Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Ordföranden har ordet

Kära SFD-Medlem!

Som nyvald ordförande i vår förening vill jag först tacka för förtroendet att få leda föreningen de närmaste två åren. Det ska bli spännande att ta itu med alla de frågor som syftar att främja diabetologins och våra diabetespatienters bästa, även om en ekonomiskt ”vargavinter” i Landstingsvärlden verkar stå för dörren. Det är kanske främst i motgång och inte i medgång som föreningen kan göra störst nytta. Jag känner stor trygghet inför föreningens framtida insatser, eftersom jag delar ansvaret med en synnerligen kompetent arbetsvillig och engagerad styrelse.

Ett särskilt tack vill jag vill jag rikta till Dick Aronsson som förtjänstfullt lett styrelsearbetet under en interimsperiod, när styrelsen stod utan ordinarie ordförande. I föregående nummer av Diabetolognytt avtackade Dick vår förre ordförande Christian Berne och jag vill gärna också instämma i detta tack. Christian var ju en av grundarna i vår förening och har arbetat förtjänstfullt inom föreningen på olika poster under många år. Även om Christian lämnat styrelsen för Svensk Förening för Diabetologi, kommer han att fortsätta att verka för diabetologins bästa, inte minst inom ramen för det Nationella Diabetes Registret (NDR). Stort tack Christian för dina insatser!

Malmö-mötet 6-7 oktober 2003
Svensk förening för diabetologi kan i dag anses uppnått ”nästan vuxen ålder”, med snart sjutton år på nacken, och som ett ytterligare mogenhetsbevis har vi nyligen genomfört det tjugofemte symposiet i samband med höstmötet i Malmö den 9 och 10 oktober. Symposiet var mycket välbesökt och mycket välorganiserat. Huvudtemat för symposiet var diabetologin granskat från ett evidensbaserat synsätt. Se sammanfattning av föredragshållarnas presentationer på annat ställe i detta nummer av Diabetolognytt. För Dig som är intresserade av evidensbaserad diabetologi kan jag via Mats Eliasson rekommendera att Du besöker National Institute of Clinical Excellence websida med följande adress: http://www.nice.org.uk

På denna websida finns en god uppdatering av aktuella evidens som berör alla oss inom diabetologin.

Vetenskapliga diabetologin i Skåne har en mycket framskjuten plats och i samband med Malmömötet fick vi alla deltagare en liten skrift i vår hand med titeln Diabetes i Skåne ett forskningsperspektiv som på ett föredömligt sätt samman fattar aktuella forskningsprojekt från region Skåne.

Malmömötet organiserades och genomfördes på ett utmärkt sätt av duon Peter Nilsson och Anders Frid och vi framför vårt hjärtliga tack till dessa båda. I samband med mötet utdelades en hel del vetenskapliga priser - se speciell skrivning kring detta i detta nummer av tidningen.

Riksstämman
Årets riksstämma hade åldrandet som tema. Föreningen genomförde tillsammans med sektionerna för allmänmedicin, endokrinologi, geriatrik och intermedicin, ett mycket välbesökt och tankeväckande symposium kring temat ”Diabetes hos äldre - en utmaning för sjukvården” under inspirerade ledning av föreningens sekreterare Eva Toft. Det vetenskapliga var imponerande och föreningen utdelade belöningar till bästa muntliga presentation respektive poster - se vidare information kring detta i detta nummer från

avgående vetenskaplige sekreteraren Jan Eriksson. Ett stort tack också till Jan får många års arbete inom SFDs styrelse.

Sektion inom SvLS
Svensk förening för diabetologi har under 2003 ansökt att bli fristående sektion inom Svenska Läkaresällskapet (SvLS). Inom föreningen är ju detta i det närmaste en självklarhet, inte minst mot bakgrunden av att vi under många år haft återkommande egna symposier både utanför och under Riksstämman, och det stora arbete vi lägger ner på det Nationella Diabetes Registret (NDR). Vi går därför nu in med en ansökan med förhoppningen att beslut kan fattas under nästa års fullmäktigemöte.

Frågan om ersättning för hjälpmedel

Föreningen har som remissinstans yttrat sig i Socialstyrelsens utredning vad gäller ersättning för ”förbrukningsartiklar i läkemedelsförmånerna” till vilket bl.a. räknas insulinpumpar och teststickor för glukosmätning. Socialstyrelsen har nu kommit med sitt yttrande till regeringen och vi får nu avvakta hur regeringen agerar vidare i denna fråga. Frågan är av stor och viktig betydelse och jag utgår ifrån att vi får anledning att återkomma.


En God Fortsättning på 2004 tillönskas Er Alla!


Ulf Adamson, ordförande
Svensk Förening för Diabetologi[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan - Diabetolognytt.com