Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

 

Kontinuerlig glukosmätning - förslag till interimistiskt riktlinjedokument

Vilka patientgrupper bör av medicinska skäl få tillgång till fortlöpande kontinuerlig glukosmätning (CGM)? Detta är en fråga som blivit allt mer aktuell när denna metod nått spridning och en bred erfarenhet nåtts på många diabetesmottagning i landet, i såväl barn- och ungdomsvården som vården av vuxna med diabetes.
En arbetsgrupp bestående av representanter får diabetesvårdens organisationer och andra med erfarenhet av CGM föreslår här ett interimistiskt riktlinjedokument som stöd i vården. Vi avser sända dokumentet till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, vilka vi inbjuder till en diskussion för att på bästa sätt kunna utnyttja CGM som metod på systematiskt och hälsoekononomiskt ansvarsfullt sätt. Återkom gärna med synpunkter till undertecknade.

Stig Attvall och Björn Eliasson

stig.attvall@medicine.gu.se
bjorn.eliasson@gu.se

Göteborg 080916


Till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

2007 utarbetade en referensgrupp med representanter för vuxen- och barndiabetologer och diabetessköterskor riktlinjer för det kliniska användandet av kontinuerlig glukosmätning (CGM) i Sverige (Diabetolognytt 2007, http://diabetolognytt.se/extra/artikel4.html). Sedan dess har metoden använts på i stort sett samtliga diabetesmottagningar i Sverige och det finns numera en bred erfarenhet av metoden.

Under våren 2008 uppkom frågan om vilka indikationer som skulle vara medicinskt motiverade för att glukossensorerna skulle kunna ingå i läkemedelsförmånerna som förbrukningsartikel och därmed subventioneras av samhället.

Gruppen har efter en utförlig diskussion kommit fram till nedanstående förslag.
Vi deltar gärna i en fortsatt diskussion med TLV som representanter för diabetesvården, exempelvis vid ett möte eller på lämpligt sätt, för att metoden på bästa sätt ska komma patienterna till godo och användas på rätt sätt.

Långtidsanvändning av kontinuerlig glukosmätning hos barn och vuxna med typ 1-diabetes

1) Indikationer
o Hypoglykemi: Upprepade svåra hypoglykemier som kräver hjälp av annan
person (2 eller fler på ett år)
o HbA1c: Kvarstående högt HbA1c (>8%) där upprepade försök till optimerad
insulinbehandling misslyckats
o Svårinställd diabetes - barnindikation: Barn där man redan tar 10 eller fler
plasmaglukosprover/dygn som är medicinskt motiverade för att uppnå
acceptabelt HbA1c och undvika svåra hypoglykemier

2) Uppföljning
o En överenskommelse för högst 3 månaders kontinuerlig användning ska
alltid göras med patienten eller familjen med angivande av indikation för
behandlingen och förväntade mål
o Efter användningen sker utvärdering av om CGM haft önskvärd effekt hos
den enskilda individen; om så inte är fallet avslutas CGM
o På kliniknivå följs och registreras användningen av CGM via de nationella
diabetesregistren NDR och SWEDIABKIDS


Undertecknare
Mona Andersson, ordförande, Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård, Bjuv

Björn Eliasson, ordförande, Svensk Förening för Diabetologi, Göteborg

Jan Gustafsson, ordförande, Barnläkarföreningens sektion för endokrinologi och diabetes, Uppsala

Ragnar Hanås, överläkare, Barn och Ungdomskliniken, Uddevalla och NÄL, Trollhättan, samt secretary general, International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD)

Referensgrupp
Peter Adolfsson, överläkare, Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborg
Mona Andersson, diabetessjuksköterska, Centrallasarettet, Västerås
Stig Attvall, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Lars Berg, diabetessjuksköterska, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås
Gun Forsander, överläkare, Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborg
Rosita Ilvered, barndiabetessjuksköterska, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Johan Jendle, överläkare, Medicinkliniken, Centralsjukhuset, Karlstad
Erik Moberg, överläkare, Diabetesmottagningen, Ersta sjukhus, Stockholm
Stefan Särnblad, överläkare, Barn- och Ungdomskliniken, Regionsjukhuset, Örebro
Eva Toft, överläkare, Diabetesmottagningen, Ersta sjukhus, Stockholm
Eva Örtqvist, överläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com