Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

NDR-nytt www.ndr.nu

Först av allt vill vi önska Er alla ett Gott Nytt År 2007 och tacka för ett mycket givande samarbete under år 2006.

NDR flyttar!!
Verksamheten ökar hela tiden och personalstyrkan flyttar till andra och mer ändamålsenliga lokaler på Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap (NHV) i Göteborg (ny adress och tel nr, se nedan). Detta kommer att ge registret tillgång till utbildningslokaler, ökade resurser ffa vad gäller epidemiologi och statistik samt bättre utvecklingsmöjligheter i största allmänhet.

NDR växer - årsrapporten på väg!
Vi noterar med stor glädje att NDR fortsätter att växa, över 800 enheter har registrerat för år 2006! Det är också mycket glädjande att efterfrågan på sammanställda data från landsting eller delar av landsting har ökat mycket kraftigt. Vi tror att detta fokus på kvalitetsarbetet inom diabetesvården bidrar till att förklara den förbättrade diabetesvård som kontinuerligt visats sedan 1996 då NDR startade.
Nu pågår arbetet med årsrapporten för år 2006. Snart kan Ni se Er egen sammanställning med nationell jämförelse för förra året på www.ndr.nu och vårt mål är att den officiella årsrapporten till Socialstyrelsen skall vara klar före sommaren! Vi ber därför Er alla som ännu inte har lämnat data för förra året att snarast göra det.

Öppen redovisning
I årsrapporten till Socialstyrelsen för år 2005 som utkom i sept 2006 redovisades öppet medicinklinikernas data för patienter med debut före 30 år och yngre än 75 år andel med Hba1c <6% , Syst blt <130 mmHg, andelen rökare och andelen ögonbottenundersökta de senaste 2 åren. För PV redovisades som ovan men gällande patienter med debut efter 30 år och yngre än 75 år samt andel med kolesterol <5 mmol/l. Vi kommer att fortsätta att arbeta med öppen redovisning som kan utökas allt eftersom registret blir mer heltäckande. Data på enskild vårdcentralsnivå kan på begäran lämnas ut via KASar och koordinatorer för diskussion lokalt i de olika landstingen för att stimulera förbättringsarbetet.

Utbildning
Enligt data från NDR blir diabetesvården i Sverige allt bättre men det är fortfarande ett gap mellan den vård som presteras och de mål som beskrivs i Nationella Riktlinjer. Förbättringsresultaten i det första IQ-projektet var påfallande och september 2005 startade NDR.IQ 2 vilket kommer att pågå till våren 2007. En positiv trend är tydlig, rapport kommer efter projektavslutet. NDR har som mål att fortsätta erbjuda IQ-kurser i våra nya lokaler.
NDR har, som vi tidigare skrivit om, utbildat i hur man rapporterar, kompletterar men ffa tar ut data/resultat ur NDR. Utbildningen sker i datasal med 8-12 datorer och högst 2 deltagare/dator under en halvdag då man arbetar med sin egen enhets data. Totalt har drygt 110 läkare och sjuksköterskor från 44 enheter deltagit. Norrbotten och del av Västerbotten står på tur. Efterfrågan är stor och NDR kommer nu att kunna erbjuda utbildning i datasal i de nya lokalerna. Välkomna med intresseanmälan!


Direkt överföring
För att NDR ska vara ett trovärdigt instrument krävs det ett högt deltagande från de vårdenheter som registret ska följa. Vi efterfrågar såväl stöd från verksamheterna som från huvudmännen för detta. Det behövs ett uttalat stöd från respektive huvudman i de olika landstingen (såsom nu också har skett i flera landsting) och det behövs att varje verksamhet ansluter sig och börjar använda registret i sitt eget förbättringsarbete.
Projektet Informationsstruktur För Kvalitetsregister (IFK) är ett samordningsprojekt mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen och Västra Götalandsregionen. NDR deltar mycket aktivt i IFK och är det kvalitetsregister som utvecklar och testar en pilotlösning. En framgångsrik pilot väntas leda till breddinförande fortsatt spridning i landet och liknande lösningar för andra nationella kvalitetsregister och journalsystem.

Validering i Östergötland
En noggrann valideringsstudie av NDR gjordes våren 2005 under ledning av överläkare Anders Nilsson, tidigare rikshandläggare för NDR, i samarbete med NDR. Med samma metod kommer nu också NDR registreringen inom primärvården i Östergötland att valideras under hösten 2006, med Ulla-Britt Löfgren som projektledare. Vi planerar en fortlöpande validering som en del i vårt eget förbättringsarbete.

Prioriteringsområden
NDR vill stimulera till mer aktiv användning av registerdata för att effektivisera vården och bättre möta de krav som ställs på vårdgivaren från patienter, politiker, beställarnämnder och sjukhushuvudmän. De lovande resultaten i NDR-IQ projekten visar att det finns en stor förbättringspotential i diabetesvården och att NDR är ett väl fungerande verktyg i en resultatstyrd behandling. Under år 2007 kommer vi att ha följande prioriteringsområden:

  • Fortsatt utveckling av direkt överföring av journaldata till www.ndr.nu för att skapa ett heltäckande register
  • Stödja mer öppen redovisning
  • Stödja mer aktiv användning av www.ndr.nu som verktyg i det dagliga kvalitetsarbetet
  • Utveckling av enheternas egna statistik på www.ndr.nu
  • Skapa möjligheter för registrering av patientupplevd vårdkvalitet.
  • Samarbete med andra register t.ex SwediabKids.

Gott Nytt NDR-år!

Karin Westlund
Kvalitetskoordinator NDR
karin.westlund@ndr.nu

Soffia Gudbjörnsdottir
Registerhållare NDR
soffia.gudbjornsdottir@medic.gu.se

OBS Ny adress och tel nummer:
NDR.nu
NHV
Box 12133
40242 Göteborg

Tel:
Soffia Gudbjörnsdottir: 031-693980
Karin Westlund: 031-693938
Ann-Marie Svensson: 031-693937
Kaisa Torstensson: 031-693936

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com