Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Ordföranden har ordet

SFD höstmöte i Stockholm i oktober hade ett intressant program som lockade över 300 deltagare. Bland de teman som avhandlades kan nämnas diabetes och neuropsykiatrisk sjukdom som bokstavsdiagnoser och ätstörningar samt diabetes och kardiovaskulär sjukdom. Eva Toft utnämndes till en av Årets diabetologer för sina genom alla år goda och gedigna insatser inom diabetologin.

Världsdiabetesdagen den 14 november deltog SFD tillsammans med övriga föreningar i Nationella Diabetesteamet (Barndiabetesföreningen, Diabetessköterskeförbundet, Patientföreningen och Dietistförbundet) i en aktivitet arrangerad av Dagens Medicin i Stockholm kallad ”Vård och livskvalitet – vilka krav ska vi ställa på diabetesvården?” Mötet var riktat till sjukvårdspolitiker på olika nivåer och fokus låg därför på information om vad diabetes är och vilka livsstilsfaktorer som gäller. En hälsokock lagade snabb och nyttig mat kombinerat med en föreläsning om vetenskapliga studier av kosten.

Två patienter, en dykare och en maratonlöperska, vittnade om att inget i livet omöjligt även om man har diabetes. Från sjukhus och primärvård rapporterades om hur man bedriver diabetesvård, vilka problem står man inför och hur man försöker uppfylla målen. Denna del avslutades med visionerna från Nationella Teamets deltagare om den goda och jämlika vården. I den efterföljande diskussionen deltog förutom Nationella Diabetesteamet även representanter för riks-, kommun- och landstingspolitik samt TLV.

Under Riksstämman i Stockholm bidrog SFD med flera intressanta föredrag och posterpresentationer och arrangerade ett välbesökt symposium ”Bättre metabol kontroll vid typ 1 och typ 2 diabetes” tillsammans med diabetessköterskeföreningen SFSD. Själv deltog jag i ett symposium ”Krämpa eller sot – vem får bästa bot?” arrangerat av Allmänläkarföreningen som handlade om omhändertagande av patienter med kroniska sjukdomar och där patienter med diabetes var främsta exemplet. Socialminister Göran Hägglund var inbjuden till detta symposium och talade som en politiker bör väldigt mycket, men med en imponerande kunskap om problemen inom sjukvården vilket var glädjande.

Inom primärvården är man bekymrad av vad det fria vårdvalet för med sig, med risk att nya aktörer erbjuder vård utan att på ett adekvat sätt kunna ta hand om kroniskt sjuka patienter med t ex diabetes. Primärvårdens krav på en hög tillgänglighet medför risk för att allvarliga folksjukdomar nedprioriteras på bekostnad av snabbt omhändertagande av vanliga men mindre allvarliga sjukdomstillstånd. Från politiskt håll svarade man att man var väl medvetens om dessa risker och att man på olika sätt försöker följa upp och kontrollera att systemet inte är till nackdel för vissa patientkategorier.

IDF Dubai i december presenterades dykrekommendationer baserat på nya svenska forskningsresultat. På mötet redovisades de två första patienterna i Europa där man provat att koppla insulinpumpen till ett automatiserat system, dvs den artificiella pankreasen. Både patient, diabetolog och tekniker tog in på samma hotell, åt gemensamma måltider och monitorerade systemet tillsammans. Resultaten föll väl ut och säkerheten bedömdes som god. Sannolikt är det dessa tekniska lösningar som i en nära framtid kommer att utvecklas mest inom diabetologin. Biologiska genombrott med bot och prevention av diabetes förefaller i alla fall i nuläget att ligga längre fram (se sid 36).

Oklarheterna kring Tand- och läkemedelförmånsverkets (TLV) uppdrag i fråga om bl a infusionspumpar och kontinuerliga glukosmonitoreringssystem fortsätter. Striden handlar om tolkningen av vad en ”förbrukningsartikel” egentlig är. Frågan har nu behandlats i förvaltningsrätten som fastställer att det faller på TLV att pröva dessa tekniska produkter inom förmånssystemet liksom tidigare. TLV har emellertid överklagat till Kammarrätten och dödläget fortsätter och processen drar ut på tiden. I över 15 år har insulinpumpar ansetts vara förbrukningsartiklar men TLV anser nu att man inte längre kan klassa pumpar och andra hjälpmedel med avancerad elektronik och många års hållbarhet som förbrukningsartiklar och vill därför inte ha dessa produkter inom sitt prövningsområde.
Praktiskt innebär detta att Sverige för närvarande inte får in nya hjälpmedel på marknaden, vare sig produkterna är dyrare eller billigare, bättre eller sämre. Ansökningarna tas inte ens upp till prövning med hänvisning till att de inte är förbrukningsartiklar. TLV har fryst marknaden för nya produkter för patienter med diabetes och tillverkarna börjar tröttna på Sverige vilket på sikt kan ha ödesdigra konsekvenser för diabetesvårdens utveckling. SFD kräver att politikerna bestämmer vilket uppdrag TLV ska ha och att man för en konstruktiv dialog med professionen och patientföreningarna om förmånerna avseende diabeteshjälpmedel. Från SFD´s sida hävdar vi med emfas att om man lägger upphandling av pumpar och andra dyra hjälpmedel på de enskilda landstingen kommer man att få en ojämlik tillgång över landet.
Upphandlingen i 21 olika landsting kommer att ta mycket tid från diabetesprofessionen och vi förlorar en nationell bedömning av nya hjälpmedel. TLV har tidigare gjort ett förtjänstfullt arbete och varit till stöd för landstingen i fråga om både läkemedel och tekniska produkter och apparatur som godkänts av TLV har en slags kvalitetssstämpel. SFD har skrivit ett brev till socialdepartementet och pga uteblivet svar lämnades brevet på nytt i handen på socialministerns statssekreterare i samband med Riksstämman men trots detta har inget svar levererats vilket är anmärkningsvärt.

För blodsockermätare så driver SFD tillsammans med övriga i Nationella Teamet, Kliniska kemister och Equalis, en grupp som arbetar med att ta fram kvalitetsindikatorer för blodsockermätare. Vi hoppas denna lista ska vara till nytta för sjukvården i samband med upphandling av mätare. Om TLV nu har spelat ut sin roll i dessa sammanhang är det viktigt att vi från professionen tillsammans med patientföreningarna tar oss an dessa frågor för att tillse att kvaliteten bibehålles.

Nästa gång vi ses är i Visby på SFD Vårmöte. Christian Berne, kommer då att förutom att vara medarrangör i mötet även att uppmärksammas som en av 2011 års diabetologer. SFD tillsammans med övriga arrangörer arbetar vidare med planeringen av Diabetesforum i mars 2013 på Waterfront i Stockholm. Har SFD medlemmar förslag på programpunkter så är detta välkommet.

Mona Landin-Olsson
ordförande SFD

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com