Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Ordföranden har ordet

Stockholm i januari 2007
Kära Medlem av SFD och Läsare av DiabetologNytt

Gott Nytt jubileumsår 2007.
Vi tycks leva lite i jubileernas tidsålder, vilket är trevligt. Vi har precis avnjutit firandet av 10 år med Nationella Diabetesregistret (NDR), men kan konstatera att "nya" jubilarer står på tur. Carl von Linne föddes 1707 varför 300 års minnet i år kommer att firas. Svenska läkaresällskapet instiftades i slutet av december 1807 (200 års jubileet kommer dock att firas först 2008).
Vi har också just firat 100 års med Svenska Läkaresällskapets magnifika hus i Stockholm (ritat av arkitekten Carl Westman). Till sist men inte minst, vårt eget sällskap SFD fyller i år hela 20 år. Vi ber att få återkomma med hur detta skall uppmärksammas, men även frånsett detta ser 2007 ut att bli ett händelserikt och spännande år. Boka redan NU in i almanackan två betydelsefulla möten med vår förening. Jag utlovar hög vetskaplig och klinisk underhållning!

1) Stockholm 9 - 10/5 (tillika årsmöte), samt
2) Malmö 18 - 19/10

Nyårslöften
Inför år 2007 vill jag också avge några nyårslöften. Dessa är: att de nationella barn- och vuxen- diabetes registren under året går samman i ett gemensamt NDR, att data från NDR för år 2006 kan presenteras redan före sommaren, samt till sist att vi kan hitta en samverkansform för ett gemensamt möte med vår "systerorganisation" Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård (SFSD) under 2008.

"Diabetes-Sweden"!
Under flera år har patientföreningen (Svenska Diabetesförbundet) i samverkan med professionen (SFD, SFSD, barnläkarföreningens sektion för endokrinologi och diabetologi, samt dietistorganisationen) träffats minst en gång per termin för att gemensamt dryfta frågor kring diabetes av nationell vikt. Mötesformen har för oss alla uppfattats som angelägen och viktig.
Vi har hitintills kallat oss "nationella diabetes teamet", ett namn som dock inte känts optimalt och som framför allt knappast är gångbart internationellt. Efter intryck av verksamheter i IDF-Europa och kanske speciellt i Storbritannien där diabetessjukdomen bl.a. politiskt framgångsrikt marknadsförs under namnet "Diabetes-UK" har vi nu beslutat kalla oss "Diabetes-Sweden". Ett av våra första initiativ var vårt brev till den svenska regeringen, där vi uppmanar till stöd för kampanjen "Unite for diabetes" (se kopia på detta brev på sidorna 85-86).

Diabetes i världen!
I föregående nummer av DiabetologNytt rapporterade jag under rubriken "Diabetes i FN" om planerna avseende kring projektet "Unite for diabetes" initierat av den internationella diabetesfederationens (IDF) president, tillika pediatrikprofessorn vid universitet i Sydney, Martin Silink. "Unite for diabetes" är således en världsomfattande kampanj till förmån för personer med diabetes. Som symbol för kampanjen finns en nål med en blå ring att fästa på rockuppslag, halsduk, vit rock osv., som vi alla förväntas bära från och med nu.
Precis före jul kom så beskedet att FNs generalförsamling antagit "vår" resolutionen innebärande att FNs medlemsländer nu erkänner "det globala hotet som diabetessjukdomen utgör" samt att en icke infektiös sjukdom för första gången erkänns utgöra ett globalt hot av samma dignitet som flera av FN tidigare uppmärksammade smittsamma sjukdomar, som HIV/AIDS, tuberkulos och malaria. FN resolutionen anvisar också den 14 november som Världs Diabetes Dagen, den dag med start år 2007, då alla FNs medlemsländer bör uppmärksamma diabetessjukdomen. Diabetes har således blivit än ännu mer internationellt uppmärksammad sjukdom än tidigare. Från styrelsen har vi känt att internationella frågor och IDF framgent bättre behöver bevakas, och av denna anledning är vi tacksamma att vår styrelseledamot Johan Jenle (Karlstad), accepterat att bli vår "utrikesminister/ambassadör". Han redogör också mer utförligt om "Unite for diabetes" på annan plats i tidningen.

Plasma-glukosmätare ännu en gång!
En viktig fråga som Diabetes-Sweden tagit initiativ till är frågan om förskrivning av testremsor och mätare för självkontroll av P-glukos. Dels avhölls ett möte under senhösten med företrädare också från kommun och landstingsförbundet, från flera landsting, socialstyrelsen, Equalis och läkemedlesförmånsnämnden (LFN). Vid mötet framkom bl.a. att det på Socialstyrelsen finns en färdig utredning som föreslår att P-glusmätrare skall hanteras och regleras efter samma kriterier som läkemedel.
Ett bra underlag för beslut enligt många, men någon måste bestämma. "Medan dammet tätnar över utredningen tilltar förvirringen i vården" - som någon sammanfattade situationen. Vår förhoppning är att LFN och regeringen tar nya tag och klargör vad som gäller!
Ytterligare en viktig fråga i samma ämne gällde mätkvalitet vid glukosanalyser. Frågan belystes vid ett SFD-möte strax för jul under ledning av doc. Eva Toft med deltagande också av företrädare från industrin. Mötet var en viktig avstamp för en fortsatt och fördjupat analys men redan här kan nämnas att blodsockermätare i en framtid skulle kunna kvalitetsmärkas och graderas lite skämtsamt med guld-, silver- och brons- medaljer, beroende på kvalitet.
Få av oss är kanske medvetna om att mätfelet ofta är ganska stort, och många system (sticka + instruent + patient som gör mätningen) möjligen uppfyller ett mätfel inom <+-25%. Detta skulle i så fall kunna klassificeras som brons-kvalitet. Att uppnå ett mätfel på <+-10% (guldmedalj!) är få mätsystem förunnat. En tankeväckande konsekvens av detta är att ett uppmätt värde på exempelvis 7,1 mmol/l beroende på mätkvalitet i verkligheten kan ligga mellan 6,4 och 7,8 (guld) eller mellan 5,3-8,9 mmol/l (brons). Det är uppenbart att detta på olika sätt kan få kliniska konsekvenser, inte minst för fastställandet av diagnosen diabetes.

År 2007 - med fokus på retina!
Under år 2006 arbetade SFD aktivt på flera olika sätt med att uppmärksamma och minska rökning speciellt hos personer med diabetes. Årsrapporten från NDR kommer att ge besked om vi lyckats. För 2007 vill vi uppmärksamma synskador vid diabetes. En anledning till detta var det intresseväckande kvällsmöte som SFD anordnade under Riksstämman i Göteborg tillsammans med företrädare för ögonsjukvården (se sidan 23).
Kontroll av ögonbottenförändringar kräver uppenbarligen fortsatt uppmärksamhet och dialog med våra kollegor inom ögonsjukvården. Ett bland flera skäl till detta är förslaget från ögonsjukvården om ett utglesande av besöksintervallet. Enligt ett förslag till nya direktiv skall/bör kostbehandlade personer med ett HbA1c under 6,0 % undersökas vart fjärde år istället för vartannat.
Tablettbehandlade diabetiker skall/bör kontrolleras vart tredje år, men i direktiven anges ingen övre HbA1c-gräns. Många diabetesläkare har anmält kritiska synpunkter mot främst det sistnämnda i förslaget. Man menar att om intervallen glesas ut borde man mera titta på HbA1c istället för på typ av behandling. Det finns tex. tablettbehandlade med höga HbA1c, kanske därför att de inte vill börja med insulin.
Det är således HbA1c-nivån som styr komplikationsrisken, inte behandlingen i sig. Man befarar vidare att patienter kommer att "tappas bort i systemet" när intervallet blir längre än två år, eftersom det är svårt att hantera långa besöksintervall. Vidare är det få kostbehandlade som ligger kvar på ett HbA1c under 6 procent i fyra år - frågan uppstår då vem som tar ansvar för när en omprioritering bör göras. Ett beslut av denna typ bör självfallet föregås av diskussioner mellan läkare från berörda specialiteter för att uppnå samsyn, och vi hoppas att så blir fallet under år 2007.
Med dessa ord ber jag också att få tacka alla goda krafter, ingen nämnd och ingen glömd, som verkat för SFD och NDR under det gångna året och tillönska er en God fortsättning på vårt nya 2007.

Ulf Adamson
Ordf SFD

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com