Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

Insulinresistens som kärnan i ett
kardiovaskulärt risksyndrom


Av Björn Fagerberg..

Insulinresistenssyndromet består av flera sinsemellan relaterade faktorer som är väsentligen normalfördelade,dvs det finns ingen självklar gräns mellan sjukt och friskt.Detta har medfört stora svårigheter att klargöra primära orsaksmekanismer och att definiera syndromet.

Det finns idag två publicerade förslag till operativa definitioner.Det betyder att definitionerna inte är baserade på en definitiv kunskap om orsakssamband utan mer är att betrakta som hjälpmedel i forskning och klinik.Det är förstås angeläget att se hur dessa definitioner överenstämmer och om de återspeglar det kliniska förloppet.

“WHO ”-definitionen
    En föreslagen definition har kommit från en arbetsgrupp som konsulterats av WHO och den baseras på följande kriterier: I.Impaired glucose regula- tion (diabetes eller rubbad glukostolerans eller icke-diabetisk fastehyperglykemi,dvs fB-glukos =5.6 mmol/L)och/eller insulinresistens definierad som under den 25 per- centilen av insulinmedierat glukosupptag mätt med hyperinsulinemisk euglykemisk clampmetod. II.Minst två av följande faktorer:Hypertoni (=160/90 mm Hg);dyslipidemi (s-triglycerider =1.7 mmol/L och/eller s-HDL kolesterol <0.9);bukfetma (mid- jastusskvot hos män >0.90,kvin- nor >0.85 och/eller body mass index >30 kg/m2);mikroalbuminuri (=20ug/min).

WHO-definitionen i praktiken
    Med hjälp av data från ett tidigare publicerat material av behandlade hypertoniker med hög risk för hjärtskärlsjukdom (RIS- studien)går det att utvärdera olika aspekter av “WHO ” definitionen.. Precisionen av diagnosen insulinresistenssyndromet (eller metabola syndromet)är naturligtvis baserat på hur noggrant rubbningen i glukos och insulinmetabolismen värderas.I den nämnda RIS-studien uppfyllde 24%,47% och 55%av de icke-diabetiska hypertonipatienterna kriterierna för metabola syndromet enligt “WHO ” beroende på om kriterium I ovan baserades på fasteblodsocker,glukosbelastning,eller clampteknik. I RIS studien följdes patienterna under cirka 7 år.Den patientgrupp som vid studiestart uppfyllde kriterierna på metabolt syndrom (36%)uppvisade statistiskt signifikant ökad risk för kardiovaskulär död (relativ risk 2.4). 58%av patienterna med metabolt syndrom hade diabetes.

“EGIR ” definitionen
    European Group for the Study of Insulin Resistance har nyligen föreslagit en alternativ definition av insulinresistenssyndromet:

I.   Insulin resistens eller hyperinsulinemi i fasta (sist- nämnda definierad som värden över 75 percentilen i bakgrundspopulationen)

II.   Minst två av följande fak- torer:Hyperglykemi (fP-glucose = 6.1 mmol/L,men inte diabetes); hypertoni (=140/90 mm Hg); dyslipidemi (fs-triglycerider >2.0 mmol/L eller s-HDL kolesterol <1.0 mmol/L;bukfetma (bukomfång =94 cm hos män och =80 cm hos kvinnor). Jämförelse mellan de två definitionerna En preliminär analys av resultat från en substudie till den sk AIR-studien som baseras på ett slumpmässigt urval av kliniskt friska 58-åriga män kunde de ovan nämnda definitionerna jämföras. Hos 103 män som genomgått clampundersökning och mätning av mikroalbuminuri uppfyllde 20 (19%)“WHO ” kriterierna och 19 (18%)“EGIR ” kriterierna (baserat på insulinvärden).Tolv män (12%)uppfyllde bägge krite- rierna.

Sammanfattning
Problemet med att använda surrogatvariabler som hyperglykemi eller hyperinsulinemi i stället för ett direkt mått på insulinkänslighet vid klassifikationen av insulinresistenssyndromet är att endast drygt hälften av de individer som egentligen uppfyller kriterierna identifieras.Dock är clampmetoden alldeles för komplicerad för att kunna användas i klinisk praxis.Resultaten från RIS-studien antyder att “WHO ” definitionen använd med utgångspunkt från blodglukosmätningar identiferar patienter med hög risk (även om andelen med klinisk diabetes var betydande i den studien).

Professor Björn Fagerberg
Medicin SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg
E-post: bjorn.fagerberg@medfak.gu.se   


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum]< [Diabetes Update] Till Förstasidan