Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

ndr

NDR-nytt  www.ndr.nuNya länkar på NDRs hemsida

Nu finns tillgängligt för alla på www.ndr.nu länkar till Patientinformation, information angående kvalitetsuppföljning i vården samt blanketter för begäran om registerutdrag och begäran om utträde ur registret. Dessa länkar vänder sig i första hand till patienter. Listan med publikationer utgående från NDR-data finns nu också på hemsidan.

Årsrapport 2009
Drygt 262 000 personer med diabetes har rapporterats under 2009! Detta utgör ca 70% av alla. Årsrapporten har ni fått i er hand och den finns också på hemsidan tillgänglig för alla och där det säkert finns något intressant för alla. Årsrapporten fokuserar huvudsakligen på tidstrender och jämförelser mellan landsting och sjukhus och rapporten skall spegla viktiga rekommendationer i de nationella riktlinjerna men kan inte mäta individuella mål. Därför kräver resultaten tolkning från vårdprofessionen och kan då utgöra en grund för lokala förbättringsarbeten.
Rapporten är således inte utformad som underlag för vårdval eller för olika ersättningssystem. Det viktigaste förbättringsarbetet sker på de enskilda klinikerna/vårdcentralerna som alla har tillgång till den egna statistiken online. Flera viktiga kvalitetsområden är ännu inte belysta i NDR, som exempelvis patientens upplevelse av välbefinnande eller vårdens kvalitet.

Förändring i rapportblanketten
Fråga 20, Amputation ovan fotled tas bort. Dessa uppgifter kan hämtas från Socialstyrelsens patientregister.
Fråga 23, Hypoglykemiförekomst svåra har ändras till antal senaste året.

Allmänt om rapportblanketten
För beräkning av viss statistik är det viktigt att debutår fylls i. Fråga patienten! Om de inte vet exakt fyll i troligt årtal. Debutår behöver bara fyllas i EN gång. Det förs sedan över automatiskt till nästkommande rapporter. Ögonbottenundersökning, år och månad räcker. Om bara årtal kan fås fram, fyll då i detta och månad 06.

NDR-IQ 4
Det fjärde kvalitetsutvecklingsprojektet som startade i jan i år och som ska pågå i ca 18 månader, har nu haft sitt andra lärandeseminarium. Enheterna, 11 medicinkliniker och PV-enheter har nu identifierat sina problemområden och fastställt nya mål samt börjat skissa på de förändringar i arbetssätt mm som ska testas. Det har ännu gått för liten tid för att man ska kunna mäta några resultat men detta återkommer vi med.

KAS-koordinatormötet
i januari samlade som vanligt de flesta landstingsrepresentanterna från hela landet. Soffia Gudbjörnsdottir (SG) redogjorde för det fokus som kvalitetsregister nu befinner sig i på grund av bl.a en statlig utredning som ska se över hur man kan förbättra finansieringen av kvalitetsregister, ett samarbete mellan regeringskansliet, SKL, socialstyreslsen och SBU. SG redogjorde också för de 10-tal olika projekt som NDR är delaktiga i, se årsrapporten, och Björn Eliasson redogjorde för NDR och publikationer.
Exempel på olika lösningar på direktöverföring av data från journalsystemen VAS, Cambio Cosmic och Melior demonstrerades.
Svenska Diabetesförbundets ordförande vill ha heltäckande registrering i NDR då medlemmarna kräver detta. För övrigt belystes och diskuterades den viktiga frågan om målrelaterad ersättning och hur ska man tolka resultat, på många olika sätt och med flertal deltagare.

Ny chef!
Analysenheten i VGR som Registercentrum (NDR och SHPR) organisatoriskt tillhör har skapat en chefsbefattning som nu också är tillsatt. Vi hälsar Registercentrums nya chef, Thomas Brezicka, mycket välkommen!

Trevlig sommar!

Karin Westlund
Kvalitetskoordinator NDR
karin.westlund@registercentrum.se

Soffia Gudbjörnsdottir
Registerhållare NDR
soffia.gudbjornsdottir@medic.gu.se

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com