Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

Ordföranden har ordet

 Ordföranden och Redaktören har ordet

Kära Vänner!

Sommaren står för dörren. Då är det tillfälle att berätta om vårens aktiviteter inom diabetesområdet.

Vårmötet
    SFD vårmöte på Huddinge sjukhus i april var välbesökt och programmet väl komponerat med rykande färsk information om glukosmätning "online", nya insulinanaloger och administrationssätt, optimistiskt budskap om framtida möjligheter till ö-cellstransplantation samt en välmatad förmiddag med metabola syndromet och fetmaproblematiken vid typ 2 diabetes.
   Ett stort tack riktas till arrangörerna som fokuserat programmet på ett antal framtidsområden som känns mycket angelägna.

Outcome research
    Begreppet "outcome research" är högaktuellt och allt fler, såväl inom professionen som på beställarsidan, riktar blickarna på diabetesvårdens resultat och funderar över hur dessa kan förbättras genom förändrad struktur och process.
    Ett flertal resultatdatabaser växer också fram i Europa som redskap för kvalitetsutveckling av diabetesvården. Just nu arbetar en grupp inom Socialstyrelsen på uppdrag av Socialdepartementet på att ta fram kvalitetsindikatorer för flera vårdområden bl.a. diabetesvården.
    Man kommer i första hans att fokusera på några struktur- och processindikatorer på basen av det kvalitetsdokument som SFD styrelse tagit fram i samråd med öreningens medlemmar. Tag del av vårt kvalitetsdokument på sid 6.
   
   Beställare av sjukvård kommer att ställa krav på redovisning av måluppfyllnad beträffande ett antal struktur- och processindikatorer.
    Professionen bör däremot ha tolkningsföreträde beträffande resultatindikatorer då stora skillnader i patientsammansättning föreligger mellan vårdgivare såväl inom samma vårdnivå som framför allt mellan vårdnivåer.

NDR
    Vårt Nationella Diabetesregister (NDR) växer och kommer, genom ny ledningsstruktur med tre delar -medicin, primärvård och barnmedicin - , att få en mer slagkraftig styrgrupp där varje del utgör en länk till sin målgrupp.
    Detta ger större möjlighet att skapa medansvar och vi-känsla med registret. Målsättningen är att alla medicin- och barnmedicinska kliniken skall deltaga med huvuddelen av sina patienter från 2001 och att primärvården betydligt ökar sin medverkan från nuvarande 15.000 registreringar.

    Soffia Gudbjörnsdottir från Diabetecentrum, SU-Sahlgrenska, Göteborg hälsas välkommen som nytillträdd Rikshandläggare och skall, tillsammans med Anders Nilsson utveckla NDR. Som handläggare med ansvar för primärvårdsfrågor hälsas Tomas Fritz, Krokom, välkommen.
    En utdatagrupp kommer att arbeta med resultatredovisningen så att den får optimal lay-out och spridning

NDR-blanketten år 2001
    Genom att ersätta några incidensfrågor med processfrågor i NDR-blanketten kan registret gå från kalenderårsredovisning till redovisning av aktuell situation. Detta innebär att tiden för utdatarapporten kan kortas ned med ett helt år. Vi skall från år 2001 således registrera aktuell situation och kommer att få utdata för år 2001 redan på våren 2002.

Detta är ett viktigt steg i vår strävan att NDR skall vara ett viktigt instrument i kvalitetsprocessen och samtidigt kunna fungera som redovisningsinstrument gentemot beställaren av vården.

Kvalitetsindikatorer
    Vid jämförelser av resultat inom och mellan landsting måste man vara klar över att definitionerna av de utvalda kvalitetsindikatorerna är kristallklara och är accepterade av alla. Detta gäller naturligtvis även vid en internationell jämförelse. Begrunda definitionerna för de olika indikatorerna i vårt kvalitetsdokument och kom med synpunkter.

    HbA1c är en av alla högt rankad kvalitetsindikator för metabol kontroll där samtliga intressenter år 1997 skrev under ett dokument för att skapa en gemensam svensk HbA1c standard för att möjliggöra jämförelser mellan olika sjukhus och olika vårdcentraler inom och utom det egna landstinget. Fortfarande föreligger emellertid oacceptabelt stor spridning i de blindprover som levereras av kvalitetslaboratoriet Equalis i Uppsala till deltagande enheter. Hur kvaliteten ser ut hos laboratorier som inte deltager i detta kvalitetsarbete kan man bara ana.

    Alla laboratorier som utför analys av HbA1c borde vara kvalitetssäkrade via Equalis. Ställ krav på ditt laboratorium att regelbundet redovisa sina Equalisresultat särskilt om dina resultat märkbart skiljer sig från din vårdnivås resultat.

Diabetes 2000 - Fysiska Aktivitetens År 2001
SFD stöder den primärpreventiva satsning som fått namnet Diabetes 2000. Fyra organisationer/företag - Folkhälsoinstitutet, Lilly , Friskis och Svettis, KF Hälsa - gör en gemensam massmedial satsning och fokuserar på vikten av förebyggande livsstilsförändringar. Budskapet om ökad fysisk aktivitet och energibegränsning skall genomsyra nyhetsflödet under kommande år och vara ett led i satsningen på den Fysiska Aktivitetens År 2001.

Höstmötet
   Välkommen till föreningens höstmöte i Göteborg 19-20 oktober som handlar om Dyslipidemi och Makrovaskulär sjukdom vid Diabetes med undertiteln "behov och möjligheter av intervention" - ett just nu mycket aktuellt ämne.

Sommarhälsningar
Göran Blohmé
Ordförande

Stig Attvall
Redaktör


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabete Update]
Till Förstasidan