stockholm County, Sweden. Prevalence and complications in relation to gender and socio-economic status. Diabetes Res Clin Pract 2004;63:195-203.
27.Carlsson Anita.Reforming diabetes care in general practise. Avhandling. Karolinska institutet. Stockholm,1990.
28.Oved Ingvar. Primary care as an arena for primary, secondary and tertary cardiovascular disease prevention. Avhandling. Lunds universitet. Malmö, 1998.
29.Ovhed I, Johansson E, Odeberg H, Rastam L. A comparison of two different team models for treatment of diabetes mellitus in primary care. Scand J Caring Sci 2000;14:253-8.
30.Stålhammar Jan. Drug treatment practice in diabetes mellitus during 1975-1994. Population based pharmacoepidemiological studies. Avhandling.Uppsala universitet. Uppsala, 2000.
31.Stålhammar J, Berne C, Svärdsudd K. Do guidelines matter? A population-based study of diabetes drug use during 20 years. Scand J Prim Health Care 2001;19:163-9.
32.Hjelm K, Apelqvist J, Nyberg P, Sundquist J. Isacsson A. Health, health care utilization and living conditions in foreign-born diabetic patients in southern Sweden. J Intern Med 1997;242:131-41.
33.Hjelm Katarinaatarina. Migration,health and diabetes mellitus. Studies comparing foreign- and Swedish-born diabetic subjects in Sweden. Avhandling. Lunds universitet. Dalby 1998.
34.Wändell PE. Foreign- and Swedish-born diabetic patients-medical situation and quality of life. Scand J Prim Health Care 1999;17:158-63.
35.Hellenius Mai-Lis. Prevention of cardiovascular disease. Studies on the role of diet and exercise in the prevention of cardiovascular disease in middle-aged men. Avhandling. Karolinska institutet, 1995.
36.Persson Lars-Göran. Lifestyle oriented prevention programmes within primary health care in Skaraborg, Sweden, with special reference to cardiovascular disease. Avhandling. Göteborgs universitet, 1997.
37.Lingfors Hans. Prevention of Ischaemic Heat Disease in Primary Health Care. Experiences from a health promotion programme. Avhandling. Göteborgs universitet 2003.
38.Moren-Hybbinette I, Moritz U, Scherstén B. The clinical picture of the painful diabetic shoulder - -natural history, social consequences and analysis of concomitant hand syndrome. Acta Med Scand 1987;221:73-82.
39.Morén- Hybbinette Ingalillngalill. The painful diabetic shoulder. Reltionships between daiabete mellitus, rheumatic symptoms and disability pensioning. Avhandling. Lunds universitet.Dalby 1987.
40.Östgren CJ, Merlo J, Råstam L, Lindblad U. Atrial fibrillation and its association with type 2 diabetes and hypertension in a Swedish community. Diabetes Obes Metab 2004;6:367-74.
41.Wändell PE, Gåfvels C. Drug prescription in men and women with type-2 diabetes in Stockholm in 1995 and 2001: change over time. Eur J Clin Pharmacol 2002;58:547-53.

.
Tabeller med listning av allmänmedicinska avhandlingar inom diabetesområdet

1. Epidemiologi, diagnostik
o Bengt Scherstén, Lund 1969 (uringlukos vid bakteriuri) o Per-Olof Bitzén, Lund-Dalby, 1988 (screening, case-finding) o Hans Lundgren, Göteborg 1989 (SHBG, diabetes hos kvinnor) o Dan KG Andersson, Uppsala-Laxå, 1994 (screening i population) o Henrik Lind, Lund 1995 (NPY, diabetes och kärlförändringar) o Katarina Hjelm, Lund-Dalby-Växjö 1998 (diabetes hos invandrare) o Bengt Littorin, Lund-Malmö 2001 (DISS-studien av yngre vuxna DM) Olov Kristina Bengtsson, Malmö-Skaraborg 2002 (genetik vid DM/HT) o Rolandsson, Umeå 2002 (beta-cell funktion, screening)

2. Metabola syndromet, Riskfaktorer
o Jan Cederholm, Uppsala 1988 (Metabola syndromet, DM/hypertoni) o Peter Nilsson, Dalby-Lund 1991 (Metabola syndromet, livsstil) o Staffan Lindeberg, Lund-Dalby 1995 (Kitava-studien vid lågrisk) o Johnny Olsson, Malmö 2000 (diabetesmedicinering) o Erik Bøg-Hansen, Malmö-Skaraborg 2002 (DM/hhypertoni/DM2) o Carl-Johan Östgren, Malmö-Skaraborg 2002 (DM2/hypertoni) o Kristina Bengtsson, Malmö-Skaraborg 2002 (genetik vid HT/DM2) o Jonas Lidfeldt, Lund 2002 (IGT/DM hos kvinnor)

3. Komplikationer
o Inga-Lill Morén-Hybinette, Lund-Dalby 1987 (diabetiska skuldran) o Christer Andersson, Umeå-Arjeplog 1999 (diabetes och porfyri) o Carl-Johan Östgren, Malmö-Skaraborg 2002 (?-cell vid DM2)

4. Behandlingsaspekter
o Elisabeth Wåhlin-Boll, Lund-Dalby 1986 (glipizid farmakologi) o Barbro Hagander, Lund-Dalby 1987 (kostfibrer vid diabetes) o Kerstin Gustavsson, Lund-Dalby 1994 (kostfibrer, metabolism) o Leif Sparre Hermann, Lund-Dalby 1994 (metformin, glibenklamid) o Mai-Lis Hellenius, Stockholm 1997 (livsstilsintervention) o Pär Wändell, Stockholm 1997 (behandlings förändring över tid) o Lars-Göran Persson, Göteborg-Habo 1998 (livsstilsintervention) o Jonas Tovi, Stockholm 1998 (insulin till äldre) o Hans Lingfors, Göteborg-Habo 2003 (livsstilsintervention)

5. Vårdstruktur, praxis
o Melcher Falkenberg, Linköping 1987 (diabetesvård modell) o Anita Carlsson, Stockholm 1990 (diabetessköterska, vård) o Ingvar Ovhed, Malmö-Lyckeby 1998 (diabetessköterska, vård) o Jan Stålhammar, Uppsala 2000 (praxisforskning i Tierp)


Bengt Scherstén (född 1929-), professor emeritus, Dalby


Metcher Falkenberg
Han disputerade 1987 på en avhandling om diabetes och thyroidea
Stort intresse för diabetesvårdens praktiska utformning
Aktivt engagemang för screening och behandling av (buk-)fetma Konstnär, eldsjäl, läkare


Anslutningsgraden i Nationella Diabetes Registret (NDR) 1996-2003 uppdelat på patienter från medicinkliniker och från primärvård.

Korrespondens:

Peter Nilsson, docent, universitetslektor
Enheten för medicinens historia
Avdelningen för medicin Universitetssjukhuset MAS 205 02 Malmö

fax 040-92 32 72
epost: Peter.Nilsson@medforsk.mas.lu.seTill Förstasidan - Diabetolognytt.com