Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

 

Redaktören har ordet

Senaste nytt
På www.dagensdiabetes.se finns nu utlagt mer än 1.000 nyheter under drygt ett år. Redaktionen bjuder på daglig uppdatering av www-nyheter kring klinik, forskning och annat som händer inom området diabetes. 500 kollegor följde under europeiska diabetesmötet (EASD) Anders Frids dagliga rapportering. Reseberättelsen finns nu också med i höstnumret av DiabetologNytt. UKPDS 20 år och Steno 2 post-trial-data upptog stort intresse. EASD i september 2008 blev ett historiskt möte - ett möte som många kommer att minnas.

Ett nytt nr av tidningen
Avgående generaldirektören vid Socialstyrelsen Kjell Asplund ger en tillbakablick i en artikel - och beskriver styrinstrumenten för att förebygga komplikationer. Andra kollegor bidrar med artiklar, fördjupning kring blodsockertest i extremtemperaturer, 24 timmars blodtrycksmätning, fysisk aktivitet på recept, och diskussion kring egenvård vid diabetes. Kontinuerlig glukosmätning har funnits som ett numera stabilt instrument under drygt 5 år. I en inlaga till myndighet framförs önskan i ett brev från professionen att sensorer ska subventioneras precis som teststickor för glukos. "Sett & Hört" i slutet tar upp mycket - och kanske finner Du någon eller några värdefulla nyheter inom Ditt område. I slutet av tidningen utlyses bland annat stipendier för årets team och årets uppsats. Allra sist finns kongress- och möteskalender för närmaste åren.

Fler bidrag till tidningen
Kom med förslag på artiklar, något som Du själv vill skriva om - och hör av Dig med rapport från Din egen verksamhet kliniskt eller forskningsmässigt. Sverige har en mycket stor bredd i sin diabetologiska verksamhet men vi är nog lite för ödmjuka att berätta om oss själva. Hör av Dig, nu!

Riktlinjer för Barn färdigt!
Nationella riktlinjer för typ 1 diabetes Barn och Ungdom är nu färdiga, upptryckta och finns att beställa från Studentlitteratur. Se annons sidan 267.

God vård vid typ 2-diabetes. Strategi 2009-2015
Inspirerade av UKPDS 20 år och Steno 2, 14 år

1. Tidigare kunna diagnosticera
2. Tidigare kunna gå in med behandling
3. Tidigare kunna nå behandlingsmålen
4. Tidigare kunna upptäcka komplikationer
5. Tidigare kunna behandla komplikationer
6. Tidigare kunna nå patienten

Den sista punkten innebär att vi tidigare ska kunna kunna hjälpa patienten med beteende-modifikation, livsstils-coaching, och använda oss av kognitivt synsätt i patientmötet och då ta upp frågor om frustrerande stress, sömnproblem, alkohol och tobak - och underlätta för patienten att få en känsla av sammanhang i sin tillvaro (KASAM).


Önskar Dig en givande läsning
- och en riktigt bra höst!

Stig Attvall
Redaktör DiabetologNytt
stig.attvall@medicine.gu.se

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com