Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

 

Gigantiskt förbättrad överlevnad hos svenska män och kvinnor med diabetes

Prevalensen av diabetes ökar långsamt i Sverige trots oförändrad incidens vilket pekar mot förbättrad överlevnad hos personer med diabetes. I aktuella amerikanska studier avtar dödligheten hos diabetiker under de tre senaste decennierna, men bara hos män. Därför analyserade vi dödligheten hos diabetiker i Sverige över tid.
Genom samkörning av den årliga ULF-undersökningen (Undersökning av levnadsförhållandena) från åren 1980 till 2004 med dödsorsaksregistret kunde vi jämföra mortaliteten hos de individer, i åldrarna 40-84, som angav diabetes som en kronisk sjukdom (3 589) med individer utan diabetes (85 865).
Den åldersjusterade mortaliteten över fem år jämfört med icke-diabetiker var fördubblad hos diabetiska män över hela tidsperioden. För diabetiska kvinnor var mortalitetsrisken initialt 2,5 med en påtaglig minskning under perioden 1995-1999 till 1,45 men ökade till 1,9 under perioden 2000-2004. Justering för känd kardiovaskulär sjukdom, hypertoni, rökning och socioekonomi förändrade inte resultatet.
För varje ny kohort noterades förbättrad överlevnad, för kvinnor framträdande redan under nittiotalet men för män först under senaste åren (Figur). Tioårsöverlevnad för diabetiska män ökade från 41,4 till 51,5 procent och för diabetiska kvinnor från 43,7 till 61 procent (Figur). Femtonårsöverlevnad ökade från 26 till 36 procent hos både män och kvinnor med diabetes.
Således har diabetikers överlevnad förbättrats markant under de senaste tjugo åren, mer påtagligt för kvinnor med diabetes som därmed minskade sin relativa dödlighet jämfört med icke-diabetiska kvinnor. Fynden talar för behov av ytterligare satsningar på riskfaktorreduktion, speciellt hos män med diabetes.

Cardoivasc Diabetol. 2008 Oct 20;7(1):32.

Mats Eliasson Docent, överläkare
Sunderby Sjukhus
971 80 Luleå
mats.eliasson@nll.se

Survival rate

Figur: Ålderjusterad överlevnad hos män respektive kvinnor med diabetes I ULF 1980 till 2004

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com