Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

World Diabetes Day (WDD) 14/11

Bakgrund
Den 20 december 2006 antog Förenta Nationernas Generalförsamling resolution 61/225. Detta var ett genombrott för ett sedan länge pågående arbete, framför allt genom International Diabetes Federation (IDF). Organisationen ville få diabetes erkänt som en kronisk, handikappande och kostsam sjukdom med behov av att uppmärksammas över hela världen. Framgent kommer 14 november inte bara vara Världsdiabetesdagen såsom hittills utan också en dag som årligen röner extra intresse som FN-dag.
Tidigare har bara infektionssjukdomar som HIV/AIDS fått status som en sjukdom med epidemisk spridning som påverkar världshälsosituationen. Nu har man alltså också erkänt att den globala spridning och ökning av antalet diabetesdrabbade människor i världen nått en sådan omfattning att ett detta steg var nödvändigt. Genom FN-resolutionen förenas fortsättningsvis de flesta av världens diabetesorganisationer, både professionella, vetenskapliga och patientintresseföreningar, i arbetet att minska diabetessjukdomens ökning och rädda liv och livsår.
FN´s medlemsstater uppmanas att utarbeta nationella regler för hur diabetes ska förhindras och behandlas enligt respektive lands hälso- och sjukvårdssystem. Tidigare WDD-dagar har fokuserat på diabetes och fetma (2004), diabetes och fotvård (2005) samt diabetes hos extra utsatta grupper (2006).
Detta år 2007 och även 2008 kommer arbetet runt WDD fokusera på att sprida medvetandet om FN-resolutionen samt uppmärksamma diabetes hos barn och ungdomar över hela världen. Många barn i världen dör i anslutning till sin diabetesdebut och WDD vill verka för att öka medvetenheten om att både typ 1 och typ 2 ökar hos denna åldersgrupp och understryka betydelsen av tidig diagnos och utbildning för att förhindra komplikationer och rädda liv.
Den blå cirkeln har blivit erkänd som logga för WDD. Cirkeln finns i många kulturer som symbol för liv och hälsa och framför allt som symbol för enighet. Det globala samfundet måste stå enat i kampen för att minska diabetessjukdomens utbredning och skadeverkan. Den blå färgen symboliserar himlen över oss alla.
Barn och ungdom
med diabetes
Cirka 70 000 barn under 14 års ålder får årligen typ 1 diabetes i världen och den genomsnittliga incidensökningen är runt 3 %. Även typ 2 diabetes ökar starkt och drabbar barn och ungdomar i både västvärlden och utvecklingsländer. Risken för typ 2 diabetes hos unga individer är starkt kopplat till den ökande fetmaepidemin och är i hög grad livsstilsbetingad.
Unga med typ 2 diabetes löper stor risk att tidigt utveckla mikro- och makrovaskulära komplikationer. Detta kommer, utöver den personliga tragedin, också innebära en kraftigt ökad ekonomisk belastning på sjukvårdsbudget och samhällen i stort. Mer än 80% av resurserna för diabetesvård läggs i de länder i världen som har starkast ekonomi medan snart 80% av patienterna med diabetes bor i världens fattigaste länder. De största kostnaderna på grund av diabetes betingas av för tidig död och komplikationer som medicinskt sett är möjliga att förhindra, dvs diabetesrelaterade hjärt-kärlsjukdomar, njurskador, fot- och ögonkomplikationer.

Sverige
I Sverige har alla barn och ungdomar med diabetes tillgång till kostnadsfri sjukvård, medicin och hjälpmedel. Ändå uppnås inte hos alla målvärdena hög livskvalitet, normal tillväxt och utveckling samt frihet från akuta och kroniska komplikationer. Den psykologiska och sociala bördan av att ha en krävande sjukdom, som innebär dagliga injektioner, blodsockermätningar och anpassning av mat och fysisk aktivitet, gör att många familjer periodvis sviktar. Det behövs ett starkt stöd från såväl sjukvård som skola-förskola för att behandlingen ska vara framgångsrik.
Vi har i Sverige valt att vid WDD särskilt fokusera på hur barn med diabetes har det i skolan. Skolhälsovården har ett ansvar för elever i behov av extra stöd. Detta gäller även elever med medicinska handikapp. Skolan och ytterst dess rektor har enligt Skolverkets direktiv 2006 ”en skyldighet att hjälpa barnet med dess egenvård. Det är huvudmannens uppgift att lösa hur egenvårdsuppgifter ska tas omhand när barnet självt eller skolans befintliga personal inte kan åta sig uppgiften. Detta kan t.ex. ske genom att särskilda elevvårdsassistenter eller resurspersonal anställs. En enskild lärare eller annan icke sjukvårdsutbildad personal kan aldrig åläggas att mot sin vilja ta sig an en sjukvårdande uppgift” (SOSFS1997:14(M)).
Världsdiabetesdagen i Sverige 14 november
En kommitté bestående av representanter för BLF´s Sektion för endokrinologi och diabetes, SFD, SFSD, Svenska Diabetesförbundet och Svenska Dietistförbundet har utarbetat planer för hur WDD ska uppmärksammas i Sverige den 14 november. Förutom information om diabetes i massmedia på nationell nivå hoppas vi också på starkt lokalt intresse från barndiabetesmottagningar och Diabetesföreningar att samverka för god diabetesvård och samverkan med lokala skolor-förskolor. Detta kan ske genom olika kanaler men ofta är det positivt att i den lokala pressen framhålla goda exempel i kommunen på hur barn med diabetes kan stöttas i skolmiljön.

Gun Forsander
sammankallande i arbetsgrupp WDD i Sverige, överläk, sekt ansvarig diabetes Drottning Silvias Barn- och ungdomsklinik, SU Östra, Göteborg

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com