Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

NDR-nytt www.ndr.nu

NDR-PQ -DQ -IQ…!
NDR:s eget förbättringsarbete Vi försöker nu att satsa på NDR:s eget förbättringsarbete, vi vill framför allt underlätta tolkningen av resultaten, fokusera på förbättringspotentialen genom lättillgänglig grafik som kan ge en visuell ögonblicks uppfattning, undvika fel slutsatser pga. slumpvariation och mest av allt vill vi försöka få till mer aktiv medverkan i www.ndr.nu av våra patienter. För nästa år planeras tre viktiga projekt för detta ändamål, se nedan. Vi är som tidigare alltid tacksamma för synpunkter och förbättringsförslag på det ständigt utvecklingsbara NDR!!

NDR.PQ – Patient-kvalitet
Ett bra samarbete mellan patient och vårdgivare är en förutsättning för att erhålla bra behandlingsresultat. NDR.PQ syftar till att underlätta samarbetet mellan patient och sjukvård samt skapa en metod för att samla in uppgifter om den patientupplevda vårdkvaliteten i NDR. Man vill kunna identifiera de olika behov som finns hos olika grupper av individer med diabetes och hur sjukvården uppfyller dessas förväntningar. Projektet kan mycket väl lämpa sig för avhandlingsarbete. Intresserade kan gärna anmäla sig till undertecknad SG.

NDR.DQ – data-kvalitet
NDR vill ge sina användare tillgång till så mycket information som möjligt på ett så lättillgängligt, praktiskt och användbart sätt som möjligt. Målet med projektet är att förbättra de statistiska metoderna för att lättare kunna dra slutsatser om de resultat som finns i NDR men också resultat som inkluderar information från andra databaser. Projektet kommer att bedrivas i samarbete med bl a Chalmers Tekniska Högskola.

NDR.IQ 2
avslutades med ett sista seminarie 23-24 maj i NDRs lokaler på Nordiska Högskolan för Hälsovetenskap, NHV, vid Göteborgs inlopp. I samband med avslutningen tillkännagjordes också vilka tre som blivit årets GSK-stipendiater, utsedda av representanter från SFD, för förtjänstfullt kvalitetsarbete i diabetesvården. Dessa tillföll 2 av IQ 2-teamen, Tranås vårdcentrum och Mariebergs vårdcentral i Motala efter lottning ( alla teamen hade gjort mycket bra förbättringsarbete, omöjligt att skilja mellan de olika teamen!) och det tredje tilldelades diabetessköterska Beatrice Pirak från Jokkmokks vårdcentral för enastående NDR pionjär arbete på hemmaplan.

Projektupplägg och mål
Gemensamma mätbara mål för projektet har varit att halvera gapet mellan verkligheten och 100% måluppfyllelse gällande föreslagna nationella behandlingsmål från SFD och uppnå bestående resultatförbättringar och ökad patientfokuserad vård genom systemförändringar och nya arbetssätt och med NDR som verktyg. Registrering i NDR-online eller export från befintligt journalsystem "patient för patient" var en grundförutsättning för deltagande. I samarbete med Qulturum har NDR anordnat fyra lärandeseminarier under utbildningsfasen (6 mån) och ett under uppföljningsfasen (12 mån). Handledare besökte samtliga team före projektstart för praktisk handledning i hur man använder NDR i den dagliga diabetesvården och vid uppföljning av enhetens resultat. Deltagarna har analyserat sina egna resultat med stöd av registerdata och utifrån detta formulerat nya mål och åtgärdsplaner.

Problemområden som hittades
Rutiner kring uppföljning av resultat saknades hos många liksom bristande samsyn och delaktighet inom teamet. Patienterna var ofta oförberedda inför besöket och PM för den lokala diabetesvården saknades.

Resultat och summering
De flesta enheter har förbättrat sina resultat signifikant och för många variabler i projektet överstiger förbättringen den generella förbättring som ses i hela NDR under samma tidsperiod.

Viktiga lärdomar
-    Registrering on-line eller export av data bör vara en väl inarbetad rutin
-    Schemalagd tid för regelbundna teamträffar där man analyserar sina data och arbetssätt samt formulerar åtgärdsplaner.
-    Schemalagd tid för rapportering till övriga kollegor/arbetskamrater som berörs av de uppsatta målen
-    Stöd från verksamhetschef/huvudman är viktigt
-    Utökad uppföljning av enheternas resultat från NDR
-    Fokus på vissa patientgrupper med hjälp av Sök-lista i NDR

 

NDR.IQ 3 – anmäl ert intresse!
NDR kommer att fortsätta bedriva IQ-kurser , nu i egen regi vid Nordiska Högskolan för Hälsovetenskap i Göteborg men med fortsatt stöd från Qulturum. Teamen i detta projekt kommer att erbjudas uppföljningsmöte och fortsätta följa data utifrån de lärdomar som projektet har givit. Planerad start för NDR.IQ 3 är början av 2008 – inbjudan kommer att skickas ut men intresseanmälan kan skickas redan nu till undertecknad KW .

NDR, KAS- och kordinators-möte jan 2008
Nästa års NDR-möte 17-18 jan blir ett lunch till lunchmöte i Göteborg i NDRs lokaler på Nordiska Högskolan för Hälsovetenskap. Boka in datumet redan nu. Mer information kommer under hösten. Vi kommer att få en första titt på 2007 års data (landstingsvis) som sedan kommer att bli offentliga när årsrapporten kommer, förhoppningsvis redan i mars 2008. Det är viktigt för oss alla att kunna tolka NDR data i lugn och ro, före medias viktiga uppmärksamhet.

Karin Westlund
Kvalitetskoordinator NDR
karin.westlund@ndr.nu

Soffia Gudbjörnsdottir
Registerhållare NDR
soffia.gudbjornsdottir@medic.gu.se

ndrbild

GSK-stipendiaten Beatrice Pirak från Jokkmokks vårdcentral (tv) flankerad av NDRs Soffia Gudbjörnsdottir.

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com