Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

NDR _ Nytt, www.ndr.nu

KAS- Koordinatormötet

Några röster från KAS, läkare i PV och från med.klin.

Mötet i januari samlade deltagare från i stort sett alla landsting. Vi fick höra olika exempel på hur NDRs KASar arbetar för att sprida kunskap om hur man använder NDR. Tillgång av tid och andra resurser till detta arbete varierar väldigt i de olika landstingen vilket naturligtvis medför olikheter i genomförandet. Gemensamt för alla landsting är dock att antalet enheter som rapporterar till NDR ökar och att detta är en effekt av KAS-arbetet råder det ingen tvekan om. På en vårdcentral i Stockholmsregionen har man satt upp en affisch med information om NDR och att man där registrerar i NDR. Man har också lagt fram pappersmodellen av rapportformuläret och kryssat för de variabler som patienten själv kan fylla i och sedan ta med den in till sin läkare för komplettering och rapportering till NDR. Vi fick också höra hur läkare på en medicinklinik använder diabetesprofilen som en mall och check-lista för att säkerställa kvaliteten vid patientbesöket.

Systemförändring och effektivisering

Bertil Lindahl ÖL på kardiologkliniken UAS, lektor vid Uppsala Clinical Research Center och projektledare för ett stort pilotprojekt om kvalitetsförbättring i anknytning till Riks-HIA registret höll en mycket intressant föreläsning om hur man kan lära sig att använda kvalitetsregister för systemförändring och effektivisering och på så sätt lättare nå uppsatta mål.

Öppen redovisning - framtida roll

Frågan togs upp av Christian Berne och det råder väl nu knappast någon tvekan om att man är mogen för redovisning på landstingsnivå. Detta kommer att tas upp på NDRs styrgruppsmöte som äger rum i samband med SFDs vårmöte. NDRs framtida roll kommer också troligen att bli än viktigare eftersom nationella kvalitetsregister ännu mer kommer att ligga till grund för förbättrad och effektivare vård genom de mätmöjligheter av vården som kvalitetsregistren tillhandahåller.

Övriga frågor

som togs upp var bl.a den nya söklistan och den utökade statistiken (se nedan, nyheter i NDR). Möjlighet att lägga till egna frågor efterfrågades återigen och vi hoppas hinna med det arbetet snarast. Målet är att kunna erbjuda detta innan sommaren är slut.

NDR och Landstingsförbundet

NDR har som första nationella kvalitetsregister blivit utvalt av Landstingsförbundet att tillsammans med Qulturum i Jönköping delta i den stora projektsatsning som följer på pilotprojektet med Riks-HIAA (se ovan). Deltagarna kommer att få lära sig hur man använder kvalitetsregister för att mäta och värdera den vård som presteras och utifrån denna kunskap genomföra kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete för att effektivisera vården och på så sätt bättre möta de krav som ställs på oss som vårdgivare från politiker, beställarnämnder, sjukvårdens huvudmän och patienter.

Nyheter i NDR

Direktöverföring

Alla användare av Journalias Diab-Base kan nu exportera data direkt till NDRs databas. Det enda som krävs är att man har den senaste versionen av Diab-Base och att man installerar den exportmodul som C&S Healthcare gratis tillhandahåller. Kontakta Alexandra Boberg via e-post, adressen är:

alexandra.boberg@cshealthcare.se eller tel 031 74 99 110. Användare av ProfDoc och som har Rave kommer också mycket snart att ha denna möjlighet till direktöverföring.

Förbättrad sökfunktion

Man kan nu söka på alla obligatoriska variabler samt på fotriskkategori, ögondiagnos och om patienten är laserbehandlad. Man kan också lägga in egen vald tid för vilken sökningen ska gälla. Se gärna under Nyheter när du loggat in på www.ndr.nu

Förbättrat statistikprogram

Inom kort sjösätts det nya statistikprogrammet som gör det möjligt att ta fram statistik från egen vald tidsperiod och på alla obligatoriska variabler. Möjlighet att välja presentationssätt kommer också att finnas där så är möjligt. Man kan dessutom få jämförande statistik från två olika tidsperioder presenterade samtidigt.

Länkar från www.ndr.nu

Efter inloggning finns nu länkar till aktuella publikationer, NDRs regelverk, Patientinformation och en nygjord användarmanual.

2002 års rapport on-line!

Årsrapporten för 2002 finns nu på www.ndr.nu efter inloggning. Nästan 70.000 patienter är rapporterade men det strömmar fortfarande in rapporter gällande 2002. Dessa kommer självklart med i den totala summan on-line eftersom det sker en ständig uppdatering.

Det har återigen skett en kraftig ökning av rapporteringar från PV vilket är glädjande. 2002 års data visar också en fortsatt positiv utveckling vad gäller bl.a HbA1C och blodtrycksnivåer. Fler och fler får multiriskfaktor-behandling. Dock finns det en förbättringspotential vad gäller de nationella målen. Den nationella sammanställningen till Socialstyrelsen läggs ut på www.ndr.nu i september. Den som vill ha sin rapport i pappersformat kan själv skriva ut den. Ni som ännu inte har uppgifter för inloggning se information om ansökan på www.ndr.nu!

Karin Westlund
Kvalitetskoordinator NDR
karin.westlund@medic.gu.se

 

Soffia Gudbjörnsdottir
Rikshandläggare NDR
soffia.gudbjornsdottir@medic.gu.se

 


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan - Diabetolognytt.com