Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

SFDs tema 2007 – Ögondiabetes

Minnesanteckning
möte kring ögondiabetes Arlanda Stockholm 070604 13.30-16.30

Deltagare

Svensk Förening för Diabetologi stig.attvall@medicine.gu.se

Ordförande patientorganisationen Svenska Diabetesförbundet
Margareta Nilsson
margareta.nilsson@diabetes.se
stig.attvall@medicine.gu.se

Bakgrund
Syftet med mötet är att diskutera fram en gemensam definition av blindhet, se om det går att få fram uppgift i förlängningen om hur många patienter med diabetes som blir nyblinda per år på någon av de större diabetesenheterna, också för att se om det går att få en samsyn för värdering av diabetisk retinopati.
Svensk Förening för Diabetologi (SFD) initierade mötet och Stig Attvall styrelseledamot i Svensk Förening för Diabetologi (SFD) och Ingrid Johansson, ögondiabetesföreträdare, var sammankallade till mötet.
Nationella Diabetes Registret (NDR), som SFD ansvarar för, har med i sitt register kvalitetsvariabel för ögondiabeteskomplikation.
 Intervall för kontrollintervall för ögondiabetesfoto för typ 2 diabetes finns med i Socialstyrelsens revision - och Elisabeth Agardh ansvarar för dessa frågor nationellt.

1. Blindhet
WHO har definitionen synskada vid visus <0.3 bästa ögat, social blindhet (”legally blind”) föreligger vid <0.1 bästa ögat.
Det är svårt att få fram underlag om antalet nyblinda per år. Syncentralerna saknar ofta en sammanställning, och ibland svårt för en ögondiabetesenhet att få dessa uppgifter från syncentraler, ofta tillhör de en annan organisation, exempelvis som i Stockholm.
Patientorganisationen upplever att det är viktigt att få uppgift om antalet nyblinda per år i Sverige.

2. Samsyn kring
diabetisk retinopati
Det finns olika klassifikationssätt, Wilkinsons klassifikation etc. Kommunikation mellan vårdcentral/diab mott på sjukhus och ögondiabetesmottagning underlättas av enkla begrepp. Diskuterades att en enkel definition kan vara ”ingen”, ”non-proliferativ” och ”proliferativ” diabetesretinopati.

3. Kontrollintervall
Olika mottagningar har lite olika intervall för typ 2-diabetes med kostbehandling respektive tablettbehandling. HbA1c och blodtryck är viktiga frågor i detta sammanhang, viktigare än vilken behandling en patient med typ 2-diabetes har. Frågan om kontrollintervall för ögonbottenfoto vid typ 2 diabetes utreds av Socialstyrelsen. Patientorganisationen anser, att det är viktigt att det framöver blir en konsensus nationellt kring kontrollintervallen vid typ 2 diabetes.
4. Kallelse av patienter
I storstäder, framförallt i Stockholm, beskrivs att det kan vara svårt att få patienter motiverade att komma för ögonbottenfoto vid kallelser. Därför bedrivs här ett projekt för att få ned procentsiffran för uteblivna patienter från S:t Eriks sjukhus till mindre än 15%. Ansvarig diabetesläkare informeras ifall en patient uteblir trots flera kallelser.

5. Förslag
* Blindhet registreras vid visus mindre än eller lika med 0.1.
* Ögondiabetesenheterna i Lund, Västerås, Umeå och Örebro börjar med registreringen 2008 01 01. Detta för att få erfarenhet inför en eventuell nationell registrering för alla ögondiabetesmottagningar i Sverige från 2009. Ingrid Johansson, Örebro, tar emot uppgift om antalet nyblinda halvårsvis från de 4 sjukhusen och vidarebefordrar uppgifterna till Monica Lövestam-Adrian för statistiken. Efter detta försöksår tar man ställning till om det är intressant/möjligt med en nationell registrering.
* Ögonläkarrepresentanterna som var med på mötet var överens om att man ville ha ett aktivt gemensamt forum (nätverk) för ögonläkare som sysslar med diabetespatienter. Målet är att sådana möten regelbundet kommer till stånd och att man ska försöka ha ett första möte under 2007 eller början av 2008. Ingrid Johansson tog på sig att försöka få detta att gå i lås.

För minnesanteckning:
Ingrid Johansson
ögondiabetesläkare
Örebro

Stig Attvall,
Svensk Förening för Diabetologi
Diabetescentrum SU/Sahlgrenska

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com