Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

NDR OnLine

Som representant för SFSD sitter jag med i styrgruppen för NDR, därmed har jag haft förmånen att följa hela processen med NDR online’s tillkomst och insåg tidigt nyttan av NDR för mig som diabetessköterska, för patienten och för hela diabetesteamet.
Från att vid starten april 2002 vara ett ”årsrapportregister” med en hel del barnsjukdomar har det idag utvecklats till ett mycket bra verktyg i den dagliga diabetesvården för alla som arbetar med diabetspatienter. För att öka anslutningsfrekvensen, främst från primärvården beslutade man inom NDR att införa den s.k. KAS-funktionen ( en KvalitetsAnsvarig Sjuksköterska i varje Landsting). Eftersom jag var rekryterare/samordnare för detta föll det sig naturligt att jag blev KAS för Östergötland.
Kas-uppdraget i Östergötland. Startade mitt arbete med att i slutet av april 2002 kontakta Diabetesrådet i Östergötland där jag presenterade ”nya NDR” och KAS funktionen samt lade ett förslag på en 15% projektanställning under ett år , vilket rådet gav sitt stöd till. Sände därefter ut ett brev till samtliga diabetessjuksköterskor där jag beskrev NDR organisationen, KAS funktionen, fördelarna med NDR online, att jag hade uppdraget som KAS samt erbjöd mina tjänster. Många hörde av sig för att boka in tider.

Metod
I mitten av augusti började jag åka runt till Vårdcentraler och Kliniker i länet. Varje enhet fick bekosta resa och timarvode, övrig tid stod min egen klinik för kostnaden. Praktiskt har besöken inneburit att vi samlats vid en dator, diabetessjuksköterskorna i första hand men vid 13 VC (42) har även DAL deltagit. På några enheter har sekreterare, fotterapeut och/eller dietist varit med. Med hjälp av ett demoprogram har jag stegvis gått igenom varje del, framhållit nyttan av Diabetesprofilen, Söklistan och den Skräddarsydda statistiken. Under en period av 8 månader besökte jag 31 VC och 3 kliniker, c:a 2 timmar per besök. Arbetet har sedan fortsatt i form av telefonkontakter, mail och nätverksträffar.
Jag håller diabetessköterskorna uppdaterade genom att regelbundet skicka ut mail angående nyheter, finnas tillgänglig via telefon eller mail för att svara på frågor, ge tips och råd för att underlätta hanteringen Ingen orkar genomföra registrering med hög täckningsgrad om man inte kan se nyttan av det man gör. Det här är ett förändrings-/förbättringsarbete som tar en del extra tid i början, men när man väl har lagt in alla patienter som tillhör enheten är tidsåtgången minimal Varje enhet måste hitta sina egna rutiner för att registreringen skall bli en del av den dagliga diabetesvården

Resultat
Statistik för Östergötland som har 42 Vårdcentraler, 4 Medicinkliniker och 2 Barnkliniker.

Täckningsgrad för primärvården, drygt 60 % under 2003.
Samtliga med.kliniker registrerar i NDR varav 3 online Båda barnklinikerna registrerar. I slutet av 2002 beslutade PV’s kvalitetsråd om en ”stimulanspeng” till varje vårdcentral som under 2003 registrerade i NDR, detta var säkerligen en bidragande faktor till att så många ville starta, men den största ökningen tillkom ändå före beslut.

Diskussion
Även om alla nu registrerar så är det stor spridning på täckningsgraden per enhet. Så nu gäller det att jobba vidare med att stötta, peppa, finnas tillgänglig och vara lyhörd för önskemål om förändringar/förbättringar av verktyget. Kom ihåg att vi måste lära oss mäta/utvärdera vårt arbete för att veta var vi står/se resultatet. Nationella Diabetesregistret är en rättighet för patienten och en skyldighet för vårdgivaren (citat Stefan Leufstedt, Svenska diabetesförbundets ordförande). Tack till alla diabetessjuksköterskor som varit engagerade och jobbat med registreringarna. Utan Er hade vi aldrig nått så här långt!

Norrköping den 9 januari 2004
Ulla-Britt Löfgren
Diabetessjuksköterska KAS Östergötland


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan - Diabetolognytt.com