Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

Cochrane Collaboration
-En introduktion


Av Mats Eliasson.

En av rötterna för evidensbaserad medicin är den verksamhet som under nittiotalet etablerats under namnet Cochrane Collaboration. Archie Cochrane var legendarisk epidemiolog i Wales som på sjuttiotalet väckte ett ramaskri i brittisk sjukvård genom att hävda att de kliniska behandlingarna som gavs i ringa utsträckning var baserade på något solitt vetenskapligt underlag.Och allra sämst stod det till inom obstetrik och neonatalogi!

Archie Cochrane
   
Han krävde att varje specialitet systematiskt skulle samla in all god vetenskap (dvs huvudsakligen randomiserad och kontrollerade studier)om interventioner inom området.Dessa skulle sam- manställas,kritiskt granskas och slutsatser om effektivitet och biverkningar redovisas.Till yttermera visso så skulle dessa systematiska översikter (systematic reviews)kontinuerligt uppdateras och omprövas.

   Obstetrikerna i Oxford tog upp utmaningen,under ledning av Ian Chalmers,och sammanställde efter sju års intensivt arbete den välkända Oxford Database of Pregnacy and Childbirth.När brittiska National Health Service (NHS)några år senare genomförde sin stora satsning på klinisk forskning var ett viktigt beslut att avsätta medel till insamling och spridning av information.

    1992 inrättades för detta ändamål ett centrum i Oxford med Ian Chalmers som chef och uppkallat efter Archie Cochrane, Cochrane Center.Tidigt betonades behovet av internationellt samarbete och snart växte nya center fram.Redan 1993 öppnade Nordic Cochrane Center i Köpenhamn med stöd från bl a SBU, numera huvudsakligen från Nordiska Ministerrådet.

Totalt finns i dag 15 center runt hela världen,inkluderande Kina, Australasia, Sydamerika och Sydafrika.Tillsammans med de 51 ämnesspecifika Review Groups (de som utför det praktiska arbetet med att sammanställa och skriva systematiska översikter)bildar detta nätverk Cochrane Collaboration (CC)(www.cochrane.org) som styrs av en Steering Group, ledd av Andy Oxman vid Folkehelsa i Norge.Totalt är i dag ca 6 000 forskare,kliniker,metodologer och lekmannarepresentanter aktiva.

Målet
    Målet är att samla all tillgänglig vetenskap som berör behandling och som baseras på den randomiserade,kontrollerade studien (RCT),dvs prekliniska studier och patogenetiska,etiologiska eller epidemiologiska studier ingår ej.Starten har till stor del präglats av identifierandet av sådana RCT.

    Traditionella databaser såsom Medline visar sig innehålla mindre än hälften av det som publicerat inom detta område, sträcker sig bara tillbaka till 1967 och är starkt biased till förmån för engelskspråkiga tidskrifter.Därför har CC nyttjat frivilliga krafter runt om i världen för att handsöka nationella och regionala medicin- ska publikationer tillbaka till femtiotalet.I Norden har vi haft ca 150 tidskrifter under denna period som nu är genomgångna av Karolinska Institutets bibliotek med stöd från bl a SBU och Spri. Denna enorma insats har lett till att 250 000 RCT f n inkluderats i databasen Cochrane Controlled Trials Register (CCTR).Detta skall jämföras med de ca 50 000 som finns i Medline.

Review groups
   Det fortsatta arbetet sker de 51 Collaborative Review Groups som täcker större kliniska fält såsom Airways Group,Addiction Group.De identiferar viktiga kliniska problem,formulerar sökstrategier,kvalitetsgranskar och sammanställer de RCT som är relevanta för området,oftast i form av en kvantitativ sammanställning,en metaanalys.En Cochrane Review omfattar oftast en 10-20 A 4-sidor, men där stor del utgörs av metod- frågor och tabellariska sammanställningar av de ingående studierna.Själva slutsatserna och diskussionen är oftast föredömligt korthuggna och summeras alltid i aktiva.

Målet
    Målet är att samla all tillgänglig vetenskap som berör behandling och som baseras på den randomiserade,kontrollerade studien (RCT),dvs prekliniska studier och patogenetiska,etiologiska eller epidemiologiska studier ingår ej.Starten har till stor del präglats av identifierandet av sådana RCT.

    Traditionella databaser såsom Medline visar sig innehålla mindre än hälften av det som publicerat inom detta område, sträcker sig bara tillbaka till 1967 och är starkt biased till förmån för engelskspråkiga tidskrifter.Därför har CC nyttjat frivilliga krafter runt om i världen för att handsöka nationella och regionala medicinska publikationer tillbaka till femtiotalet. I Norden har vi haft ca 150 tidskrifter under denna period som nu är genomgångna av Karolinska Institutets bibliotek med stöd från bl a SBU och Spri. Denna enorma insats har lett till att 250 000 RCT f n inkluderats i databasen Cochrane Controlled Trials Register (CCTR).Detta skall jämföras med de ca 50 000 som finns i Medline.

Review groups
   Det fortsatta arbetet sker de 51 Collaborative Review Groups som täcker större kliniska fält såsom Airways Group,Addiction Group.De identiferar viktiga kliniska problem,formulerar sökstrategier,kvalitetsgranskar och sammanställer de RCT som är rele- vanta för området,oftast i form av en kvantitativ sammanställning,en meta-analys.En Cochrane Review omfattar oftast en 10-20 A 4-sidor, men där stor del utgörs av metod- frågor och tabellariska samman- ställningar av de ingående studierna.Själva slutsatserna och dis- kussionen är oftast föredömligt korthuggna och summeras alltid i ett strukturerat abstrakt.Just nu är drygt 650 systematiska översikter klara och ungefär lika många pågår.

Cochrane library
    Allt som Cochrane Collaboration sammanställt finns lätt tillgängligt i Cochrane Library (presenteras på www.cochrane.org/ cochrane/cdsr.htm).Detta ”bibliotek ” som består av sex databaser publiceras kvartalsvis på CD med en prenumerationskostnad på ca 1500 kr.Sedan några år finns dock Cochrane Library tillgängligt via Internet,men inte fritt.Det är därför mycket glädjande att Svenska Läkarförbundet,via sin web-sida (www.slf.se/)har gjort databaserna tillgängliga för de svenska läkare som är medlemmar i förbundet.Du loggar in på Doktorns Sida med hjälp av ditt medlemsnummer (det finner du på dina inbetalningskort)och efternamn.På samma ställe finns en introduktion till hur man använder Cochrane Library som du kan ladda hem och skriva ut.

Diabetesgrupp
    The Cochrane Metabolic and Endocrine Disorders Review Group Tidigt startade en diabe- tesgrupp inom CC under ledning av professor Rhys Williams.Gruppen började mycket ambitiöst och har avslutat 9 systematiska översikter inom området (blodtrycksbehandling, ACE-hämmare vid normotensivt albuminläckage,kostbehandling av graviditetsdiabetes m fl).För två år sedan las gruppen överraskande ner,till stor del pga bristande ekonomiskt stöd men också problem med att fullfölja många av sina åtaganden.

    I november återuppstod gruppen i ny skepnad; the Cochrane Metabolic and Endocrine Disorders Review Group. Vid ett möte i Düsseldorf samlades ett trettiotal diabetologer,endokrinologer,epidemiologer,biostatistiker,informatiker och patientrepresentanter från Västeuropa,USA och Nya Zeeland.

    Från Sverige deltog Christian Berne,Arne Melander och jag. Värd var Michael Berger och Bernt Richter från WHO:s Collaborating Center for Diabetes. Deras institution har ett långvarigt och gediget arbete bl a inom patientundervisning (Ingrid Muhlhausen; som också deltog)och man har senaste åren engagerat sig frågan om diabetologins evidensbas.

    Efter två dagars genomgång av Cochrane,tidigare arbete och en redovisning av vad som hitintills publicerats av såväl systematiska översikter och randomiserade studier inom området beslutade vi att ansöka om att få bilda den nya Cochranegruppen med fokus både på diabetes och endokrina sjukdomar.Deltagarna har lämnat förslag till ämnen man vill skriva egna översikter om och gruppen kommer i dagarna att godkännas som en officiell grupp.

    Sverige kan bidra med mycket viktigt arbete inom CC. Initialt bör svensk diabetologi göras medvetna om behovet av systematiserad kunskapssammanställning och vikten av att vår kunskapsbas görs synlig så att vi rätt kan värdera på vilken grund vi rekommenderar olika terapier i klinisk vardag.Detta skulle passa bra på ett av SFD:s möten eller på nästa Riksstämma.

De som själva är intresserade av att jobba aktivt med CC kan kontakta mig.

Mats Eliasson,Överläkare,SBU
Midsommarvägen 64
976 31 Luleå

   


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan