Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

 

Fysisk aktivitet på recept vid diabetes

Patrik Wennberg, ST-läkare
Bureå Hälsocentral, doktorand i allmänmedicin, Umeå Universitet


Sedan flera år finns Fysisk aktivitet på recept (FaR) och boken FYSS(1) som en hjälp för användning av fysisk aktivitet som behandlingsmetod. FaR kan ses som en plattform för att skapa:

  • Ökad kunskap om hälsoeffekter av fysisk aktivitet
  • Ökad användning av fysisk aktivitet som behandlingsmetod
  • Modeller för samarbete mellan sjukvård-kommun-föreningsliv
  • Ökad användning av Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI)
  • Empowerment hos våra patienter

En förutsättning för fungerande FaR-behandling är dock att ordinationen har föregåtts av ett eller flera goda samtal. Samtal om livsstil kan vara svårt och innebär en etisk balansgång där man som behandlande personal å ena sidan riskerar att kränka en individ och dennes livssituation, värderingar och åsikter trots goda intentioner att främja hälsa. Om man å andra sidan inte tar upp frågan om livsstil för att man upplever det som för känsligt och är rädd att kränka patienten, undanhålls patienten en potent behandling som skulle kunna vara till stor nytta. Det finns alltså anledning att fundera över på vilket sätt vi tar upp och arbetar med livsstilsfrågor hos våra patienter(2).
I det traditionella sjukdomscentrerade samtalet ses behandlaren som en expert till vilken patienten vänder sig med ett medicinskt problem. Tyvärr fungerar vår invanda expertroll ganska dåligt när det gäller livsstilsfrågor. Om man som behandlande personal är låst vid sin expertroll leder ofta ett sådant samtal till frustration för både behandlaren och patienten. Även om vi kan vara experter på vårt område är vi faktiskt inte experter på våra patienters livsstil. Varje patient påverkas av en lång rad faktorer (biologiska, psykologiska, sociala) som är okända för oss och ibland även för patienten själv. Med ett patientcentrerat förhållningssätt finns förutsättningar för att patienten kan ta aktiv del i besluten om behandlingsmetod (se figur 1).Figur 1

Att börja arbeta mer patientcentrerat kräver viss övning eftersom det innebär en beteendeförändring hos behandlaren själv. Ofta kan expertrollen kännas bekväm och trivsam, vilket gör denna beteendeförändring svårare. Det kan underlätta att se samtalet om fysisk aktivitet i fyra delar: anamnes (fysisk aktivitet), motivation, ordination och uppföljning.
Anamnes (fysisk aktivitet)
Syftet med anamnesen om fysisk aktivitet är i första hand att samla information och kartlägga den aktuella aktivitetsgraden. Enklast är att utgå från den fysiska aktivitetens dimensioner; aktivitetstyp, frekvens, duration och intensitet genom frågor som "vad gör du?", "hur ofta?", "hur länge?" och "hur hårt?". Det kan vara värdefullt att även fråga om tidigare vanor eftersom det ofta är lättare att återfalla i en gammal god vana som fungerat tidigare än att skapa en helt ny vana. Utifrån den information vi inhämtat kan vi bedöma om det finns några hälsovinster med ökad fysisk aktivitet för just denna patienten.

Motivation
Efter att vi fått kännedom om patientens aktivitetsvanor är det frestande för oss i rollen som "problemlösare" att direkt ordinera en lämplig livsstilsbehandling. Även om denna behandling har stöd av starka vetenskapliga evidens riskerar vi då att försätta våra patienter i en situation med ytterligare ökad stress vilket kan ha motsatt verkan, eftersom vi inte tagit hänsyn till övriga faktorer som påverkar patientens möjligheter till förändring. Motiverande samtal används idag i professionella samtal där man vill stimulera en individ till att ändra livsstil. Metoden är ursprungligen framtagen inom missbruksvården, men lämpar sig mycket väl för att främja ökad fysisk aktivitet och goda kostvanor. Här presenteras ett kortfattat förslag, mer går att läsa i FYSS 2008, avsnittet "Motiverande samtal vid fysisk aktivitet":
Inled gärna med öppna frågor av typen: "Hur ser du på det här med fysisk aktivitet?" "Hur tror du ökad fysisk aktivitet skulle påverka dina besvär?"
Patienten har då en möjlighet att berätta om sin syn på fysisk aktivitet och sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa. Ofta beskriver patienter spontant huruvida de är intresserade att öka sin fysiska aktivitet eller ej, men det kan ändå vara klargörande att be patienten bedöma sin egen motivation på en skala 0-10 där 0 är inte alls motiverad och 10 är mycket motiverad. Tanken med detta är att man då kan nyttja informationen om motivationsgrad till att styra fortsättningen av samtalet i den riktning som är mest lämplig för att just denna patienten.Figur 2

Rollnick har beskrivit förändringsprocessen i tre stadier, där man har olika beredskap för förändring(3):
Stadium 1 -låg beredskap för förändring Patienten svarar motivationsgrad 1-3 Åtgärd: Väck intresse för förändring
Stadium 2 -medelhög beredskap för förändring Patienten svarar motivationsgrad 4-6 Åtgärd: Utforska ambivalensen
Stadium 3 -hög beredskap för förändring Patienten svarar motivationsgrad 7-10 Åtgärd: Diskutera praktiska metoder
För patienter i stadium 1 och 2 är det inte aktuellt med ordination av fysisk aktivitet utan det är samtalet i sig som är behandlingen. Med ett samtal anpassat efter patientens aktuella motivationsgrad kan man påverka patientens förändringsprocess mot ökande motivationsgrad.
Om patienten befinner sig i stadium 1 bör samtalet inrikta sig på att väcka ett intresse för förändring genom att skapa diskrepans mellan nuvarande situation och egna viktiga mål och värderingar. Detta kan man göra genom frågor som t.ex. "varför svarar du inte 0? (på frågan om motivationsgrad)". Patienten får då en möjlighet att själv beskriva positiva argument för en förändring. Frågor som "hur ser du på din situation idag jämfört med hur du skulle vilja ha det?" och "vad tror du skulle behöva förändras?" kan skapa insikt om att förändring faktiskt är möjligt. Man bör beakta att information faktiskt inte alltid är önskad, man kan dock alltid erbjuda information "skulle du vilja veta mer om hur fysisk aktivitet påverkar diabetessjukdomen?". Ett nekande svar bör accepteras utan dömande kommentarer, man kan i stället ge patienten möjligheten att själv höra av sig om mer information önskas.
En patient som befinner sig i stadium 2 är medveten om möjligheten att förändra och ser både för- och nackdelar med en förändring. Vi kan hjälpa patienten genom att utforska ambivalensen och väga för- och nackdelar mot varandra. I praktiken gör man detta lättast genom att i tabellform (det sk. ambivalenskorset) låta patienten beskriva:
-Vad är fördelarna med att inte vara fysiskt aktiv?
-Vad är mindre bra med att inte vara fysiskt aktiv (eller vad som oroar)?
-Vilka hinder/svårigheter finns för att bli mer fysiskt aktiv?
-Vad skulle vara positivt med att bli mer fysiskt aktiv?
I stadium 3 kan patienten behöva stöd för att bli mer fysiskt aktiv på ett sätt som håller långsiktigt. I dessa fall kan ett recept på fysisk aktivitet vara till god hjälp. I Sverige används det idag lite olika varianter på receptet, men det bör innehålla en genomtänkt ordination, vad som eventuellt bör undvikas samt en möjlighet till självregistrering av aktivitetstillfällen ("aktivitetsdagbok").Figur 3

Ordination
Valet av aktivitet bör styras av flera faktorer. Genom att låta patienten ta aktiv del i besluten ökar möjligheterna till att ordinationen efterlevs. En ordination som baseras på medicinska faktorer har små chanser att fungera långsiktigt om man inte samtidigt tar hänsyn till personliga och sociala faktorer som kan vara väl så viktiga för patienten (se figur 2).
För diabetiker liksom andra patienter har vi ansvar för att informera och utbilda patienterna så att aktiviteten blir så säker som möjligt. Viktigt att beakta är att fysisk aktivitet ökar såväl insulinkänsligheten som insulinoberoende glukosupptag i muskulaturen och förstärker därmed insulineffekten. Detta kan vara av betydelse hos patienter som behandlas med insulin eller insulinstimulerande läkemedel. Man bör också mana till försiktighet vid samtidig hjärt- eller njursjukdom och perifer eller autonom neuropati eftersom det då finns viss ökad risk för skador eller komplikationer i samband med fysisk aktivitet. Vissa åtgärder eller utredningar t.ex. arbetsprov kan vara viktiga att genomföra innan patienten startar sin aktivitet.
De generella rekommendationerna1 kan ses som en behandlingstrappa där man utgår från patientens allmänna fysiska kondition, livsstil och eventuellt förekomst av diabeteskomplikationer. Vanligtvis inleder man med basaktivitet och kan sedan om möjligt bygga på med ökad aktivitet (se figur 3).

Uppföljning
Vissa individer trivs med att ha ett konkret mål att sikta mot. Andra kan uppleva att det då blir för stor press och då kan det vara en målsättning i sig att bli regelbundet aktiv. Det är viktigt att beakta att effekterna av regelbunden fysisk aktivitet är betydande när det gäller att minska risken för hjärt-kärlsjukdom (30-50% relativ riskminskning) men att effekterna inte kan sammanfattas i ett enkelt surrogatmått.
Vid uppföljning av FaR bör vi fokusera på och uppmuntra de positiva förändringar som faktiskt gjorts även om inte patienten lyckats följa ordinationen fullt ut. Denna uppmuntran bekräftar patientens styrkor och framsteg och har stor betydelse för patientens självtillit (self-efficacy). Att tro på sin egen förmåga har avgörande betydelse för att lyckas med förändring. Självregistrering i en aktivitetsdagbok är ett enkelt hjälpmedel för uppföljning, men kan också vara ytterligare ett sätt att stärka patientens självtillit.
De regelbundna kontrollerna av diabetespatienter erbjuder en unik möjlighet att arbeta stegvis med långsiktiga livsstilsförändringar.

Referenser
1. FYSS 2008 Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling: Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA); 2008.
2. Metoder att främja fysisk aktivitet: SBU; 2007.
3. Rollnick S. Health Behaviour Change. A guide for practitioners: Churchill Livingstone; 1999.

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com