Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Ordföranden har ordet

SFDs vårmöte i Karlstad 12-13/5
Föreningen har nyligen haft sitt vårmöte som har hållits i Karlstad. Mötet samlade drygt 300 deltagare och programmet fokuserade kring många av de frågor som varit aktuella under året. Sessionen om gestationell diabetes visade klart och tydligt att tillståndet är underdiagnosticerat och att uppföljningen av dessa kvinnor som har en mycket hög risk att senare utveckla diabetes ofta inte fungerar. Sverige behöver gemensamma riktlinjer för screening, behandling och uppföljning av dessa kvinnor.
Rapporter om användning av kontinuerlig blodsockermätning (CGM) visar att detta är ett system som har kommit för att stanna och som har tillfört en substantiell nytta i diabetesvården. Systemen förbättras nu snabbt avseende användarvänlighet, säkerhet och duration. Vi hoppas att också kostnaden minskar i takt med ökad efterfrågan Vidare debatterades lämplig nivå på blodtryck hos patienter med diabetes liksom användande av HbA1c istället för plasmaglukos för att ställa diagnosen diabetes.
Sola lyste i Karlstad precis som vi alla väntat oss under båda mötesdagarna och vi fick nöjet att använda det nyinvigda kongresscentrat vackert beläget vid Klarälven. Alla vi deltagare tackar Johan Jendle och medarbetare för ett innehållsrikt och välplanerat möte.

Kvalitetsregister
Socialstyrelsen har gjort en översyn av sjukvårdens kvalitetsregister där det framgår att man upptäckt den potential som välskötta register utgör och där Nationella Diabetesregistret (NDR) är ett av de större.
Remissen kallades träffande nog ”Guldgruvan i hälso- och sjukvården”. Man vill att kvalitetsregistren, ännu mer än vad som i dag är fallet, ska nyttjas för att stödja förbättringsarbete, för uppföljning och utveckling av verksamheten samt för klinisk forskning.
SFD har haft det nya förslaget på remiss och framfört att vi stödjer den positiva synen på det fortsatta arbetet med kvalitetsregister men att nyttjandet av dessa måste ske på ett sådant sätt att patienter och profession känner att det gagnar vård och utveckling. SFD har i sitt remissvar framhållit vikten av att professionen som skapat registren ska ha fortsatt delaktighet i insamling och bearbetning av data och ha inflytande över registrens användning. För att underlätta registrering och förbättra kvaliteten i insamlade data måste vårdens IT system anpassas för att bidraga till automatisk insamling.
Det finns en ökande tendens att använda registren för sk prestationsbaserad ersättning. Om detta ska ske bör det göras i nära samarbete med respektive specialitet och med hänsyn taget till klinisk-praktisk tolkning av olika effektvariabler.

Socialstyrelsen och Socialdepartementet
Socialstyrelsen håller också på att ta fram rekommendationer för hur hälsobefrämjande arbete ska gå till och mycket av det berör diabetesvården. SFD har därför lämnat ett fylligt remissvar med synpunkter. Kostrekommendationer vid diabetes är också på gång baserat på den SBU rapport som kom i höstas. SFD har också haft synpunkter på Socialdepartementets nya förslag om hur sjukvården framöver ska handskas med biobanker. Man vill att insamlade prover ska kunna nyttjas mera för forskning inom de sjukdomar som proverna insamlats för. SFD stödjer i princip detta förslag under förutsättning att man bevakar patienternas integritet och inte går utanför de indikationsområden som proven ursprungligen var tagna för.

Kvalitetsindikatorer för glukosmätare
Införandet av ny enhet (mmol/mol) för HbA1c har gått över förväntan och inga tekniska missöden av större art har inträffat. Gruppen bestående av representanter från diabetesprofession, patientförening, klinisk kemi och Equalis fortsatte under våren ett arbete med att ta fram kvalitetsindikatorer för blodsockerstickor.
I nuläget görs upphandlingar i varje landsting och den aktuella listan är avsedd att vara till hjälp vid en differentierad prissättning i samband med upphandling. Listan i sin helhet är publicerad i detta nummer av DiabetologNytt. Inom TLV pågår en översyn av hur det statliga förmånssystemet ska tillämpas avseende blodsockerstickor och blodsockersensorer (CGM). SFD har uppvaktat TLV för att framföra vår positiva inställning till utökad subventionerad egenkontroll.

Styrelsen SFD
Vid årsmötet i Karlstad förändrades styrelsen såtillvida att kassören Åke Tenerz, från Västerås avgick och ersattes av Stina Lindmark från Umeå. Vi tackar Åke för det gedigna arbete han utfört för föreningen under flera år och önskar honom lycka till med de utökade administrativa uppdragen han fått i Västerås. Samtidigt välkomnar vi Stina som ny kassör i föreningen. Medlemsantalet i SFD har ökat ytterligare och uppgår till 3668 personer. Det är roligt att diabetesintresset är så stort i landet och att vi har medlemmar från alla olika discipliner.

Utdata NDR
NDR har redovisat sammanställning av data från 2010, nyligen utskickat till alla medlemmar i SFD, och i detta ser man tyvärr att den stigande trenden av HbA1c håller i sig liksom BMI. Däremot ses en fortsatt sänkning av blodtryck och lipider parallellt med ökande medicinering för dessa riskfaktorer.

Prevention av typ 1 diabetes
På typ 1 diabetes fronten har det på sistone varit en tråkig utveckling. De kliniska prövningarna med monoklonala antikroppar mot vissa lymfocytreceptorer (CD3 blockerare) för att dämpa immunreaktionen har visat otillräcklig effekt och studierna är lagda på is tills vidare. Strax därefter visade även pågående intervention med vaccinet Diamyd avsaknad av förväntade effekter. Detta innebär att det i nuläget inte finns några synbara möjligheter för en mera kausal behandling av typ 1 diabetes vilket är ledsamt både för drabbade patienter och för oss som behandlar.

Nationella Diabetesteamet och Almedalen
SFD och övriga föreningar i Nationella Diabetes teamet kommer att medverka i en debatt i Almedalen till sommaren rörande barn med diabetes i skolan. Vi vill framför allt tillsammans med barndiabetesläkarna verka för ett ökat stöd för barnen i skolan genom tillskapande av resurser som kan leda till ett stabilare och bättre blodsocker.

Planera in 21-22 oktober, SFDs höstmöte i Stockholm
Planerna för höstmötet 2011 är i full gång och kommer att hållas i Stockholm 21-22 oktober. Michael Alvarsson är huvudansvarig för detta arrangemang och programmet kommer att ha fokus på typ 1 diabetes. Skriv in detta datum i din almanacka. SFD kommer att sedvanligt medverka vid Riksstämman och bidrag till programmet välkomnas. Deadline för inskick av abstrakt är i slutet av augusti.

Slutligen ber jag att få önska er alla en skön och avkopplande sommar!

Mona Landin-Olssson
Ordförande

blommor

Mona Landin-Olsson
ordförande SFD

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com