Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Rapport från SFSD

    Höstens arbete inom Svensk förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård har påbörjats. Många nya medlemmar har tillkommit under året så nu har SFSD 914 medlemmar. SFSD är en intresse-förening som varit verksam i 17 år. Styrelsearbetet bedrivs ideellt med möten 6 ggr/år, vanligen i Stock-holm under helger. Det innebär långa resor för många av styrelsemedlemmarna då flertalet bor utanför Stockholm.

Vad händer under hösten.
    Anmäl Dig till årets symposium i Stockholm den16-17 november. Symposieprogrammet återfinner Du på diabetessjuksköterskornas hemsida. Anmälningsblankett skickas ut till SFSD:s medlemmar i mitten av september. Även icke medlemmar är välkomna att deltaga i vårt symposium i mån av plats.

Vårdkedjor
    Arbetar Du med att utveckla vårdkedjan så utnyttja möjligheten att träffa andra med likartade uppgifter. Anmäl Dig till introduktionsmötet för koordinatorer, som äger rum dagen före SFSD: s symposium, den 15 november kl.14.00-16.00. Inbjudan kommer att skickas ut via separat utskick samt genom publicering här på SDN.

Gun Olsson
Redaktör SDN för diabetes-sjuksköterskor

Nätverk för koordinatorer
    På många håll i landet pågår arbete med att skapa en välfungerande vårdkedja mellan kommunal hemsjukvård, primärvård och specialistvård. Diabetessjuksköterskor med koordinerande funktion bidrager med undervisning och handledning.
    Det är viktigt att vi som helt eller delvis arbetar med denna utåtriktade verksamhet har möjlig-het att utbyta erfarenheter och diskutera olika undervisningsmodeller. En enkätundersökning bland SFSD medlemmar som genomfördes under våren - 00 visar att det finns 64 diabetessjuksköterskor i Sverige som helt eller delvis arbetar med en samordnade funktion.
    Så många som 83 st. är intresserade av bildandet av en nätverksgrupp inför en kommande utbildnings/ utvecklingsdag. Som ett led i detta arbete planerar SFSD i samband med årets symposium anordna ett introduktionsmöte för diabetes-sjuksköterskor med samordnande funktion s.k. koordinatorer Introduktionsmötet kommer att äga rum den: 15/11 mellan kl.14-16 på City Conference Center Drottninggatan 71 B 107 26 Stockholm Inbjudan och program kommer att skickas ut till de medlemmar som i enkätundersökningen har angett intresse för bildandet av nätverksgrupp.
    Publicering sker även här på SDN. ”Det är angeläget att behövlig kompetensutveckling sker för personal inom hela vårdkedjan. Samverkan mellan kommunal hemsjukvård, primärvård och sjukhusansluten diabetesvård behöver utvecklas.
    Diabetesvården skall organiseras så att en fung-erande vårdkedja skapas mellan sjukhusansluten specialistvård, primärvård, hemsjukvård och övrig öppen vård. Det skall finnas en struktur för kvalitetsutveckling för varje vårdenhet.” (Nationella riktlinjer, version för hälso- och sjukvårdspersonal, 1999)

Gun Olsson
Redaktör SDN för diabetes-sjuksköterskor


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update] Till Förstasidan