Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Mötesprotokoll 2010-05-18 inför övergång till internationell HbA1c-rapportering i Sverige

Inför den kommande övergången till en ny internationell rapportering av HbA1c, har undertecknade föreningar pågående samarbete inför övergången. Nedan följer handlingsplan och förberedelser inför införandet.
1. Patientinformationsbroschyr ”HbA1c på nytt sätt” från Diabetesförbundet och Equalis godkändes, broschyren planeras tryckas i 100.000 ex. Distribution via tidningen Diabetes inför sommaren. DF skulle också fundera på övriga distributionsvägar. Biläggas våra respektive tidningar. Broschyren skall även finnas tillgänglig i PDF-format i Svensk version samt på olika språk (Diabetesförbundet beslutar vilka språk). Korrekturläsning av läkare/ sjuksköterska rekommenderas. Förslag att denna patientinformation även skall finnas i affischformat. (se sid 155)
2. Rapportering från Equalis, linjärt stigande antal deltagare i kvalitetssäkringsprogrammet för HbA1c över åren. Sörmland, Dalarna och Östergötland deltar dock i mindre utsträckning än övriga län. I motsats till förväntat med ökat antal deltagare ses en reduktion av variationskoefficienten över tid. Senast maj 2010 CV 2,6% att jämföras mot 10% 1994.
3. Som repetition inför 1 september 2010 och den planerade övergången till HbA1c-IFCC har Equalis skickat ut två kontroller till samtliga sjukhuslaboratorier samt ett fåtal metodrepresentanter för patientnära metoderna, totalt 38 st lab. Labben uppmanades att följa diagnostikaleverantörernas kalibreringsinstruktioner för att få ut mätresultaten i IFCC-enheter. Undersökningen visar att Tosoh och Variant turbo fn ligger otillfredsställande kalibrerade medan resultaten för övriga instrument är tillfredställande. Vad gäller laboratoriernas förberedelser inför övergången till IFCC skickades en förfrågan från Equalis. Denna undersökning visar att 25% av sjukhuslaboratorierna redan är klara, 50% kommer att vara klara den 1 september 2010 medan 25% är klara senare eller vet ej när de kommer att vara klara. Det är oklart vem som är ansvarig för att anpassa IT-systemen till dubbelrapportering från laboratorie-datasystemen till journaldatasystemen. Per Bjellerup får i uppdrag att undersöka saken.
4. Ragnar Hanås rapporterade att konsensusdokument från ADA/EASD/IDF/IFCC/ISPAD för världsomfattande standardisering av HbA1c antagits och detta dokument kommer inom en månad att publiceras samtidigt i många av de större diabetestidskrifterna (Diabetes Care, Diabetologia, Diabetic Medicine m fl och några kemi-tidskrifter). Rapportering skall enligt konsensusdokumentet ske i både SI/IFCC enheter (mmol/mol) och NGSP (DCCT enheter). Dubbelrapportering rekommenderas i vetenskapliga publikationer. Consensus gäller under detta år och fram till december 2011 då nytt consensusmöte skall hållas i samband med IDF –mötet i Dubai.
.. Flera länder i Europa är redan igång med rapportering endast enligt IFCC, medan USA hittils rapporterat enbart i NGSP (DCCT) enheter.
5. Rekommendation från gruppen om dubbelrapportering av HbA1c i Sverige med IFCC och NGSP/DCCT enheter på populationsnivå, såsom våra diabetesregister NDR och SWEDIABKIDS. I sammanställning av extern kvalitetssäkring skall dubbelrapportering ske. Konversionsalgoritmer (Mono-S/NGSP/IFCC) finns inlagda på
.. www.hba1c.nu. Önskemål om innehåll på gemensam webbsida kan skickas till Per Bjellerup.
6. Hur bör dubbelrapportering av HbA1c data presenteras i NDR och SWEDIADBKIDS?  Mona Landin-Olsson och Ragnar Hanås får i uppdrag att diskutera detta med registerhållare Soffia Gudbjörnsdottir för NDR och Ulf Samuelsson för SWEDIABKIDS.
7. Informationsspridning via dels samskrivningsartikel i Läkartidningen med publikation efter sommaren innan 1 september 2010 samt eventuellt specialistföreningarnas tidskrifter och Dagens Medicin. Mona Landin-Olsson skriver utkast avseende klinisk del och Gunnar Nordin och Jan-Olof Jeppsson skriver kemisk del för cirkulering.
8... Önskemål om fortsatt arbete för gruppen kring egenmätare för glukos och krav på dessa.
9. Under hösten 2010, 20 oktober i Lund, kl 14-17, planeras avstämningsmöte i arbetsgruppen.

För mötet 2010-05-18 utsågs
som ordförande: Michael Alvarsson, SFD
och sekreterare: Johan Jendle, SFD

Övriga deltagare vid mötet
Mona Landin-Olsson, SFD
Ragnar Hanås, BLF
Per Bjellerup och Jan-Olof Jeppsson, SFKK
Gunnar Nordin och Arne Mårtensson, Equalis
Per-Olof Olsson, Svensk förening för Endokrinologi
Lillemor Fernström, DF
Thomas Fritz, SFAM
Mona Andersson SFSD

Organisationer bakom skrivelsen
Mona Landin-Olsson, ordf. Svensk förening för diabetologi (SFD)
Mona Andersson, ordf. Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård (SFSD)
Jan Gustavsson, ordf. Barnläkarföreningens sektion för endokrinologi och diabetes (BLF)
Per Bjellerup, ordf. Svensk förening för klinisk kemi (SFKK)
Thomas Fritz, repr. Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) diabetesnätverk
Gunnar Nordin, Equalis
Margareta Nilsson, ordf. Svenska Diabetesförbundet
Mikael Köjhler, ordf. Svensk förening för internmedicin (SIM)
Brita Winsa, ordf. Svensk förening för endokrinologi

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com