Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Ordföranden har ordet

Hoppas Du haft en fin och stärkande sommar! Meteorologer verkar vilja få oss att tro att sommaren vädermässigt inte var så tokig, och det må vara riktigt men Göteborsområdet tillhörde definitivt de delar av Sverige som försämrade väder-genomsnittet i så fall. Vi får försöka komma över sommarens lågtryck över Skagerrak och kavla upp ärmarna och ta oss an den spännande diabetologiska hösten istället.

NDR:s årsrapport
Strax innan midsommar sjösattes 2006 års rapport från NDR. Det gjordes vid en presskonferens den 19 juni å Karolinska sjukhuset i Solna med både TV-kanaler, tidningar och TT närvarande. SFD och NDR hade redan bestämt att både innehåll och tidpunkt för presentation av årsrapporten skulle ändras, eftersom en del mediauppmärksamhet förra året ägnades åt bearbetningar av data utom NDR:s kontroll.
Presskonferensen måste anses ha varit en succé eftersom ett stort antal tidningsartiklar, notiser och TV-inslag följde. Huvudbudskapet blev att det finns stora skillnader avseende flera av de variabler som följs i NDR, vilket ju är alldeles korrekt. Förhoppningsvis har därigenom såväl allmänheten som politiker och beslutsfattare uppmärksammat NDR, vilket kommer att innebära att än större tonvikt läggs vid strukturerat kvalitetsarbete i diabetesvården, i synnerhet i områden där rapporteringsgraden varit låg eller resultaten väckt frågor.

HbA1c eller medelglukos
Det pågår en diskussion om olika aspekter av HbA1c-metodiken, vg se DiabetologNytt 3/2007. Det pågår också en välgjord studie som avslutas i oktober, vars syfte är att fastställa sambandet mellan HbA1c och medelplasmaglukos, vilket skulle kunna vara ett alternativt sätt att beskriva glykemisk kontroll (se sid 272-5). För närvarande står inga förändringar av metodiken för dörren, men sådana blir aktuella inom en snar framtid. SFD avser diskutera dessa oerhört betydelsefulla frågor med alla berörda parter och återkomma i frågan i kommande nummer av DiabetologNytt.

World Diabetes Day 14/11
WDD lär framgent få större betydelse än tidigare efter FN-resolutionen som antogs i december 2006. För att leva upp till intentionerna i denna och Unite for Diabetes-kampanjen förbereds aktiviteter i anslutning till WDD. Diabetes Sweden medverkar i högsta grad och Gun Forsander är sammankallande. För att nå ut till både allmänhet och beslutsfattare kommer vi att ta hjälp av media. Fokus kommer att vara på särskilda problem vid barn- och ungdomsdiabetes, och med hjälp av diabetesföreningarna och barn- och ungdomsmottagningarna runt om i landet hoppas vi på ett brett genomslag, nationellt och lokalt.

Nationella riktlinjer
Socialstyrelsen har börjat arbetet med att ta fram nya behandlingsriktlinjer för diabetesvården. Dessa, som beräknas vara klara 2009, kommer att ha en annan form än förra versionen från 1999. De syftar till att ge ett evidensbaserat kunskapsstöd till hälso- och sjukvårdshuvudmännens arbete med hälso- och sjukvårdsprogram och prioriteringar.
Enligt uppdragsbeskrivningen är hälso- och sjukvårdspersonal och beslutsfattare de primära målgrupperna och riktlinjerna ska i första hand ses som beslutsstöd och inte som ett heltäckande vårdprogram. Uppdraget innebär således bland annat att gradera evidensen för olika åtgärder inom diabetesvården och exempelvis peka på metoder som saknar vetenskapligt stöd. Arbetet med nya riktlinjer för diabetesvården leds av Claes-Göran Östensson och Tony Holm tillsammans med en projektledningsgrupp, en faktagrupp och en vetenskaplig författargrupp, medan en referensgrupp med medlemmar för olika intresseorganisationer och en prioriteringsgrupp kommer att delta i senare skede.

Mer aktualiteter
IDF har just presenterat riktlinjer för målnivåer och behandling av icke-fastande glukosnivåer. I korthet rekommenderar IDF att plasma glukosnivåer under 7.8 mmol/L efter måltider eftersträvas, eftersom högre värden är relaterade till mikro- och makrovaskulära komplikationer. Se sid 313 och kommande nummer av DiabetologNytt.
Höstmötet står för dörren. Du är välkommen att deltaga den 18-19/10 i Malmö. Glöm inte Riksstämman! Diabetessektionen har ett mer omfattande program än någonsin; se programmet på annan plats i denna tidning. Vårmötet 2008 kommer att hållas i Härnösand den 15-16/5 med Anders Kempe som arrangör och höstmötet 2008 kommer att hållas i Örebro under oktober med Erik Schwarcz och medarbetare som arrangörer. DiabetesForum går av stapeln under våren 2009 i Stockholm.

Bästa hälsningar
Björn Eliasson
Ordförande

DiabetesCentrum
Sahlgrenska sjukhuset
413 45 Göteborg
Fax 031-823820
E-postadress bjorn.eliasson@gu.se

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com