Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Årets Diabetesteam 2006Barn- och ungdomsklinikens diabetesteam. Främre raden från vä: Lena Karlsson, Lovisa Uppman, Elisabeth Cederwall. Bakre raden från vä: Margareta Hedström, Gunnel Olofsson, Torsten Gadd, Lisa Wall. Foto: Birgit Hahne.

Som Årets Diabetesteam känner vi oss stolta, hedrade och glada över utmärkelsen. Här följer en kort beskrivning av hur vi arbetar.

Barn och ungdomsmedicinska kliniken i Ängelholm startade sitt teamarbete 1988. Teamet bestod då av läkare, sjuksköterska, kurator och dietist men sedan 2001 ingår nu även en psykolog i teamet. De första åren fram till 1999 hade kliniken en egen slutenvårdsavdelning, men sedan hösten 1999 behandlas samtliga patienter i området på öppenvårdsklinik med mottagning och dagvård.
Vid den första kvalitetsuppföljningen i SWEDIABKIDS år 2000 tillhörde vi dessvärre de sämsta i landet beträffande metabol kontroll med ett HbA1c på 8,3 %. Sedan dess har kliniken genomfört ett kvalitetsarbete, vilket kunnat mätas som en kontinuerlig sänkning av HbA1c- år 2005 låg värdet på 6,9 %.
Den lilla enheten som Barn- och ungdomsmedicinska kliniken i Ängelholm utgör skapar kortare kommunikationsvägar vilket gör att samtliga teammedlemmar enkelt och snabbt kan nå varandra för diskussioner runt enskilda patienter. Vi är ett team som arbetat ihop under en lång tid och vi har samma målsättning både för teamarbetet och för den enskilde patienten. Alla har också en positiv syn till att prova på olika lösningar och vi anser att alla kompetenser i teamet behövs för att nå det uppsatta målet. Vi försöker skräddarsy behandlingen efter patienternas och familjernas behov och önskemål - "ingenting är omöjligt". Vår diabetessjuksköterska är sammanhållande och drivande i teamet, hon finns tillgänglig alla vardagar under kontorstid.

Debut
Eftersom vi i Ängelholm inte längre har någon slutenvård för barn läggs alla nydebuterade in på Barn och ungdomsmedicinska kliniken i Helsingborg. Vi har ett mycket gott och nära samarbete med dem och våra diabetesteam arbetar tillsammans i nätverket, DIANET, med regelbundna träffar. Patienten vårdas inneliggande cirka 1 vecka och läkare och sköterska gör besök i Helsingborg, för att dessa, barnet och familjen ska lära känna varandra. Efter denna första vecka förs patienten över till oss och den fortsatta vården bedrivs i öppenvård. De första veckorna efter slutenvårdsperioden träffar patienten någon ur teamet flera gånger per vecka på mottagningen . Därefter upprepade kontakter varje vecka den första månaden.
Teamet strävar efter att ha god kontakt med förskola och skola för information om diabetssjukdomen. Diabetessjuksköterska och dietist gör skolbesök om möjligt, annars inbjuds skolpersonal till kliniken för information och undervisning.

Insulinpumpbehandling
Vi hade en "nystart" med insulinpumpsbehandlning år 2000. Vi var bland de första i landet att påbörja pumpbehandling polikliniskt. Under 3 - 4 dagar kommer patienten och familjen till dagvårdsavdelningen för utbildning i pumpbehandling. Vi försöker samla 2 - 3 barn per tillfälle, men har även haft enstaka barn tillsammans med deras föräldrar. Diabetessjuksköterska frikopplas helt från övrig verksamhet på kliniken och dietist avsätter tid för utbildningen. Under denna "utbildningsvecka" finns vår sjuksköterska och läkare tillgängliga på telefon dygnet runt . Av klinikens patienter har nu mer än 50% pumpbehandling. Vår erfarenhet är att den metabola kontrollen blir påtagligt förbättrad med insulinpumpsbehandling. Vi ser inte bara en initial förbättring utan förbättringen kvarstår efter flera års behandling. Under det senaste året har vi introducerat kolhydratsräkning och allt flera har startat med detta.

Årskontroller
2001 startade vi med årskontroller. Vid dessa kontroller kallas patienterna i åldersrelaterade grupper tillsammans med sina föräldrar, grupperna består av cirka 4 - 5 familjer per gång. Patienterna kommer fastande på morgonen för provtagning, därefter serveras en gemensam frukost. Under förmiddagen träffar patienten samtliga teammedlemmar, årskontrollen innebär ett längre läkarbesök, dietistinformation och sjuksköterskeinformation i grupp. Barnen har en träff tillsammans med psykologen och föräldrarna träffar kuratorn i grupp. Dagen avslutas med gemensam lunch. Teamet har eget möte efter varje årskontroll.

Repetitionsutblidning
Vi har också startat med repetitionsutbildningar. Eftersom den innerliggande perioden tenderar att bli allt kortare, har vi årligen en repetitionsdag för de patienter som debuterat senaste året. Patienter med pump erbjuds repetition med bland annat träning på pumpens specialfunktioner inklusive kolhydratsräkning. Repetition sker också med tonåringar som insjuknat i småbarnsåldern.


Problemsituationer
När någon patient "strular", försämrar sin metabola kontroll eller får andra bekymmer som vi kan hjälpa till med finns teamet nära till hands för att stötta såväl medicinskt som psykosocialt. Vi har då en intensifierad kontakt med patienten och familjen. Det kan vara allt från kontroller med blodsockerkurva 1ggr/vecka hos diabetessjuksköterska, kontinuerlig blodsockermätning, tätare läkarbesök eller besök hos dietist, psykolog, kurator. Vid speciella problem anordnas nätverksträffar med t ex skola och socialförvaltning.
Vi har ett mycket gott samarbete med den lokala diabetesföreningen och deltar varje år i deras helgläger, som anordnas för klinikens diabetespatienter.

Avslut
För patienter som "vuxit ur" Barnkliniken har vi hittat ett väl fungerande överförande till medicinklinikens diabetesteam. Vid sista besöket hos oss kommer läkare och sjuksköterska från vuxenkliniken och träffar patienten tillsammans med teamet på Barnkliniken (oftast sjuksköterska och läkare).

Diabetsteamet Barn och ungdomsmedicin
kliniken Ängelholms Sjukhus

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com